Kon­tei­ner­havn i Vi­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD A. SALVESEN, Pen­sjo­nist­par­ti­et Kris­tian­sand JØRN EGGUM , JONNY SIMMENES, For­bunds­le­de­re Fel­les­for­bun­det, For­bun­det for Le­del­se og Tek­nikk (FLT)

Ny­lig had­de Fædre­lands­ven­nen et langt styk­ke om den kom­men­de kon­tei­ner­hav­nen i Vi­ge/kon­gas­gård-om­rå­det.

●● Det er helt klart at alle ut­ta­lel­ser og reg­ler blir fulgt når nytt havne­om­rå­de skal ut­byg­ges, men jeg me­ner per­son­lig at støy­ni­vå­et i en havn over­dri­ves sterkt, og her fore­lig­ger kon­kre­te må­lin­ger og god­kjen­nin­ger.

Kongs­gård havne­om­rå­de ble plan­lagt for fle­re ge­ne­ra­sjo­ner til­ba­ke, og len­ge før min tid i hav­nen, og er etter min me­ning og fle­re and­res et ide­elt om­rå­de for havn. Kris­tian­sand havn har ek­sis­tert i hjer­tet av Kris­tian­sand by, uten en enes­te kla­ge på støy i alle de år jeg had­de min ar­beids­plass i hav­na. Hav­na er selve puls­åren til Kris­tian­sand by/kom­mu­ne og man­ge om­rå­der for hav­nen har vært vur­dert, med kon­klu­sjo­nen at Kongs­gård/vi­ge var det bes­te om­rå­de, ma­ri­timt og vær­mes­sig, samt dybde­for­hold.

Ut fra de vur­de­rin­ger som er gjort gjen­nom havne­ut­byg­ging i Kris­tian­sand kom­mu­ne, fø­ler jeg meg trygg på at alle ut­ta­lel­ser fra of­fent­li­ge og pri­va­te in­stan­ser føl­ges nøye opp. Kris­tian­sand havn dri­ves i dag på en god og pro­fe­sjo­nell måte, og ska­per man­ge ar­beids­plas­ser for kom­mu­nen og om­lig­gen­de kom­mu­ner. ren­de i ar­beids­mar­ke­det, og det gjaldt til­tak for å føl­ge opp dis­se. Re­gje­rin­gen valg­te å over­se man­ge av de inn­ven­din­ge­ne som kom både bra bran­sjen, fra kom­mu­ner, fra de funk­sjons­hem­me­de og fra ar­beids­gi­ve­re og ar­beids­ta­ke­re. End­rin­ge­ne ble gjen­nom­ført raskt og som en en­kel for­skrifts­end­ring. Re­gje­rin­gen valg­te å gjø­re det­te for­di de men­te at an­buds­ut­set­ting vil­le gi et stør­re mang­fold av le­ve­ran­dø­rer, stør­re valg­fri­het, fle­re nye ide­el­le le­ve­ran­dø­rer og so­sia­le en­tre­pre­nø­rer, samt økt kva­li­tet i det sam­le­de til­bu­det.

Vi har for­søkt å fin­ne ut hva som har skjedd etter at an­buds­ut­set­tin­gen har vir­ket en stund. Våre un­der­sø­kel­ser vi­ser at det er de sto­re kom­mer­si­el­le le­ve­ran­dø­re­ne som er vin­ne­re på det­te mar­ke­det. På lands­plan har de fire størs­te kom­mer­si­el­le le­ve­ran­dø­re­ne «tatt» 50 pro­sent av de størs­te an­buds­ut­sat­te til­ta­ke­ne. Fel­tet er på alle må­ter kom­mer­sia­li­sert.

Ikke en enes­te ny ide­ell le­ve­ran­dør er kom­met til. Re­sul­ta­tet er hel­ler ikke fle­re nye so­sia­le en­tre­pre­nø­rer.

I Kris­tian­sands-om­rå­det var det før den­ne end­rin­gen tre le­ve­ran­dø­rer av opp­føl­gings­til­ta­ket Ar­beid med bi­stand. Nå er det bare en igjen, den kom­mer­si­el­le Nor­dic Aka­de­my. Varodd AS som har hatt gode re­sul­ta­ter å vise til for å få per­soner med ned­satt ar­beids­evne ut i ar­beid, og har gitt man­ge mu­lig­het for å ta fag­brev, tap­te kon­trak­ter. Vi ser ty­de­li­ge tegn både i Vest-ag­der og and­re ste­der i lan­det at de som vin­ner an­bud, har svak el­ler in­gen nær­het til lo­kal­sam­fun­net de har vun­net an­bud i. De kjen­ner det lo­ka­le næ­rings­liv dår­lig. Det gjør at de har mind­re re­el­le mu­lig­he­ter for å få ut­plas­sert per­soner på att­fø­ring ut i or­di­nært ar­beids­liv.

Vi ser ty­de­li­ge tegn på at det sam­me vil skje som i Stor­bri­tan­nia etter at de på et tid­li­ge­re tids­punkt an­buds­ut­sat­te dis­se tje­nes­te­ne. An­buds­ut­set­ting av dis­se tje­nes­te­ne fun­ge­rer ikke i Stor­bri­tan­nia.

Er­fa­rin­ge­ne vi­ser at an­tal­let ide­el­le le­ve­ran­dø­rer er blitt re­du­sert og at de ide­el­le og ikke-kom­mer­si­el­le or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne pres­ses ut. Det har hel­ler ikke blitt bed­re til­bud for de mest ut­sat­te grup­pe­ne.

Re­gje­rin­gen må stop­pe opp, se på ad­vars­le­ne som kom før an­buds­ut­set­tin­gen ble ved­tatt og stu­de­re er­fa­rin­ge­ne.

Det er in­gen skam å snu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.