Rus­sen

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE LARSEN,

For­øv­rig sy­nes jeg ikke rus­sen bør drik­ke for me­get i alle sam­men­hen­ger. Gle­den fin­nes i måte­hol­det!

●● Det er far­lig med for me­get alkohol. Vi er­fa­rer hvert enes­te år at russ om­kom­mer på grunn av uvet­tig for­hold til sterk drikk. Noen kjø­rer av vei­en, og noen må pum­pe på syke­hu­set si­den man drik­ker for mye.

Jeg skjøn­ner at man ikke kan ten­ke seg en gøy russe­fei­ring uten alkohol. Men vi bør ikke drik­ke for me­get el­ler uto­ver alle gren­ser. Gle­den fin­nes i ny­tel­sen, og det tren­ger ikke være mye.

Nå er det bra å mar­ke­re at man er fer­dig med vi­dere­gå­en­de sko­le. Men når det går ut over helsen og ek­sa­men, så bør man lure. Det bes­te er å kose seg og ikke ta unød­ven­di­ge sjan­ser. Da kan man gjø­re dum­me ting. Sex, alkohol, dans og mu­sikk hø­rer hjem­me i russe­fei­rin­gen. Men man bør ikke gjø­re ting som man ang­rer på si­den. Nar­ko­ti­ka bør man hol­de seg langt unna.

Ha en flott mar­ke­ring av vi­dere­gå­en­de! Bes­te hil­se­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.