Hvem bør sen­des ut først?

Faedrelandsvennen - - MENING -

I media er det skre­vet mye om Ma­had Abib Mu­ha­mud som kom til Nor­ge da han var 17 år, og si­den har blitt godt in­te­grert med god ut­dan­nel­se og sam­funns­nyt­tig jobb.

●● Han snak­ket nok usant da han opp­ga at han var fra So­ma­lia, men det er li­ke­vel grunn til å spør­re: Hvor­for sen­de ut en per­son som har gjort alt for å bli in­te­grert? Mens vi be­skyt­ter and­re uær­li­ge per­soner som bare snyl­ter på vår vel­ferds­stat. Vi har ti­tu­se­ner av per­soner i Nor­ge som ikke vil opp­gi sitt opp­rin­nel­ses­land! Trygt og godt har de det i Nor­ge. Det­te er urett­fer­dig oven­for dem som spil­ler med åpne kort. Og så har vi fort­satt Mul­la Kre­kar bo­en­de her, godt hjul­pet av ad­vo­kat Me­ling. Hvor man­ge mil­lio­ner har den nors­ke sta­ten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.