Det er ikke slik vi skal ha det!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Da blir spørs­må­let! Hvor len­ge skal vi to­le­re­re mis­bru­ket? Seks av ti eld­re på in­sti­tu­sjon er nå un­der­er­nær­te!

●● Det­te kom­mer frem i Na­sjo­nalt råd sin rap­port for ernæring som er et fag­råd opp­nevnt av Helse­di­rek­to­ra­tet. Na­sjo­nalt råd gir fag­li­ge råd og bi­drar til å styr­ke Helse­di­rek­to­ra­tets ar­beid med

ernæring i be­folk­nin­gen og i helse­tje­nes­ten. Der kom­mer den av­slø­ren­de IS-0611- DEPT rap­por­ten inn. I rap­por­ten kom­mer sjokk tal­le­ne, der det be­vi­se­lig kom­mer for en dag at nær 60% av eld­re pa­si­en­ter på in­sti­tu­sjo­ner er un­der­er­nær­te. De­mo­kra­te­ne i Nor­ge har i len­ge tid pres­set på at Stor­tings po­li­ti­ker­ne skal ved­ta en na­sjo­nal stra­te­gi for å bed­re kost­hold og ernæring for eld­re i syke­hjem, el­ler de som mot­tar hjemme­tje­nes­ter. Det har dess­ver­re blitt ned­stemt av Høy­re og FRP, samt Venst­re, gang på gang. Igjen pro­se­de­rer vi i De­mo­kra­te­ne for døve po­li­ti­ker ører! De som byg­de lan­det stein for stein li­der nå for­di våre po­li­ti­ke­re so­ver i ti­men!

Vi­de­re får De­mo­kra­te­ne dess­ver­re ikke ge­hør for pla­nen om et na­sjo­nalt løft med kon­kre­te til­tak for bed­re kost­hold og ernæring for eld­re. Vi er deri­mot over­be­vist om at vel­ger­ne støt­ter oss i kam­pen om at det­te må bli den nes­te sto­re sat­sin­gen i eld­re om­sor­gen.

Fag­kom­pe­tan­sen er klar i sin tale! De er enig med De­mo­kra­te­ne sitt syn! Kan vi vir­ke­lig som med­men­nes­ker la den­ne umen­nes­ke­li­ge tra­ge­di­en ut­spil­le seg vi­de­re? Det er det du som vel­ger som be­stem­mer det den 11. Sep­tem­ber! Er du som vel­ger enig i at nå må vi hel­ler gå i den mot­sat­te av ”beste­mor på an­bud po­li­tik­ken til re­gje­rin­gen”?

Slik skal vi ikke ha i da­gens Nor­ge om det er opp til De­mo­kra­te­ne! Vi må hel­ler sør­ge for og sik­re at kunn­skap om ernæring for sår­ba­re grup­per i helse­tje­nes­ten får mer plass i helse­pro­fe­sjons­ut­dan­nin­ge­ne, vi må også få en er­næ­rings­sta­tus hos eld­re som mot­tar kom­mu­na­le om­sorgs­tje­nes­ter og be­skri­ve kon­kre­te til­tak for å iverk­set­te na­sjo­na­le ret­nings­lin­jer mot un­der­er­næ­ring hos eld­re, in­nen en de­fi­nert tids­ram­me. Noe vi i De­mo­kra­te­ne for­øv­rig har på­pekt over leng­re tid.

Vi­de­re er De­mo­kra­te­ne av den opp­fatt­ning at ved si­den av et kom­pe­tanse­løft for ernæring, er også kunn­skap hos per­so­na­let i alle ledd vik­tig. En­ten ma­ten til­be­re­des på sen­tral­kjøk­ken, in­sti­tu­sjons­kjøk­ken el­ler i hjem­met, er hel­he­ten fra der ma­ten la­ges til den står på bor­det helt av­gjø­ren­de. Vi må igjen spør­re oss selv! er det vir­ke­lig slik vi skal ha det i da­gens Nor­ge? Er du en av de man­ge tu­sen pårørende som har en mor, en far en, bror, en søs­ter el­ler venn som om­fat­tes av det­te po­li­tis­ke svi­ket - Val­get er ditt! Vi i De­mo­kra­te­ne lo­ver vi skal gjø­re vårt! Da må du gjø­re ditt! TER­JE LARSSEN, leder De­mo­kra­te­ne Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.