Kirke­med­lem­skap er ikke av­gjø­ren­de

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi får i Nor­mi­sjon spørs­mål både fra media og fra folk i egne rek­ker om hva Nor­mi­sjon me­ner om kirke­med­lem­skap i Den nors­ke kir­ke etter Kirke­mø­tets ved­tak om vig­sels­li­tur­gi for like­kjøn­ne­de.

Spørs­må­let om opp­ret­tel­se av eget tros­sam­funn er også ak­tua­li­sert. Det er kjent at re­gion Ag­der i Nor­mi­sjon ut­re­der den­ne mu­lig­he­ten og vil fore­slå på sitt års­møte at re­gio­nen opp­ret­ter et slikt tros­sam­funn.

Vi øns­ker å knyt­te noen kom­men­ta­rer til det­te. Spørs­må­let om for­melt kirke­med­lem­skap er ikke det mest av­gjø­ren­de for Nor­mi­sjon som or­ga­ni­sa­sjon i da­gens si­tua­sjon. Det er et tjen­lig­hets­spørs­mål, som det er fullt mu­lig for en­kelt­men­nes­ker å ten­ke ulikt om og gjø­re uli­ke valg i for­hold til.

Kirke­sam­funn om­ta­les ikke i Bi­be­len, men har his­to­risk blitt dan­net som en over­byg­ning over lo­kal­me­nig­he­ter som har be­hov for å høre sam­men i en stør­re sam­men­heng med fel­les lære­grunn­lag. Det­te er ikke bi­belsk fore­skre­vet, men en tjen­lig, prak­tisk ord­ning.

Det å til­hø­re en me­nig­het el­ler et lo­kalt kris­tent fel­les­skap der en kan få ån­de­lig mat og hjelp til å leve sitt kris­ten­liv, er imid­ler­tid et helt sen­tralt bi­belsk an­lig­gen­de for alle krist­ne. Der­for har vi i Nor­mi­sjon økt vår sat­sing på å byg­ge fel­les­skap og plan­te me­nig­he­ter. Nå, som tid­li­ge­re, gjør vi det for­di vi vil nå ut med evan­ge­li­et. Vi le­ver i et se­ku­lært sam­funn der også Nor­ge er blitt en mi­sjons­mark. Hvis den opp­vok­s­en­de ge­ne­ra­sjon skal bli kjent med Je­sus, må de få mu­lig­he­ten til å bli del av le­ven­de fel­les­skap der evan­ge­li­et om nå­den, tro­en og frel­sen i Je­sus blir for­kynt og levd.

Nor­mi­sjon er en mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjon. Vi øns­ker ikke fra sen­tralt hold å opp­ret­te et eget tros­sam­funn. Men­nes­ker til­knyt­tet oss som mel­der seg ut av Dnk, har en rek­ke and­re lu­thers­ke al­ter­na­ti­ver å mel­de seg inn i. Vi øns­ker å opp­munt­re og gi fri­mo­dig­het til de som blir væ­ren­de i Dnk, slik at med­ar­bei­de­re i Dnk som de­ler vårt syn, ikke opp­le­ver at de blir stå­en­de ale­ne. Vi øns­ker like fullt å gi rygg­dek­ning og støt­te til de som ut­fra egen over­be­vis­ning og lo­ka­le for­hold fin­ner å måt­te mel­de seg ut. Vir­ke­lig­he­ten opp­le­ves ulik, og der­for har vi re­spekt for at også val­ge­ne blir for­skjel­li­ge.

Når Nor­mi­sjon re­gion Ag­der har ut­re­det mu­lig­he­ten for å etab­le­re et eget tros­sam­funn i sin re­gion, har det skjedd i en åpen og god dia­log med sen­tral­le­del­sen. De har som en selv­sten­dig ju­ri­disk en­het full mu­lig­het til å gjø­re det­te og de gjør det ut fra et øns­ke om å kun­ne til­by en tros­sam­funns­til­hø­rig­het til Nor­mi­sjons­folk som går ut av Dnk. Hvis et slikt tros­sam­funn blir ved­tatt i Ag­der, vil det også være åpent for men­nes­ker med til­hø­rig­het i Nor­mi­sjon and­re ste­der i lan­det.

For å vir­ke­lig­gjø­re vår vi­sjon, tren­ger vi i Nor­mi­sjon alle som iden­ti­fi­se­rer seg med vår pro­fil og vårt opp­drag. Vi tren­ger både de som blir, og de som for­la­ter Dnk. Vi har også i våre fel­les­skap men­nes­ker som er inn­meldt i and­re kirke­sam­funn, blant an­net Den Evan­ge­lis­ke Lu­thers­ke Fri­kir­ke. Vik­ti­ge­re enn kirke­med­lem­ska­pet er det at vi står sam­men om det vik­tigs­te: Je­sus Kris­tus til nye ge­ne­ra­sjo­ner og folke­slag. TORMOD KLEIVEN,

leder i Nor­mi­sjons lands­sty­re AN­NE BIRGITTA LANGMOEN KVELLAND,

ge­ne­ral­sek­re­tær i Nor­mi­sjon

❞ For å vir­ke­lig­gjø­re vår vi­sjon, tren­ger vi i Nor­mi­sjon alle som iden­ti­fi­se­rer seg med vår pro­fil og vårt opp­drag.

ARKIVFOTO: JAN ODDVAR EIDE

Nor­mi­sjon har økt vår sat­sing på å byg­ge fel­les­skap og plan­te me­nig­he­ter. Nå, som tid­li­ge­re, gjør vi det for­di vi vil nå ut med evan­ge­li­et. Vi le­ver i et se­ku­lært sam­funn der også Nor­ge er blitt en mi­sjons­mark, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.