Norsk retts­ve­sen på det «bes­te», en stor skam

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg vi­ser selv­føl­ge­lig til sa­ken i den for­bin­del­se fri­sør Me­rete Hod­ne, der hun ble dømt i to in­stan­ser og nå sist av­vist i høy­este­rett for å ha nektet en per­son (pro­vo­ka­tør) med hi­jab ad­gang til sin egen eide sa­long.

Ikke nok med det, men i til­legg ak­sep­te­rer det sam­me retts­ve­sen at «moro­man­nen» Per vin­ner sa­ken mel­lom hen­ne og ham i for­bin­del­se med hans nid­vi­se i revy­grup­pa Løg­na­sla­get hvor han kal­ler hen­ne for nazifri­sø­ren.

Det er bra at vi ikke har sam­me straffe­me­to­der som den Is­lands­ke lov­sam­ling «Grå­gåsa» hvor den som hå­net and­re med nid­vers, kun­ne bli dømt fred­løs. Det vil si hvem som helst had­de rett til å dre­pe ham for­di han var en mann uten ære. I dag er selv­føl­ge­lig den­ne straf­fen me­nings­løs, men at «moro­man­nen» også nå vin­ner sa­ken er helt utro­lig selv om han måt­te be­ta­le saks­om­kost­nin­ge­ne. Hvil­ket han for sik­ker­hets skyld syn­tes var urett­fer­dig. Jeg grem­mes!! PER EGIL HELLING

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.