The Hit-sa­ra (19) skal føl­ge låt­skri­ver­drøm­men i USA

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

Singel­ak­tu­el­le Sa­ra Jørund­land (19) har tid­li­ge­re gjort seg be­mer­ket i tv-se­ri­en The Hit på NRK. Nå skal hun gå på låt­skri­ver-lin­je i USA.

– Man må jo sat­se litt på skri­vin­gen, sier Sa­ra Jørun­land en­tu­si­as­tisk til Fædre­lands­ven­nen.

Mot høs­ten skal den unge låt­skri­ve­ren og ar­tis­ten fra Kris­tian­sand be­gyn­ne på lin­jen «Crea­ti­ve wri­ting» på Utah Val­ley Uni­ver­sity, hvor coun­try­mu­sikk-kul­tu­ren står sterkt.

– Det er også gode stu­dio­m­u­lig­he­ter på sko­len, så jeg hå­per at jeg får spilt inn noe mu­sikk og ut­vi­det nett­ver­ket mitt mens jeg er der. Men jeg skal ta et år om gan­gen og se hvor­dan det­te går først. Jeg er vel­dig spent.

Kris­tian­san­de­ren, som også tid­li­ge­re har gjort seg be­mer­ket i Me­lo­di Grand Prix junior, er ak­tu­ell med sin­ge­len «Out The Win­dow», som ny­lig ble slup­pet på Spo­ti­fy.

– «Out The Win­dow» hand­ler om å være ung og for­els­ket, og den bob­la man opp­le­ver som et even­tyr. Men det går ikke all­tid slik som man vil, og da gjel­der det å fin­ne en ut­vei.

Låta er la­get i sam­ar­beid med pro­du­sen­te­ne Ei­rik Sør­bø og Øystein Aamodt i Lyd­bøl­gen Stu­dio i Kris­tian­sand, hvor Jørun­land har hatt sin krea­ti­ve base si­den hun var ti år gam­mel.

Vi­de­re be­skri­ver hun sin­ge­len som en coun­try­pop-låt in­spi­rert av sitt størs­te for­bil­de.

– Taylor Swift har vært min størs­te in­spi­ra­sjon si­den jeg var ni år gam­mel. Da hen­nes førs­te al­bum kom ble jeg helt frelst, og det er hun som har hatt størst inn­fly­tel­se på meg som både låt­skri­ver og ar­tist. Hun er også grun­nen til at jeg be­gyn­te å spil­le gi­tar.

Av 3162 inn­send­te bi­drag, ble Jørund­lands låt «It’s Lo­ve» en av 42 ut­valg­te til låt­skri­ver-kon­kur­ran­sen «The Hit» på NRK i 2014.

– Det var stas at Si­mo­ne fra D’sound valg­te at lå­ten min skul­le gå vi­de­re. Og i etter­tid ser jeg at det var en fin er­fa­ring for meg å være med på The Hit.

PRESSEFOTO

Sa­ra Jørun­land (19) fra Kris­tian­sand er ak­tu­ell med lå­ten «Out The Win­dow».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.