Nyt­tig og kjapt om Euro­pa

Skal du ha en rask og lett til­gjen­ge­lig inn­fø­ring i Ma­ri­ne Le Pen og høyre­po­pu­lis­men i Euro­pa, er det­te en god bok. Men boka hol­der ikke alt den lo­ver på om­sla­get. Til det er den for kort.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VIDAR UDJUS

«Ma­ri­ne Le Pen og høyre­po­pu­lis­men i Euro­pa»

Elin Sørs­dahl og Alf Ole Ask Cap­pe­len Damm

Kun kort tid gjen­står til førs­te run­de av det frans­ke pre­si­dent­val­get, hvor Ma­ri­ne Le Pen har god mu­lig­het til å bli størst. De to kan­di­da­te­ne som får flest stem­mer 23. april, går vi­de­re til and­re valg­om­gang,

7. mai.

Inn mot beg­ge dis­se da­to­ene er den­ne boka god, nyt­tig og in­ter­es­sant les­ning. For­fat­ter­ne gir et inn­blikk i mil­jø­ene som ut­gjør Ma­ri­ne Le Pens kjerne­vel­ge­re. Og, ikke minst, de har selv in­ter­vju­et hen­ne fle­re gan­ger.

For­fat­ter­ne teg­ner et fa­sci­ne­ren­de bil­de av en kvin­ne som voks­te opp i en fa­mi­lie med en do­mi­ne­ren­de og høyre­eks­trem far. Som nær ble drept av en bom­be mot fa­mi­li­ens hus da hun var li­ten jen­te. Som ble vant til at fa­mi­li­en var for­ak­tet av den frans­ke eli­te og sto­re de­ler av den frans­ke of­fent­lig­het. Og som opp­lev­de at moren reis­te fra barn og mann uten en gang å leg­ge igjen en av­skjeds­hil­sen til den 16 år gam­le Ma­ri­ne el­ler søst­re­ne.

Boka for­kla­rer hvor­dan Ma­ri­ne etter hvert over­tar fa­rens par­ti og gjør det mer stue­rent ved å kas­te ut de som har for­fek­tet anti­se­mit­tis­me og den rå­es­te for­men for ra­sis­me. Fa­ren in­klu­dert. Og er­stat­ter alt det­te med mer al­ment ak­sep­ter­te kamp­sa­ker som inn­vand­ring og glo­ba­li­se­ring.

Den­ne de­len av boka er den bes­te.

Mer over­fla­disk blir det når også and­re høyre­po­pu­lis­tis­ke par­ti­er og de­res le­de­re i Euro­pa be­hand­les. Det er ikke så rart, det er be­gren­set ha man får med på 240 små si­der. Men nett­opp der­for bur­de for­la­get spart seg for å skri­ve på om­sla­get at «for­fat­ter­ne vi­ser oss hva som før­te til Brexit og hva som løf­tet Do­nald Trump inn i Det hvi­te hus». Det er en betydelig over­dri­vel­se. Beg­ge dis­se te­ma­ene be­hand­les ste­mo­der­lig, i alle fall målt opp om­sla­gets ord­lyd.

Li­ke­vel: En godt skre­vet bok om svært ak­tu­el­le tema. Og al­ler best på det val­get som snart av­hol­des i Frank­ri­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.