Psy­ko­lo­gisk dypt­lod­den­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VALERIE KUBENS

THRILLER «Syn­de­nes for­la­tel­se»

John Hart Font

Han reg­nes ikke som en mes­ter for in­gen ting, ame­ri­kans­ke John

Hart. Han kla­rer å skri­ve en his­to­rie som hol­der over

550 si­der.

Årets bok, over­satt til norsk, har var­me un­der­strøm­mer av tro på det gode, på kjær­lig­het, rett og slett. Den dri­ves fram av både en sær­de­les spen­nen­de his­to­rie, men også av tro­en på at det fins noe varmt mel­lom oss men­nes­ker som over­går alt an­net. Det er nes­ten over­ras­ken­de at boka er skre­vet av en mann, så sen­tralt som kjær­lig­hets­ele­men­tet er i for­tel­lin­gen.

Den kan le­ses som leng­se­len etter å høre til, å være fa­mi­lie, å være om­sorgs­per­son, etter et sam­funn som byg­ges på sli­ke ver­di­er fram­for på kor­rup­sjon, vold og svik; litt rart tema, kan­skje, tatt i be­trakt­ning at boka er en thriller.

Boka be­nyt­ter et tra­di­sjo­nelt grep der ho­ved­per­sone­ne mis­for­stås, an­kla­ges og straf­fes for for­bry­tel­ser de ikke har be­gått – en kli­sjé som egent­lig er gans­ke opp­brukt. Boka kon­stru­eres om dem/ oss, skurk/helt, sym­pa­tisk/usym­pa­tisk – der det ame­ri­kans­ke po­li­ti- og feng­sels­ve­se­net be­fin­ner seg på den gale si­den.

Når gre­pet li­ke­vel fun­ker, er det for­di det and­re mo­ti­vet blir vik­ti­ge­re, det psy­ko­lo­gis­ke, det mel­lom­men­nes­ke­li­ge. Hart skild­rer det gjen­nom den kvin­ne­li­ge po- li­ti­kvin­nen Eliza­beths tendens til å knyt­te seg til folk hun fø­ler tren­ger hen­ne, barn og mis­bruk­te men­nes­ker. Vi mø­ter det gjen­nom be­skyt­tel­ses­tran­gen hen­nes kol­le­ga vi­ser for sin kone, og vi får dyp­dykk inn i for­eld­re som svik­ter egne barn til for­del for and­re idea­ler og hen­syn.

Det er med and­re ord for­di den lod­der så dypt rent men­nes­ke­lig at boka fun­ge­rer så sterkt. Av­slut­nin­gen er som en gam­mel, ame­ri­kansk cow­boy­film, der hel­te­ne rir til­fred­se av sted mot ør­ke­nen, mot et land­skap av lyk­ke der in­gen kan nå dem. Og hvis en leg­ger all rea­lis­me til side, så er det mu­lig å nyte det­te lit­te­rære sy­net av sam­hol­dets og tro­fast­he­tens sei­er. Bare så synd at de som er ned­kjem­pet er dem som er satt til å sik­re si­vi­li­sa­sjo­nens opp­rett­hol­del­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.