Boka du tren­ger å lese

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ANETTE OS

DOKUMENTAR Gren­sa. Flykt­nings­trau­men over Mid­del­ha­vet

Ales­san­d­ro Le­o­gran­de Cap­pe­len Damm

Or­ker vi å lese mer om flykt­nin­ger nå?

Har vi ikke fått nok av dyst­re be­skri­vel­ser og fryk­te­li­ge skjebne­his­to­ri­er?

Den­ne boka er an­ner­le­des. Den får deg til å vil­le lese.

Den ita­li­ens­ke jour­na­lis­ten Ales­san­d­ro Le­o­gran­de har gjort dybde­in­ter­vju­er med flykt­nin­ger, og i boka mø­ter vi også slekt- nin­ger, red­nings­ar­bei­de­re, fri­vil­li­ge og fa­na­tis­ke frem­med­ha­te­re. Alt be­skri­ves nøk­ternt og na­kent. Opp­le­vel­se­ne og tan­ke­ne de­res snak­ker for seg selv.

Det er både sterkt og vel­skre­vet, og mye sjok­ke­rer. Han gir fakta. Be­skri­ver flukt­ru­ter. De som over­le­ver. De som dør. Le­o­gran­de skri­ver vak­kert om kri­ser og død. Om mød­re som hol­der rundt sine barn, selv etter at dø­den har inn­truf­fet for dem beg­ge. Det gjør at man må trek­ke pus­ten, ta en lese­pau­se.

Det far­ligs­te med flykt­ning­kri­sen, er kan­skje hvor­dan vi alle rea­ge­rer på den, med av­makt og apa­ti. Selv er Le­o­gran­de in­ne på lig­nen­de tan­ker når han i boka si­te­rer fra en tale pave Frans holdt på Lampe­du­sa i 2013, øya der så man­ge flykt­nin­ger har kom­met i land: «I den glo­ba­li­ser­te ver­da har vi ham­na i ei glo­ba­li­sert like­gyl­dig­heit. Vi er blitt vane med li­din­ga til nes­ten vår, den hand­lar ikkje om oss, den in­ter­es­se­rer oss ikkje, den er ikkje vår sak.»

Boka he­ter «Gren­sa». Og hva er egent­lig en gren­se? For flykt­nin­ge­ne er gren­sen et fy­sisk hin­der de er vil­li­ge til å ofre li­vet for å krys­se, i et håp om at det kan­skje er bed­re på den and­re si­den.

For oss and­re har det kan­skje gått en gren­se i hva vi or­ker å ta inn­over oss. Det er blitt enk­le­re å skru av tv-en, el­ler ikke klik­ke på den nett­sa­ken, enn å sta­dig måt­te høre de fryk­te­li­ge his­to­rie­ne. Ales­san­d­ro Le­o­gran­de kan få deg til å føle noe for flykt­ning­kri­sen igjen. Og nett­opp det er kan­skje det vik­tigs­te med den­ne boka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.