Det utro­li­ge

Faedrelandsvennen - - NÆRT - METTE B. STOVELAND, pen­sjo­nert dia­kon, Kris­tian­sand

Joh. 20, 24-31

At Je­sus ble le­ven­de etter å ha vært død i tre da­ger, er en stor ut­ford­ring å tro på. Sånt skjer ikke i vår ver­den. Det kan ikke for­kla­res ver­ken vi­ten­ska­pe­lig el­ler på noen an­nen lo­gisk måte. Det var umu­lig for apos­te­len Tho­mas å tro på det, selv om men­nes­ker han kjen­te godt og had­de til­lit til for­tal­te at de had­de møtt Je­sus lys le­ven­de. Han sat­te noen be­tin­gel­ser for å tro. Åtte da­ger se­ne­re fikk han inn­fridd dem. Je­sus kom og var sam­men med dem, og han lot Tho­mas kom­me å kjen­ne på så­re­ne han had­de fått ved kors­fes­tel­sen. Av det kan vi for­stå at Je­sus had­de sett og hørt Tho­mas be­hov, selv om han til­syne­la­ten­de ikke had­de vært der. Det vis­te en ny di­men­sjon ved Je­sus. Han var den sam­me, men også an­ner­le­des. Han kun­ne være syn­lig og usyn­lig til ste­de.

Tho­mas så og trod­de. Vi har ikke sam­me mu­lig­he­ten. Vi må bare tro at den Gud som har skapt ver­den med or­den og sys­tem som kan fors­kes på, også har makt til å hand­le eks­traor- di­nært. Det skjer hver gang det hand­ler om å gjen­nom­føre frel­ses­pla­nen. Og det fak­tum at det ikke kan be­vi­ses, be­tyr ikke at det ikke har skjedd. Det fin­nes man­ge tro­ver­di­ge vit­ner på at Je­sus sto opp fra dø­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.