QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter mu­si­ka­len hvor hand­lin­gen kret­ser rundt tea­ter­bå­ten Cotton Blos­som, en hjul­dam­per på Mis­sis­sip­pi-elva?

2. Hvem skrev boka “Ån­de­nes hus”?

3. Hvil­ket øko­no­misk skakkjørt land reg­nes for å være de­mo­kra­ti­ets vug­ge?

4. Når er­klær­te Ka­sakh­stan, som var den sis­te sov­je­tis­ke re­pub­likk, seg som en uav­hen­gig stat?

5. Hvil­ken spansk duo sang ”Ma­ca­re­na”?

6. Hvil­ken uten­landsk in­sti­tu­sjon gjen­åp­net i 2002, i en byg­ning teg­net av det nors­ke ar­ki­tekt­fir­ma­et Snø­het­ta?

7. Hvil­ken nor­disk mo­nark var un­der ett år da hans far om­kom i en fly­ulyk­ke i 1947?

8. Hvem var pro­gram­le­der i pro­gram­se­ri­en ”Lande­pla­ge” på NRK?

9. Hvil­ket band star­tet med at ar­ki­tek­tur­stu­den­ten­te Nick Ma­son og Ro­ger Wa­ters møt­te hver­and­re på Re­gent Stre­et Po­ly­tech­nic School i Lon­don?

10. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag spil­ler hjem­me på An­field?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.