Du leg­ger igjen spor når du hand­ler

Mil­lio­ner av nord­menn byt­ter ra­bat­ter mot per­son­opp­lys­nin­ger kje­de­ne kan bru­ke. – Jeg har vært over­ras­ket over at så man­ge har valgt å gi fra seg så mye de­tal­jert informasjon, sier NHH­pro­fes­sor.

Faedrelandsvennen - - TEMA - MARIANNE TØNSET

Det skrev Adresse­avi­sen i går.

Æ, Trumf og Coop vet hvem du er, hvor du hand­ler, hvor ofte og til hvil­ke ti­der. Hvil­ke va­rer du kjø­per el­ler ikke vel­ger, hvor mye og hvor dyrt el­ler bil­lig.

I hvert fall om du er en som bryr deg mer om ra­bat­ter enn å ver­ne om per­son­opp­lys­nin­ge­ne dine.

– Når jeg re­gist­re­rer meg hos kje­de­ne, er jeg ikke len­ger bare en kun­de, men en le­ve­ran­dør av informasjon om meg selv, sier dag­lig­vare­eks­pert og pro­fes­sor Øystein Foros, ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le.

Man­ge nord­menn bru­ker dag­lig sine kunde­kort og ra­batt-ap­per. På mot­ta­ger­si­den sit­ter kje­de­ne med enor­me meng­der informasjon om dine og mine handle­va­ner.

Pro­blem­stil­lin­gen har fan­get Data­til­sy­nets opp­merk­som­het. I no­vem­ber star­tet til­sy­net kon­troll av Nor­ges­grup­pens Trumf. I ja­nu­ar, da Re­ma lan­ser­te Æ, ble også den un­der­lagt kon­troll.

Coop er ikke med i den­ne run­den for­di de ble kon­trol­lert av Data­til­sy­net i 2012-13.

Hva du har i mat­po­sen kan nem­lig si en god del om deg og hvem du er. Til­sy­net kre­ver at kje­de­ne nå sva­rer på hva som re­gist­re­res, til hvil­ke for­mål, hvor­dan opp­lys­nin­ge­ne be­hand­les, ut fra hva slags sam- tyk­ke og hvor len­ge det lag­res.

– Hva jeg hand­ler, hvor og når jeg hand­ler, mine va­ner el­ler uva­ner. Sli­ke ting til­hø­rer pri­vat­li­vet. Det man ber om, er å bli bed­re kjent med meg som per­son og kik­ke inn i mine pri­va­te for­hold. Al­le­re­de der opp­står det pro­blem­stil­lin­ger, sier ju­ri­disk se­nior­råd­gi­ver i Data­til­sy­net An­ders Hobæk.

Han kom­men­te­rer ikke kon­kret på Trumf og Æ, et­ter­som det­te er på­gå­en­de kon­trollsa­ker. Men pro­blem­stil­lin­ge­ne vil til­sy­net gjer­ne at folk skal bli mer be­viss­te på.

– Data­til­sy­net har over noe tid job­bet med så­kalt kom­mer­si­ell bruk av per­son­opp­lys­nin­ger, sier Hobæk.

Pro­blem­stil­lin­ge­ne Data­til­sy­net tar opp, be­rø­rer nes­ten alle nors­ke hus­hold­nin­ger.

2,2 MIL­LIO­NER MED­LEM­MER

Trumf er Nor­ges størs­te med­lems­re­gis­ter med over 2,2 mil­lio­ner med­lem­mer. Sam­virke­la­get Coop har 1,6 mil­lio­ner med­lem­mer. På re­kord­tid har over én mil­lion nord­menn las­tet ned Re­mas Æ-app.

Sier du nei til ana­ly­se­ring og per­so­na­li-

ser­te til­bud, vil Trumf og Coop be­reg­ne bo­nu­sen din ut fra sum­men du hand­ler for. I Trumf be­tyr det at handle­his­to­rik­ken din kun vil inn­gå i sta­ti­stik­ker som bru­kes in­ternt av kje­de­ne. For Coop vil ikke handle­his­to­rikk ut over to­tal­sum bli lag­ret.

– Det er også fullt mu­lig for med­lem­mer å hand­le uten å re­gist­re­re han­de­len. Det er bare å la være å skan­ne med­lems­kor­tet, sier Dynge­seth.

Sam­me mu­lig­het fin­nes også hos Trumf, der­som man ikke knyt­ter med­lem­skap til bank­kor­tet man be­ta­ler med.

Alt el­ler in­gen­ting i Æ

Hos Re­ma kan du også fort­set­te å hand­le ure­gist­rert etter du har tatt Æ i bruk, der­som du ikke knyt­ter bank­kor­tet ditt til ap­pen. Da får du imid­ler­tid in­gen ra­batt el­ler ny­re­gist­re­ring som grunn­lag for nes­te ra­bat­ter­te han­del.

Fore­lø­pig er det hel­ler ikke mu- lig for Æ-bru­ke­re å gi noe dif­fe­ren­si­ert sam­tyk­ke for be­hand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger. Re­ma har fore­lø­pig en «alt el­ler in­gen­ting»løs­ning på sam­tyk­ke. Det­te er noe av det Data­til­sy­net har bedt Re­ma rede­gjø­re for i kon­trollsa­ken som ennå på­går.

Re­ma har ikke øns­ket å gi in­ter­vju i den­ne sa­ken, men opp­ly­ser i en e-post til Adresse­avi­sen at «re­gel­ver­ket rundt be­hand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger er ram­men for hvor­dan vi be­hand­ler per­son­opp­lys­nin­ger i Re­ma 1000. De en­kelt­opp­lys­nin­ger som sam­les inn og be­hand­les en­kelt­vis er ikke å an­se som kon­fi­den­si­el­le, men sam­men­stil­ling av slik informasjon kan føre til at in­for­ma­sjo­nen må be­hand­les som be­skyt­tel­ses­ver­dig. Re­ma 1000 vil der­for all­tid be­hand­le og be­skyt­te per­son­opp­lys­nin­ge­ne i Æ kon­fi­den­si­elt.»

FOTO: STURLE SCHOLZ NÆRØ

Truls Fjeld­stad, Nor­ges­grup­pen.

FOTO: MARIANNE TØNSET/ADRESSE­AVI­SEN

Re­ma 1000s kunde­pro­gram Æ er sist ut av de tre sto­re dag­lig­vare­kje­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.