25 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

19. April 1992

Bom­penge­sel­ska­pet i Kris­tian­sand ha har an­satt i alt 17 per­soner til å be­tje­ne bom­sta­sjo­ne­ne. – Det­te er hel­dags­stil­lin­ger, halv­dags­stil­lin­ger og bak­vak­ter. Vi har sett på pa­pi­ren ne og vur­dert om de vir­ker hyg­ge­li­ge ge, for­tel­ler Arild Bør­ge Lø­ge, dag­lig leder i bom­sel­ska­pet. Over 30 per­soner var in­ne til in­ter­vju, og selv om Arild Bør­ge Lø­ge s sy­nes de ny­an­sat­te vir­ker hyg­ge­li­ge, lo­ver ha han at de skal bli enda mer hyg­ge­li­ge. De skal n nem­lig på ser­vice­kurs. – Det er ikke et klas­sisk smile­kurs,sm men et kurs hvor de skal få tek­nisk oppl opp­læ­ring og lære hvor­dan man skal opp­fø­re seg i uli­ke si­tua­sjo­ner, sier Lø­ge. ● ●

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.