Si­nan sco­ret seks i se­rie­kamp for Våg

Faedrelandsvennen - - SPORT - TOTTO DAHLUM, for Våg FK

Våg-spis­sen Si­nan Mak­su­mic (23) sco­ret alle hjemme­la­gets mål i 6-5-sei­e­ren over Arendal 2.

Det var et fyr­ver­ke­ri av en fot­ball­kamp pub­li­kum ble vit­ne til på Ka­russ. De smått utro­li­ge sif­re­ne 6-5 til hjemme­la­get ble bare over­gått av ett fak­tum. Pre­sta­sjo­ne­ne til Våg-spiss Si­nan Mak­su­mic (23). Han sco­ret like godt alle hjemme­la­gets mål selv.

Man­ge mål og høyde­punk­ter til tross. Det er gans­ke sjel­den vare at én spil­ler do­mi­ne­rer så til de gra­der som Si­nan gjor­de man­dag kveld. Da blir det selv­sagt også fris­ten­de å fin­ne frem den ene kli­sje­en, flos­ke­len og meta­fo­ren etter den and­re, men vi får la vår sør­landsk be­hers­ke­de be­geist­ring vin­ne frem, og prø­ve å rede­gjø­re for pre­sta­sjo­nen på en grei måte. I tråd med hva Si­nan selv vil­le ha gjort.

Vi sky­ter li­ke­vel først inn dom­mer Karls An­ders Slet­tens vel­for­mu­ler­te og opp­sum­me­ren­de ord etter kam­pen. «For en van­vit­tig gøy kamp å døm­me!»

Men til­ba­ke til Si­nan. Han både kun­ne og bur­de ha sco­ret fle­re – både iføl­ge ham selv og tre­ner Pe­er Dane­feld.

– Si­nan spil­te til en god fem­mer på ter­nin­gen, sa Dane­feld etter kam­pen og la til:

– Han had­de fak­tisk tre-fire sto­re mål­sjan­ser i til­legg til de han sco­ret på som van­lig­vis gir ut­tel­ling, men stol­pen og et par eks­tra lan­ge aren­dals­ke keeper­fing­re hind­ret fle­re nett­kjen­nin­ger. Mål der vil­le gitt ham en sek­ser på ter­nin­gen hos meg, gli­ser dans­ken med glimt i øyet.

Som for øv­rig er full av lov­ord om sin mål­sco­rer. Si­nan selv tar det hele med ro, men er enig med Pe­er Dane­feld i at det bur­de vært fle­re nett­kjen­nin­ger.

– Jeg ir­ri­te­rer meg over at det ikke ble fle­re enn de seks. Det var tross alt sto­re sjan­ser som jeg bren­te ale­ne med keeper, sa den sin­di­ge Slett­heia-gut­ten etter kam­pen, og av­slø­rer med det sin am­bi­siø­se inn­stil­ling.

Med sin slu­het, tek­nikk og hur­tig­het ble han etter hvert et ma­re­ritt å for­hol­de seg til for Arendal-spil­ler­ne i 4. di­vi­sjons­opp­gjø­ret på Ka­russ. Et ag­gres­sivt og hardt pres­sen­de Våg-lag straf­fet Arendal 2-spil­ler­ne i ut­spillsfa­sen bak­fra gang på gang, og med hur­ti­ge pas­nings­kom­bi­na­sjo­ner og ras­ke Våg-bein inn bak Aren­dals bakre fi­rer, ble det gang på gang far­lig – og mål – beg­ge vei­er.

Pre­sta­sjo­nen er ab­so­lutt noe å mer­ke seg. Både den til Si­nan, men også va­re­ne Vågla­get som et kol­lek­tiv le­ver­te. Arendal 2 blir ga­ran­tert ei hard nøtt å knek­ke for man­ge mot­stan­de­re den­ne se­son­gen. Sju av spil­ler­ne fra kam­pen mot Våg FK had­de OBOS- og 2. di­vi­sjons­er­fa­ring. Res­ten av trop­pen fra Aust-ag­der var ha­bi­le 4. di­vi­sjons­spil­le­re.

Vi opp­sum­me­rer med Pe­er Dane­felds ord etter kam­pen.

– Vi slip­per inn alt­for man­ge mål. Kol­lek­tivt spil­ler vi et sted mel­lom middels og godt. Man­ge le­ve­rer gode pre­sta­sjo­ner, men kap­tein Ru­ne Hegg­land gjør som van­lig en me­get vik­tig jobb for la­get, sam­ti­dig som André Rich­stad vir­ke­lig im­po­ner­te igjen i sin hen­gen­de spiss-rol­le. Kort for­talt, det fun­ge­rer det her, og vi blir å reg­ne med i år, smi­ler vår dans­ke venn lurt.

FOTO: TOTTO DAHLUM

Si­nan Mak­su­mic spil­te en prakt­kamp for Våg mot Arendal 2 i fjerde­di­vi­sjons­kamp på Ka­russ sist uke. Men han erg­ret seg over at han ikke sco­ret enda fle­re enn sine seks mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.