«Her ha væ­tun spræ­na ut­to­ver ra­dia­to­ra, ja».

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - TORGEIR EIKE­LAND

Jeg li­ker å tro at jeg har holdt på dia­lek­ten gjen­nom nit­ten år i Ag­der, men il­lu­sjo­nen bris­ter med stør­re kraft for hver gang jeg er hjem­om Gud­brands­da­len. I pås­ka opp­søk­te jeg et bil­verk­sted for å lod­de sann­syn­lig­he­ten for at 95mo­del­len vil­le kla­re alle de 65 mi­le­ne hjem igjen. Me­ka­ni­ke­ren var på min egen al­der, og etter mål­fø­ret å døm­me had­de han ald­ri bodd noe an­net sted. For an­nen­hver set­ning ble jeg min­net på ord jeg had­de glemt fan­tes, for ikke å snak­ke om hvor­dan man bøy­er dem i kjønn og tall. Jeg for­lot verk­ste­det med økt bil­kunn­skap og en viss skam­fø­lel­se. Jeg lu­rer også fak­tisk på om «ra­dia­tor» i nord­gud­brands­dølsk skif­ter fra han­kjønn til hun­kjønn i da­tiv. Da jeg kom hjem til sam­bo­eren skjøn­te hun ikke alt jeg sa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.