Ak­ku­rat nå er det 1000 bo­li­ger til salgs

Blant de 15 størs­te by­ene i Nor­ge er Kris­tian­sand den byen hvor det ak­ku­rat nå er flest bo­li­ger til salgs i for­hold til folke­tal­let.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

Det er det be­røm­te vår­slip­pet, og et­ter påske er det all­tid vilt.

Kje­til Los­si­us, ei­en­doms­meg­ler Sørme­g­le­ren

– Ny­bygg er det sykt mye av. Nes­ten for mye, slik jeg ser det. Og det er fle­re pro­sjek­ter på blok­ka som ikke lagt ut for salg ennå. For brukt­bo­lig­mar­ke­det er på det jev­ne med tid­li­ge­re år, for­tel­ler In­ger Sæd­berg Bir­ke­nes, ei­en­doms­meg­ler og dag­lig le­der i Meg­ler­hu­set Sæd­berg.

Pe­rio­den mel­lom påske og sko­lens som­mer­fe­rie er høysesong for ei­en­doms­meg­le­re med et stort an­tall bo­li­ger som leg­ges ut for salg.

997 BO­LI­GER TIL SALGS

Og da Fædre­lands­ven­nen sjek­ket Finn.no ons­dag for­mid­dag, kun­ne kjø­pe­re vel­ge mel­lom 997 bo­li­ger til salgs i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Målt som an­del av inn­byg­ger­tal­let for kom­mu­nen, top­per Kris­tian­sand lis­ten over nors­ke byer med over 50.000 inn­byg­ge­re.

Til sam­men­lig­ning lå det «bare» 772 bo­li­ger til salgs i Stav­an­ger, 248 i Fred­rik­stad og 409 i Tromsø – alle byer som ikke er langt unna Kris­tian­sand i stør­rel­se hva folke­tall an­går.

– Det er det be­røm­te vår­slip­pet, og et­ter påske er det all­tid vilt, for­tel­ler ei­en­doms­meg­ler Kje­til Los­si­us i Sørme­g­le­ren.

Men også han pe­ker på at det er «bu­si­ness as usu­al» i brukt­bo­lig­mar­ke­det.

– Jeg fø­ler vi er i et mar­ked uten den sto­re dra­ma­tik­ken om da­gen. Vi sel­ger jevnt og trutt, det mes­te rundt pris­an­tyd­ning, og de sto­re bu­drun­de­ne lar ven­te på seg, for­tel­ler Los­si­us.

For av det to­ta­le ut­bu­det på 997 bo­li­ger til salgs i Kris­tian­sand, er 572 av dem, til­sva­ren­de 57 pro­sent, ny­bygg.

– NORGESMESTER I NY­BYGG

– Kris­tian­sand kom­mu­ne er «norgesmester» i å leg­ge til ret­te for nye bo­lig­om­rå­der. Iføl­ge tal­le­ne fra Finn.no er Kris­tian­sand den stor­byen som til­byr flest nye og bruk­te bo­li­ger i for­hold til folke­tal­let, sier Los­si­us.

Så er nett­opp ut­bu­det av bo­li­ger grun­nen til at Kris­tian­sand ofte trek­kes fram som et ek­sem­pel til etter­føl­gel­se.

– Som jeg har sagt før har Kris­tian­sand et su­per­sunt bo­lig­mar­ked i for­hold til res­ten av lan­det, og sær­lig Oslo. Her er det noe for en­hver smak, og de fles­te kan få seg en bo­lig, både til un­der mil­lio­nen el­ler til over 20 mil­lio­ner, sier Sæd­berg.

HARD KON­KUR­RAN­SE

Og for dem som skal på vis­ning er det også mye å vel­ge i. Ons­dag av­hol­des hele 65 vis­nin­ger rundt om i byen, mens tors­dag er det satt opp 50. Og da er ny­bygg ute­latt.

– Ak­ku­rat nå er det mye, og det blir hard kon­kur­ran­se om å få folk på vis­ning. Sam­ti­dig er det også man­ge som ber om en­kelt­vis­nin­ger, så vi går inn i en hektisk pe­rio­de, be­kref­ter Sæd­berg.

Noe meg­ler­kol­le­ga Los­si­us kan skri­ve un­der på.

– Den­ne uka har jeg tre vis­nin­ger, mens nes­te uke ven­ter tolv, så du kan trygt si det er høysesong, for­tel­ler han og leg­ger til at man­ge kjø­pe­re pluk­ker ut en tre-fire ob­jek­ter de skal se på.

– Det som er det po­si­ti­ve i Kris­tian­sand er at kjø­per har god tid til å områ seg, og alt skjer ikke da­gen et­ter vis­ning som i Oslo. Så kun­ne jeg ide­elt sett øns­ket at om­set­nings­tida var et par uker la­ve­re, sier Los­si­us.

I Kris­tian­sand tok det i førs­te kvar­tal gjen­nom­snitt­lig 65 da­ger å sel­ge en bo­lig.

– 65 da­ger er helt greit. At folk bru­ker 10-15 mi­nut­ter på ei vis­ning for en bo­lig som fort kos­ter tre mil­lio­ner kro­ner, men kan bru­ke en etter­mid­dag for å se på en kjo­le, er noe vi bør unn­gå. Og det har vi klart i Kris­tian­sand, sier Sæd­berg.

57 pro­sent er ny­bygg Om­set­nings­tid på 65 da­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.