Tysk tøf­fing

Vil du kjø­re til hyt­ta på fjel­let på førs­te klas­se, og være trygg på å kom­me fram, kan en ny­het fra Mer­ce­des være al­ter­na­ti­vet.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR MJAALAND

Når Mer­ce­des opp mot Au­di, Vol­vo og WV i all­ro­ad­mar­ke­det for voks­ne sta­sjons­vog­ner? Vi har kjørt Mer­ce­des E-klas­se All-ter­rain.

For nå har den tys­ke bil­pro­du­sen­ten kas­tet seg inn i kon­kur­ran­sen med Au­di, Vol­vo, Vol­ks­wa­gen og Su­ba­ru om det vi kan kal­le all­ro­ad­mar­ke­det for voks­ne sta­sjons­vog­ner. Det var på tide, vil noen si.

Opp­skrif­ten er grei: Man tar en stor sta­sjons­vogn, selv­sagt med fire­hjuls­trekk, tøf­fer den opp en god del og gir den høy­ere bakke­kla­ring.

Der­med har du en bil­type som nors­ke bil­kjø­pe­re i lang tid har hatt stor sans for. For Mer­ce­des­fol­ket er der­for E-klas­se All-ter­rain utvil­somt en et­ter­leng­tet bil.

Og når Mer­ce­des er på ba­nen også i det­te mar­ke­det, er det ikke over­ras­ken­de at de gjør det med stil og ele­gan­se. Og en god por­sjon tøff­het.

LUFTFJÆRING

For ny­kom­me­ren har ab­so­lutt det som skal til for å matche kon­kur­ren­te­ne, pluss litt til. Plas­sen i ba­ga­sje­rom­met er det in­gen som slår dem på. Luftfjæring med mu­lig­het til å heve og sen­ke bi­len løf­ter både bil og kom­fort og gjør det enk­le­re å for­se­re høy snø.

Mer­ce­des E-klas­se fikk mye skryt da den ble lan­sert. Alle lek­ker­bis­ke­ne­ne fra den­ne er tatt med i All Ter­rain-ut­ga­ven. Det be­tyr at du vir­ke­lig ny­ter tu­ren, selv om den for vårt ved­kom­men­de dess­ver­re ikke fore­gikk i sær­lig ut­ford­ren­de ter­reng. Og på sør­landsk snø­fritt april­fø­re.

VOKSEN

E-klas­se sta­sjons­vogn er en voksen bil, ikke langt unna fem me­ter lang. Men så lett­kjørt og med mu­lig­het til all slags fø­rer­støt­te og over­vå­king via ka­me­ra­er og ra­da­rer, at den er grei å kon­trol­le­re også i tett by­tra­fikk. Men det er jo ikke der den kjek­ker seg best. Vi vet at fire­hjuls­trek­ket til Mer­ce­des, 4ma­tic, er av yp­pers­te klas­se. Det­te kom­bi­nert med høy bakke­kla­ring og mu­lig­het for valg av kjøre­mo­dus All-ter­rain, bur­de ga­ran­te­re for frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het på høyt nivå. Også når kjøre­for­hol­de­ne er mer ut­ford­ren­de enn vi til van­lig opp­le­ver. Luftfjæring er stan­dard og he­ver bi­len 20 mm. I til­legg har pro­gram­met en spe­si­ell in­di­ka­tor i bi­lens dis­play som vi­ser styre­vin­kel, bi­lens høyde­nivå, hel­lings­vin­kel, gass/bremse­po­si­sjon og et kom­pass.

HØYT NIVÅ

Også for All Ter­rain-ut­ga­ven vil meste­par­ten av kjø­rin­gen fin­ne sted på vei­er der un­der­la­get er tørr el­ler våt as­falt og snø­en langt fra lig­ger me­ter­høy. Men også der har du en bil­opp­le­vel­se på høyt nivå. Det bi­drar blant an­net die­sel­mo­to­ren på 194 heste­kref­ter til. Den har fått mye skryt og skal være en av to mo­to­rer som holdt mål når det gjel­der ut­slipp un­der rea­lis­tis­ke test­for­hold, ikke i et la­bo­ra­to­ri­um slik tes­tin­gen har fore­gått til nå.

VAKKER INNI

Noen bil­lig­bil er selv­sagt ikke Eklas­se All-ter­rain, om noen skul­le levd i den tro. Start­pri­sen er på 717.900 kro­ner, kan­skje ikke så skrem­men­de.

Men når di­ver­se ut­styrs­pak­ker er tatt med, noe de fles­te kom­mer til å gjø­re, vil nok 850.000 kro­ner være en mer rea­lis­tisk slutt­sum på kassa­lap­pen.

For å skil­le ut den­ne fra res­ten av E-fa­mi­li­en, er det gjort noen tøf­fing-grep. Gril­len er an­ner­le­des, visst­nok hen­tet fra Mer­ce­des sine suv-er, støt­fan­ger­ne har fått be­skyt­tel­ses­pa­nel og bi­len har fått sorte hjul­buer og side­skjørt, sik­kert for å frem­heve off­roade­gen­ska­pe­ne.

In­te­ri­ø­ret er rett og slett vakkert i E-klas­sen. Det har de hel­dig­vis ikke gjort noe med på Al­lTer­rain-ut­ga­ven.

Et ek­sem­pel på det er farge­stri­pen som slyn­ger seg rundt inni bi­len. De dob­le di­gi­ta­le skjer­me­ne er eks­tra­ut­styr, men noe man­ge av kun­de­ne vel­ger.

Salgs­fol­ke­ne hos Mer­ce­des mel­der om stor in­ter­es­se for bi­len. In­gen over­ras­ken­de mel­ding, men vi tror på dem, for det­te er en bil som tref­fer det nors­ke mar­ke­det godt. Det skal nok også kon­kur­ren­te­ne få mer­ke i seg­men­tet for tøf­fe­re bi­ler for litt tøf­fe­re folk. Også når det gjel­der tøff­het til å åpne lomme­boka.

FOTO: TOR MJAALAND

Tøf­fe­re og litt høy­ere er all­road-ut­ga­ven av Mer­ce­des E-klas­se sta­sjons­vogn. Hos Mer­ce­des har dne fått nav­net All-ter­rain.

FOTO: TOR MJAALAND

I det enor­me ba­ga­sje­rom­met får du plass til alt og gjer­ne litt til.

FOTO: TOR MJAALAND

Sorte hjul­buer hø­rer med på tøf­fing-ver­sjo­nen av Mer­ce­des E-klas­se.

FOTO: TOR MJAALAND

Her er det god plass, både i bred­den og til even­tu­elt lan­ge ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.