Cas­per Leh­land (17) vil hy­res av Er­na Sol­berg

Cas­per Leh­land, 17-årig drop-out fra Kris­tian­sand, kan bli én av fire «for­tel­le­re» som skal få fram hvor godt vi har det i Nor­ge, og hva næ­rings­li­vet be­tyr for vel­stan­den. Opp­drags­gi­ve­re er en mek­tig gjeng, an­ført av stats­mi­nis­ter og Nho-sjef.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

17-årin­gen Cas­per Leh­land er blant åtte fi­nale­kan­di­da­ter som kan bli hy­ret av stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg som «for­tel­ler».

– Det snak­kes om kunn­skaps­sam­fun­net, og bra er det. Men det fin­nes fle­re må­ter å til­eg­ne seg kunn­skap på enn bare å ta bachelor- og mas­ter­gra­der. Er­fa­ring er også ver­di­fullt, sier Cas­per Leh­land.

Det er ons­dag og syt­ten­årin­gen fra Kris­tian­sand be­fin­ner seg i Oslo og er spent. Tors­dag fal­ler nem­lig av­gjø­rel­sen, tatt av in­gen rin­ge­re enn stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg og Nho-sjef Kris­tin Sko­gen Lund: Blant åtte un­ge kan­di­da­ter skal fire «for­tel­le­re» vel­ges ut. Opp­drag: få fram «his­to­ri­en om hvor­dan Nor­ge ble et rikt land, hvor en­tre­pre­nø­re­ne, næ­rings­li­vet og mar­keds­øko­no­mi­ens rol­le frem­he­ves», som det he­ter i den of­fi­si­el­le for­hånds­om­ta­len av pro­sjek­tet Office X.

Ini­tia­ti­vet kom­mer fra den kon­ser­va­ti­ve tanke­smi­en Ci­vi­ta. Det er fi­nan­siert av NHO, Spek­ter, Vir­ke, Re­deri­for­bun­det og Fi­nans Nor­ge. Og for igjen å si­te­re litt fra for­hånds­om­ta­len: «For­må­let (...) er å øke for­stå­el­sen for næ­rings­li­vets rol­le i å ska­pe et vel­stå­en­de sam­funn som av man­ge opp­fat­tes som et godt land å bo i.» Kan­di­dat­in­ter­vju­ene er gjen­nom­ført av blant and­re Er­na Sol­berg, Kris­tin Sko­gen Lund, Jo­han H. And­re­sen og Ani­ta Krohn Tr­aaseth.

YNGSTEMANN

Cas­per Leh­land hå­per de­fi­ni­tivt på å bli en av de ut­valg­te.

– For­di det er et unikt prosjekt hvor fire un­ge men­nes­ker får til­gang til de mek­tigs­te per­sone­ne i sam­fun­net. Det gir på­virk­nings­kraft gjen­nom mu­lig­he­ten til å gi in­put – en helt unik sjan­se! Men skul­le jeg ikke nå opp, ser jeg det ikke som et stort ne­der­lag. Jeg er yngst blant de åtte, og fle­re av dem har solid ut­dan­nings- og prak­sis­bak­grunn, sier Leh­land.

Nå har han litt å skil­te med, han også. Som ti­åring (!) star­tet han nett­avi­sen Ung­dom­snytt. I 12–13-års­al­de­ren job­bet han for Fædre­lands­ven­nen for førs­te gang. (Vi har en rek­ke ar­tik­ler av ham i ar­ki­vet.) Si­den er det blitt va­rier­te opp­drag for en rek­ke medie­be­drif­ter, NRK in­klu­dert.

– Jeg tri­ves godt både foran og bak ka­me­ra. Vel­ges jeg ut til Office X, blir job­ben å for­mid­le rei­sen. Det skal jeg i så fall gjø­re med liv og lyst, for­tel­ler Cas­per.

DROPPET UT

– Går du ikke på sko­le?

– Jeg gikk på Aka­de­mi­et i Kris­tian­sand fram til mars, men da droppet jeg ut fra and­re klas­se. Som sagt, me­ner jeg at prak­tisk er­fa­ring også kan gi ver­di­full kunn­skap. Aka­de­mis­ke stu­di­er er bra, men man kom­mer lett i en si­tua­sjon hvor man sli­ter med å skil­le seg ut fra mas­sen. Da kan prak­sis hjel­pe, frem­hol­der eks­e­le­ven. (Aka­de­mi­et er en pri­vat, vi­dere­gå­en­de sko­le med lin­je for medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon, red. anm.)

– Hvor­dan hav­net du i Office X? – Da jeg var 15, job­bet jeg med Sti­an Bars­nes-si­mon­sen i Fre­emant­le Media. Nå er han sen­tral i Office X og opp­ford­ret meg til å sen­de en søk­nad. Så det gjor­de jeg.

FOTO: MAR­TIN LITWICKI

Cas­per Leh­land (17) er blant de åtte fi­nale­kan­di­da­te­ne. Tors­dag be­stem­mer Er­na Sol­berg og Kris­tin Sko­gen Lund om han blir én av fire «for­tel­le­re» som skal få fram de­res bud­skap om sam­men­hen­gen mel­lom vel­ferd og næ­rings­liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.