Eld­re må ven­te 14 da­ger på dusj

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no -

Pleie­tren­gen­de må ven­te opp­til 14 da­ger på å få du­sje når det er høy­tid. Det får på­rø­ren­de og lo­kal­po­li­ti­ker i Ven­ne­sla, Aa­sel­le Ol­sen, til å rea­ge­re.

Eld­re og pleie­tren­gen­de må ven­te opp­til 14 da­ger på å du­sje når det er høy­ti­der. Nå rea­ge­rer på­rø­ren­de og lo­kal­po­li­ti­ker Jorun Aa­sel­le Ol­sen i Ven­ne­sla.

– Det­te er uver­dig og ned­ver­di­gen­de, sier Ol­sen, som også er lo­kal­po­li­ti­ker for De­mo­kra­te­ne.

Hun rea­ge­rer for­di hun har på­rø­ren­de i nær fa­mi­lie som ikke fikk hjelp til å du­sje i pås­ken.

SVETTE OG FETT HÅR

– Nett­opp på hel­lig­da­ger er det vik­tig å være ren. Det er i jula og pås­ka fa­mi­li­er rundt i lan­det kom­mer sam­men. Hva gjør det­te med selv­fø­lel­sen for våre eld­re, når de sit­ter der med fett hår og luk­ter svette og urin un­der fa­mi­lie­be­sø­ket, sier Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen.

Vi har hatt kontakt med den ak­tu­el­le kvin­nen. Hun øns­ker ikke å snak­ke i media el­ler stå fram for­di hun sy­nes det er flaut at hun ikke fikk du­sje i pås­ken.

Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen for­kla­rer at kvin­nen ble du­sjet fre­dag før påske. Hun fikk ikke du­sje på nytt i de tre virke­da­ge­ne i påske­uken og fre­dag var hel­lig­dag. Den­ne uken har hun fått be­skjed om å ven­te til den fas­te dusj­da­gen på fre­dag.

– Det­te må end­res. Jeg kri­ti­se­rer ikke hjemme­syke­plei­en. De for­sø­ker å få da­ge­ne til å gå opp, men po­li­ti­ker­ne må fi­nan­siere nok be­man­ning, så de eld­re kan opp­le­ve ver­dig­het også i høy­ti­de­ne, sier Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen.

IKKE UVER­DIG

Kom­mu­nal­sjef i Ven­ne­sla kom­mu­ne, Ragn­hild Ben­dik­sen, be­kref­ter at det kan gå opp til to uker mel­lom hver dusj i høy­ti­der, men hun av­vi­ser at det­te er et stort pro­blem og at det er uver­dig.

– Vi for­sø­ker å flyt­te dusjing hvis mu­lig, slik at det ikke skal gå så lang tid. Dess­uten hjel­per vi med vask til de vi be­sø­ker i pås­ken. Men en­kel­te pa­si­en­ter har kun hjelp til dusjing, mens de grei­er res­ten selv. For den­ne grup­pen kan det skje at det går 14 da­ger i høy­ti­de­ne mel­lom hver dusj, for­kla­rer Ben­dik­sen.

Hun me­ner det­te ikke er et stort pro­blem og sier alle som er nødt til å du­sje, vil få hjelp. Det­te vur­de­rer hjemme­syke­plei­en i hvert en­kelt til­fel­le.

HELT VAN­LIG PRAK­SIS

Ben­dik­sen sier at det er sam­me prak­sis i and­re kom­mu­ner hun kjen­ner og vet om. Hun ser ikke så man­ge al­ter­na­ti­ver all den tid be­man­nin­gen re­du­se­res kraf­tig i høy­ti­der.

Fun­ge­ren­de en­hets­le­der for hjemme­syke­plei­en i Ven­ne­sla, Tor­dis Strand, sier at 14 da­ger er len­ge uten dusjing, men også hun un­der­stre­ker at det­te in­ter­val­let kun vil skje for pa­si­en­ter som i stor grad grei­er seg selv, og for ek­sem­pel kan vas­ke seg selv.

– Alle får nød­ven­dig helse­hjelp. Dusjing er ikke om­talt i lo­ven som en på­krevd nød­ven­dig­het, sier Ben­dik­sen.

Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen vil for­føl­ge sa­ken po­li­tisk. I Kris­tian­sand tar Vi­dar Klep­pe opp dusj-in­ter­vall i en egen in­ter­pel­la­sjon i by­sty­ret.

– Alle eld­re og pleie­tren­gen­de må kun­ne få be­søk av fa­mi­lie og ven­ner uten å skjem­mes for hy­gie­nen, sier Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen.

Le­der i leve­kårs­ut­val­get i Ven­ne­sla, In­ger Tu­rid Ton­stad (KRF), sier hun ikke kjen­ner dusj­ru­ti­ne­ne i kom­mu­nen i de­talj, og at hun vil set­te seg mer inn i sa­ken før hun even­tu­elt kom­men­te­rer den.

FOTO: ULEBERG, ODD INGE

Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen, på­rø­ren­de og lo­kal­po­li­ti­ker, me­ner Ven­ne­sla kom­mu­nes mang­len­de du­sje­hjelp i høy­ti­de­ne er ned­ver­di­gen­de og uver­dig for eld­re og pleie­tren­gen­de.

ARKIVFOTO: FRODE LINDBLOM

Ragn­hild Ben­dik­sen, kom­mu­nal­sjef i Ven­ne­sla, for­sva­rer da­gens du­sje­prak­sis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.