Rens­lig­het er ver­dig­het

Eld­re og pleie­tren­gen­de må ven­te opp­til 14 da­ger på å du­sje når det er høy­ti­der i Ven­ne­sla. Da er det noe feil med sys­te­met.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Åven­te fjor­ten da­ger på en dusj for eld­re og pleie­tren­gen­de er rett og slett ikke godt nok. Og når be­grun­nel­sen er at det ned­be­man­nes i påske­fe­rien så for­tel­ler det bare en ting: Sys­te­met er til­pas­set de an­sat­te. Ikke de eld­re.

Å være ren har med ver­dig­het å gjø­re, det er et ab­so­lutt helt ba­salt be­hov for men­nes­ker uan­sett al­der og si­tua­sjon. Det til­hø­rer vår in­tim­sfæ­re og vårt in­ners­te pri­vat­liv og skal iva­re­tas med dis­kre­sjon og selv­føl­ge­lig­het. Og rik­tig nok: det går an å vas­ke seg, men i 2017 er det alt­så dusjing som er den na­tur­li­ge og åpen­ba­re må­ten men­nes­ker hol­der seg rene på. Det gir både en an­nen ren­het og ren­hets­fø­lel­se enn bare vask.

Både den fun­ge­ren­de en­hets­le­de­ren for hjemme­syke­plei­en og kom­mu­nal­sje­fen i Ven­ne­sla kom­mu­ne for­sva­rer seg med opp­sikts­vek­ken­de ar­gu­men­ter. For de leg­ger seg ikke fla­te og be­kla­ger at be­man­ning og res­sur­ser ikke strek­ker til. Det kun­ne vi ak­sep­tert og der­med sti­let kri­tik­ken vi­de­re til po­li­ti­ke­re. Men den kom­mu­na­le le­del­sen er­kjen­ner ikke fullt ut det ned­ver­di­gen­de i si­tua­sjo­nen. De av­vi­ser at det­te er et stort pro­blem og – de av­vi­ser at det­te

Det er ikke ak­sep­ta­belt at det skal være en så an­ner­le­des stan­dard for eld­re og pleie­tren­gen­de enn for oss and­re.

er uver­dig. De er eni­ge i at det er et langt in­ter­vall, men me­ner de som ut­set­tes for det­te, er de som kla­rer å vas­ke seg selv.

Det­te er ikke godt nok. Og det er bra at på­rø­ren­de rea­ge­rer og rei­ser stem­me mot sys­te­met. For det­te bør dis­ku­te­res på po­li­tisk nivå. Det er ikke ak­sep­ta­belt at det skal være en så an­ner­le­des stan­dard for eld­re og pleie­tren­gen­de enn for oss and­re. Og hvem er for­nøyd med en dusj hver fjor­ten­de dag? Tvertimot vil det være god men­tal og fy­sisk helse i god hy­gie­ne og jevn­lig ren­hold.

Det er sann­syn­lig at den­ne prak­si­sen er ut­bredt. Mid­ler til eldre­om­sorg er stramt i man­ge kom­mu­ner, og helse­ar­bei­de­re går i påske­fe­rie som and­re ar­beids­ta­ke­re. Men fe­rie­av­vik­ling og høy­ti­der kan ikke be­stem­me og de­fi­ne­re om­sorg og stell - det er det bare de eld­res be­hov som skal.

Dusjing er ikke om­talt i lo­ven som en tvin­gen­de nød­ven­dig­het, sier kom­mune­le­del­sen. Men det er et ba­salt be­hov. Det skal dek­kes.

Jorun Aa­sel­le Ol­sen kom­mer med be­ret­ti­get kri­tikk mot om­sor­gen av eld­re i Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.