Venn­dø­ler kjø­per mind­re øl enn and­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Venn­dø­ler ser ut til å drik­ke mye mind­re øl enn and­re nord­menn. I alle fall kjø­per de mye mind­re øl i egen kom­mu­ne.

Ola Nord­mann kjøp­te (og drakk går vi ut fra) 58,28 li­ter øl i 2016. Til sam­men­lik­ning kjøp­te venn­dø­le­ne snaut 37 li­ter hver, iføl­ge tall fra Ven­ne­sla kom­mu­ne.

Det kan selv­føl­ge­lig være at venn­dø­ler smug­ler eks­tremt mye mer enn and­re, men det er in­gen fakta som do­ku­men­te­rer det.

– Tal­le­ne pas­ser med vårt inn­trykk i helse­ve­se­net. Tall fra Ung­data vi­ser at ung­dom­men i Ven­ne­sla ny­ter mind­re al­ko­hol enn and­re ste­der. Vi ser nok en stør­re to­de­ling av inn­byg­ger­ne i Ven­nes- la enn and­re ste­der, sier kom­mune­lege Per Kje­til Da­la­ne.

BIBELBELTET?

Han tror tal­le­ne har med «bibelbeltet» å gjø­re.

– Det­te blir jo bare spe­ku­la­sjon men jeg me­ner det er grunn til å mene at en del drik­ker ak­ku­rat som alle and­re, mens fle­re enn i lan­det el­lers drik­ker svært lite el­ler ikke ny­ter al­ko­hol i det hele tatt, sier kom­mune­le­gen.

Le­der i Leve­kårs­ut­val­get, Krfs In­ger Tu­rid Ton­stad sier hen­nes par­ti fort­satt vil kjem­pe for øl­mono­pol el­ler at alle bu­tik­ke­ne får krav om eget av­luk­ke for salg av øl.

Hun er glad for at øl­sal­get ikke går noe sær­lig opp, men hun er helt uenig med kom­mune­le­gen i hans ana­ly­se:

– Nei, det var i gam­le da­ger vi snak­ket om bibelbeltet. Se­ku­la­ri­se­rin­gen har slått inn i Ven­ne­sla for len­ge si­den. Vi har jo ikke ek­sak­te tall, men jeg tror mye mer på at det skyl­des han­dels­lek­ka­sje, sier Ton­stad.

Hun vi­ser til at venn­dø­le­ne rei­ser til Kris­tian­sand for å be­sø­ke ute­ste­der og at venn­dø­ler på vei til hyt­ta hand­ler på Ev­je, mens det også er stor han­dels­lek­ka­sje til Sør­lands­par­ken.

Øl­sal­get vi­ser seg uan­sett å være svært sta­bilt i Ven­ne­sla. Øl­sal­get har bare økt med vel 1200 li­ter på to år - og det selv om Huns­fos Bryg­ge­ri har etab­lert seg med eget ut­salg i til­legg til byg­das 13 dag­lig­vare­bu­tik­ker.

Mens det i 2014 ble solgt 416.985 li­ter øl, ble det i fjor solgt 418.181 li­ter. Det ble skjen­ket drøyt 13000 li­ter øl i Ven­ne­sla i fjor - også det svært sta­bilt.

NY På TOPP

Men mel­lom bu­tik­ke­ne skif­ter det. Mens Re­ma på Vike­land har vært på øl­top­pen i man­ge år - over­tok i fjor Kiwi i Ven­ne­sla sen­trum.

Kiwi solg­te 65.547 li­ter øl.

– Vi er vel­dig for­nøyd. Vi om­sat­te for 55 mil­lio­ner kro­ner i fjor. Dag­lig­vare­mar­ke­det i Ven­ne­sla er tøft, men vi har greid å ta godt for oss av mar­keds­an­de­le­ne, sier bu­tikk­sjef Glenn Vik.

Bu­tikk­sjef Leif to­re Pedersen hos Re­ma på Vike­land sier han øns­ker topplas­sen til­ba­ke.

– Vi skal kjem­pe for å sel­ge mest igjen. Det fore­lig­ger jo uli- 8.989

● Huns­fos Bryg­ge­ri: 2.271 li­ter

● Go­bi­ten: 1.300 li­ter

● Vi­ge­land ho­ved­gård: 809 li­ter

● Smia Kul­tur­hu­set: 364 li­ter

● Ca­mi­no Piz­za: 25 li­ter

ke flytte­pla­ner også, men alt erp å vent grun­net bygge­for­bu­det i sen­trum, sier han.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Glenn Vik på Kiwi solg­te mest øl til venn­dø­le­ne i fjor, men folk i Ven­ne­sla kjø­per mye mind­re øl i byg­da enn and­re. Bu­tikk­salg:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.