Uro­vek­ken­de vekst i un­ge føre

Faedrelandsvennen - - MENING - NI­NA JENTOFT, by­styre­re­pre­sen­tant Arbeiderpartiet og de­le­gat til Ar­bei­der­par­ti­ets lands­møte

I den se­ne­re tid har media satt fo­kus på den ster­ke veks­ten i an­tall un­ge uføre­pen­sjo­nis­ter (un­der 30 år).

den­ne veks­ten har vært for­søkt for­klart med ar­beids­mar­ke­det og kon­junk­tur­ut­vik­lin­gen, men også med lat ung­dom. Som po­li­ti­ker og leve­kårs­fors­ker blir en gans­ke opp­gitt over at myn­dig­he­ter og sen­tra­le ak­tø­rer som del­tar i de­bat­ten ikke gri­per kjer­nen i den­ne pro­ble­ma­tik­ken. Pro­ble­met med na­sjo­nal de­batt er at pro­ble­ma­tik­ken ikke er adres­sert i sin bred­de.

Det er mye fo­kus på ar­beids­mar­ked – om det er godt el­ler dår­lig. For de som måt­te ha litt rest­ar­beids­evne kan nok sving­nin­ge­ne i ar­beids­mar­ke­det være av en viss be­tyd­ning, men svært man­ge av dis­se un­ge har ikke for­ut­set­nin­ger for å søke ar­beid. For dem spil­ler kon­junk­tu­re­ne in­gen rol­le. Vi vet at man­ge ikke har gjen­nom­ført vi­dere­gå­en­de sko­le. De har nep­pe latt være å full­fø­re vi­dere­gå­en­de sko­le på grunn av kon­junk­tu­re­ne, ei hel­ler dår­li­ge vei­er for den saks skyld.

Som fors­ker har jeg in­ter­vju­et man­ge un­ge uføre­pen­sjo­nis­ter rundt i lan­det, saks­be­hand­ler­ne de­res og le­ge­ne de­res. Fun­ne­ne vi­ser at det hand­ler svært lite om ar­beids­mar­ke­det, men om de un­ges opp­vekst og det de selv, og le­ge­ne de­res, be­skri­ver som om­sorgs­svikt. Når vi mø­ter dem på et se­ne­re tidspunkt i li­vet, om­ta­les om­sorgs­svik­ten som år­sak til de­res psy­kis­ke helse­pro­ble­mer i dag.

Kort sagt for­plan­ter pro­b­le- mene i hjem­met seg til sko­len – til kon­sen­tra­sjons­vans­ker – som igjen kan føre til læ­rings­vans­ker – og for noen en ut­age­ren­de el­ler uvan­lig at­ferd.

Vi får også høre om en vok­sen­ver­den som må «ha sett» men som ikke rea­ger­te. Man­ge i den­ne grup­pen fø­ler seg svik­tet i ung al­der, og har i dag bris­ten­de for­ut­set­nin­ger for å ta/full­fø­re en ut­dan­ning og kom­me i ar­beid. Vi tren­ger en po­li­tikk som adres­se­rer den­ne pro­ble­ma­tik­ken i din bred­de og set­ter inn de nød­ven­di­ge res­sur­ser for å fore­byg­ge den tren­den vi ser. For å fore­byg­ge ung ufør­het må vi bed­re sam­ar­bei­det mel­lom «hver­dags­barne­ver­net» (det vil si barne­hage, sko­le, skole­helse­tje­nes­te, opp­vekst­med­ar­bei­de­re mfl.) og barne­ver­net. Forsk­nin­gen av­dek­ker et frag­men­tert hjelpe­ap­pa­rat. Man­ge sit­ter med en bit av pus­le­spil­let, mens man ofte mang­ler over­blik­ket. Det­te er et sat­sings­om­rå­de i man­ge kom­mu­ner i dag.

Vi må tid­li­ge­re inn. Legg mer- ke til at de­bat­ten ofte hand­ler om ung­doms­sko­le og vi­dere­gå­en­de sko­le. Da er det for man­ge un­ge for sent. Det gjø­res mye godt ar­beid i barne­ha­ge­ne i dag, men vi må styr­ke inn­sat­sen i 1.-4. trinn i grunn­sko­len. Der av­dek­ker forsk­nin­gen et hull i «fore­byg­ging­skje­den». Vi må øke vok­sen­tett­he­ten i små­barn­sko­len, av fle­re grun­ner, men også den­ne. De voks­ne i sko­len må ha mer tid til å «se» og «rea­ge­re» på ut­sat­te barn.

Kan­skje er det noe i læ­rer­ut­dan­nin­gen vi må se på. Da vi in­ter­vju­et læ­re­re på dis­se trin­ne­ne sva­rer man­ge at de uro­er seg for 2-3 barn i hver klas­se, men at de var lite for­be­redt på å snak­ke med for­eld­re­ne om sin «uro».

El­ler kan­skje må vi øke den so­sia­le kom­pe­tan­sen i små­barn­sko­len på an­nen måte? Kan­skje er det be­hov for å inn­føre «so­sial­læ­re­ren» igjen? Kan­skje bør en helt an­nen so­si­al kom­pe­tan­se an­set­tes i sko­le­ne? Og, vi bør styr­ke helse­søs­ter­tje­nes­ten på de la­ves­te trin­ne­ne i sko­len.

På års­mø­tet i Arbeiderpartiet Aust-ag­der ble man­ge for­slag som støt­ter opp om det­te ved­tatt og spilt inn til lands­mø­tet og Ar­bei­der­par­ti­ets parti­pro­gram. Jeg vil spe­si­elt peke på na­sjo­nal norm for læ­rer­tett­het i grunn­sko­le (og vi­dere­gå­en­de sko­le), be­man­nings­norm i skole­helse­tje­nes­te og barne­hage, styr­king av psy­kisk helse­ar­beid i kom­mu­ne­ne og tverr­fag­lig kom­pe­tan­se i sko­len. Jeg er glad for at vår de­le­ga­sjon til Ar­bei­der­par­ti­ets lands­møte vil rei­se dis­se pro­blem­stil­lin­ge­ne i de­bat­ten og gjø­re sitt til at til­ta­ke­ne blir ved­tatt.

Til sist hå­per jeg at vi alle skal ta et opp­gjør med en noe lett­vint re­to­rikk om lat ung­dom som år­sak til ut­vik­lin­gen. Lat ung­dom fant vi ikke spor av i forsk­nin­gen.

❞ Fun­ne­ne vi­ser at det hand­ler svært lite om ar­beids­mar­ke­det, men om de un­ges opp­vekst og det de selv, og le­ge­ne de­res, be­skri­ver som om­sorgs­svikt.

FOTO: NTB SCANPIX

Det gjø­res mye godt ar­beid i barne­ha­ge­ne i dag, men vi må styr­ke inn­sat­sen i 1.-4. trinn i grunn­sko­len, skri­ver for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.