Ny lov for skrift­språ­ket – takk

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN GRØNLUND, Kris­tian­sand

Nor­ge har vir­ke­lig bruk for en ny lov for skrift­språ­ket. Be­ho­vet ble be­lyst ufri­vil­lig av Kjell­bjørg Øyd­ne Aue­stad 8. april.

●● Inn­leg­get hen­nes be­skrev el­lers at tid­li­ge­re avis­inn­legg var ba­sert på mis­for­stå­el­ser og al­ter­na­ti­ve fakta.

Man kan ald­ri bare skri­ve at ny­norsk­de­bat­ten er mis­vi­sen­de og man­gel­full. Man må vise hvor mot­stan­de­ren tar feil. Når man kom­mer med an­grep i den ka­li­ber må man pre­si­se­re hva det er i de­bat­ten, som har mang­ler. Der bør være et mi­ni­mum med sub­stans i an­kla­gen.

Bok­mål er over­le­gen når det gjel­der å pre­si­se­re tekst hvor man ikke be­hø­ver å lure på hvil­ket kjønn et ord har. Bok­mål er språ­ket i so­sia­le medi­er, i de sto­re byer og i stort sett alle avi­ser fra­reg­net Vest­lan­det, for­di bok­mål er pre­sist. Man får ald­ri mer kunn­skap ved å bru­ke ny­norsk, for­di man ikke vet om le­se­ren vil for­stå me­nin­gen.

Et skrift­språk har in­gen klang. Det er på in­gen måte mer fint å ut­tryk­ke seg på ny­norsk. Det er til gjen­gjeld ve­sent­lig for flest folk å bli for­stått av man­ge som mu­lig med bok­mål.

Selv vel­dig flin­ke per­soner som Tru­de Mostue sli­ter med ny­norsk, som måt­te ta ut­dan­nel­sen som ve­te­ri­nær i Eng­land, for­di hun ikke kun­ne kom­me inn på ut­dan­nel­sen i Nor­ge med dår­lig ka­rak­ter i ny­norsk. Man­ge un­ge mis­ter gle­den ved sko­len og læ­ring på grunn av ny­norsk, for­di der mang­ler me­ning og hen­sikt for dem å lære å skri­ve det.

Tall fra Horda­land fyl­kes­kom­mu­ne vi­ser at fluk­ten fra ny­norsk er høy. 91 pro­sent av ele­ve­ne i de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne be­nyt­ter bok­mål som ho­ved­mål. Bare ni pro­sent bru­ker ny­norsk. Tall for Stord, som er den størs­te byen med ny­norsk, vi­ser at hele 98 pro­sent av ele­ve­ne i grunn­sko­len har ny­norsk som ho­ved­mål. På vi­dere­gå­en­de har 90 pro­sent bok­mål. Enes­te fyl­ke, som har be­gren­set fluk­ten fra ny­norsk til bok­mål, er Sogn og Fjor­da­ne med 110.000 inn­byg­ge­re med 97,5 pro­sent ny­norsk i grunn­sko­len og 85,8 pro­sent i vi­dere­gå­en­de.

Lov­giv­nin­gen med ny­norsk bør end­res. Hva Vest­lan­det gjør, må de selv be­stem­me. Ny­norsk blir nes­ten ald­ri brukt av be­folk­nin­gen uten­for Vest­lan­det. Det er kun 1,02 pro­sent uten­for Vest­lan­det som bru­ker ny­norsk. Det blir feil når en vel­dig li­ten mi­no­ri­tet kre­ver at res­ten av lan­det skal lære å skri­ve de­res skrift­språk til in­gen nyt­te for den øv­ri­ge be­folk­ning. Det er gal­skap at så få men­nes­ker (1,02 pro­sent: Se: www. finne­ri­kvin­je.no/blog/?p=24409) skal be­stem­me over res­ten av be­folk­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.