Nor­ge tren­ger ikke my­ke­re rus­po­li­tikk

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDMUND HARSVIK, re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand

Jeg ser at Andrea Chris­ti­na Gon­za­les me­ner å vite «at al­ko­hol­po­li­tik­ken i Nor­ge hen­ger et­ter i for­hold til and­re land», og at hel­ler ikke den re­strik­ti­ve nar­ko­tika­po­li­tik­ken virker.

Hun fore­slår der­for full le­ga­li­se­ring av de let­tes­te stof­fe­ne og en opp­myk­ning av de tyngs­te. Jeg sy­nes det er flott når de yngs­te tar opp rus­pro­ble­ma­tikk, og vi­ser at de tar den på al­vor. Men det er litt vik­tig å kjen­ne fakta når de om­ta­ler hva som hen­ger et­ter hva.

Al­ko­hol­po­li­tik­ken i Nor­ge virker godt, sett ut fra et helse­po­li­tisk stå­sted. Dess­ver­re har vi li­be­ra­li­sert til det ver­re. For et ti­år si­den var jeg på et se­mi­nar med fag­folk fra Po­len, USA og et par Eu-land (det var før Po­len kom med i EU), Ir­land og Ita­lia: Hver og en at de uten­lands­ke fore­drags­hol­der­ne snak­ket varmt om norsk al­ko­hol­po­li­tikk og ikke minst om ord­nin­gen med Vin­mono­pol. De nevn­te helse­pro­ble­mer, for tid­li­ge ald­rings­syk­dom­mer og alle de ska­der vi også ser her i Nor­ge, men i mind­re ska­la en i ek­sem­pel­vis Ita­lia, Eng­land, Po­len og Ir­land. Hvor blant an­net le­ver­kreft var ut­strakt.

Vi har det ti­året som har gått si­den den gang, li­be­ra­li­sert an­tall skjenke­ste­der, sen­ket pri­sen i for­hold til inn­tek­ten osv, og det­te til tross: Ald­ri før har det blitt smug­let så mye sprit, øl og vin inn til Nor­ge. Det­te bør også være et var­sku om at vi nep­pe kla­rer å stan­se smug­lin­gen av can­na­bis ved å li­be­ra­li­se­re.

I dag be­gyn­ner vi å se skade­virk­nin­ge­ne av li­be­ra­li­se­rin­gen av al­ko­hol. Kvin­ner (40+) drik­ker mer enn godt er, og sta- dig fle­re sø­ker seg til be­hand­ling. Pen­sjo­nis­ter ny­ter godt at bed­re øko­no­mi til å kjø­pe al­ko­hol for. Man­ge har lite å ta seg til, an­net enn «å kose seg med litt godt i glas­set». Men alt det go­de de put­ter i glas­set, virker mot sin hen­sikt. De tå­ler mind­re al­ko­hol enn de gjor­de før, og blir sy­ke­re.

WHO, Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon, har klart gitt be­skjed om at land bør be­gyn­ne å bru­ke de verk­tøy­ene vi har til å re­gu­le­re al­ko­hol, til­gjen­ge­lig­het og pris. De rå­der EU og and­re om be­nyt­te mu­lig­he­te­ne til å bru­ke av­gif­ter på al­ko­hol.

Nor­den lig­ger stort sett lavt når det gjel­der un­gen bruk av can­na­bis, og Nor­ge lig­ger la­vest. I 2012 svar­te seks pro­sent av nors­ke 15 årin­ger de had­de brukt can­na­bis. Når det gjel­der over­do­ser he­roin, lig­ger vi for høyt når vi ten­ker på det lave an­tall bru­ke­re som er. Men lavt i for­hold til alle som dør av al­ko­hol.

And­re Chris­ti­an Gon­za­les bru­ker mye plass på smug­ling av al­ko­hol for­di av­gif­te­ne er for høye. Fin­ne­ne tenk­te det sam­me for noen år si­den. I 2004 sen­ket de av­gif­te­ne med 40 pro­sent for å stan­se smug­lin­gen fra Li­tau­en og and­re land de gren­set til. Fem år se­ne­re, i 2009 var det nær­mest et folke­krav å få he­vet av­gif­te­ne i igjen, for­di fin­ne­ne holdt på å drik­ke seg i hjel. Økt fyll og økt kri­mi­na­li­tet pres­set av­gif­te­ne opp. Også i Sve­ri­ge gikk de­bat­ten på om de skul­le sen­ke av­gif­te­ne for å møte kon­kur­ran­sen fra Fin­land. Men det som skjed­de i nabo­lan­det, fikk et stort fler­tall til å kre­ve å be­hol­de av­gif­te­ne på det ni­vå­et de lå på.

Al­ko­hol­av­gif­te­ne er ikke grun­nen til at det nors­ke folk har sine fylle­ku­ler, til helge­fyl­la. Men tvert imot er fyl­la grun­nen til al­ko­hol­av­gif­te­ne. I midt­en av 1800-tal­let, holdt de nors­ke mann­fol­ka på å drik­ke seg i hjel. Der­med ble det etab­lert en re­strik­tiv al­ko­hol­po­li­tikk. En po­li­tikk som er for­bil­de for WHO, og fle­re av de euro­pe­is­ke lan­de­ne: Al­ko­hol­av­gif­ter, al­ders­gren­ser, stats­mono­pol, re­gu­le­ring av salgs- og skjen­ke­ti­der, lav pro­mille­gren­se og hånd­he­ving av reg­ler.

❞ Man­ge har lite å ta seg til, an­net enn «å kose seg med litt godt i glas­set».

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SKAU

Al­ko­hol­av­gif­te­ne er ikke grun­nen til at det nors­ke folk har sine fylle­ku­ler, til helge­fyl­la. Men tvert imot er fyl­la grun­nen til al­ko­hol­av­gif­te­ne, skri­ver Oddmund Harsvik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.