Vel­ut­styrt kore­ansk kri­ger i Golf-klas­sen

Hyun­dai er på full fart opp­over på salgs­sta­ti­stik­ken. Nye i30 bør kun­ne bi­dra til yt­ter­li­ge­re salgs­øk­ning.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Det skal ikke stik­kes un­der en stol at salgs­tal­le­ne for Hyun­dai har vært sva­ke de sis­te åre­ne. Men nå sat­ses det både fra pro­du­sent, im­por­tør og lo­ka­le for­hand­le­re. Fra svært be­skjed­ne ni solg­te bi­ler på årets tre førs­te må­ne­der i fjor, har det rul­let ut 42 nye Hyun­dai så langt i år i Kris­tian­sand. På lands­ba­sis er øk­nin­gen fra 462 bi­ler i fjor til 1057 i år. Den helt nye i30 går inn i den tøf­fe kom­pakt­klas­sen der VW Golf er su­ve­ren ener.

Med nye Hyun­dai i30 le­ve­rer korea­ner­ne en bil med så man­ge pluss­tegn at bil­kjø­per­ne både bør tit­te på den og ta en tur før val­get tas.

MAS­SE UTSTYR

Et stikk­ord for nye Hyun­dai er «ut­sty­ret». For vel­ger du den mest vel­ut­styr­te ver­sjo­nen med en 140 hk tur­bo ben­sin­mo­tor, får du så å si alt som fin­nes av sik­ker­het, fø­rer­støt­te og kom­fort­ut­styr. Her er autobrems, auto­ma­tisk lys­blen­ding, full led lys­pak­ke, fil­skift­vars­ler, adap­tiv farts­hol­der til 0 km/t som virker både på bi­ler og fot­gjen­ge­re, et godt rygge­ka­me­ra, vars­ling om krys­sen­de tra­fikk når du ryg­ger, blind­sone­vars­ler, trøtt­hets­var­sel og mel­ding om du kjø­rer over farts­gren­sen.

På en used­van­lig kald april­mor­gen, da vi prøv­de bi­len, had­de vi slett ikke noe imot var­me i rat­tet, og no­ter­te som ski­glad sør­len­ding ski­luke i bak­se­tet.

IKKE DIESEL

For å få alt det­te, og helt sik­kert en god del mer som for ek­sem­pel App­le car play, tråd­løs la­ding av mo­bil­te­le­fo­nen, kjø­ling i se­te­ne som også er elek­trisk jus­ter­ba­re, vel­ger du alt­så ut­ga­ven til litt over 350.000 kro­ner. Men du får også mye av ut­sty­ret med deg om du vel­ger ut­ga­ven med «en­li­te­ren» på 120 hk og så­kalt pluss­pak­ke til 287.900 kro­ner.

Hyun­dai tref­fer godt i norsk bil­po­li­tikk ved å ute­late diesel og til­by to ben­sin­mo­to­rer på hen­holds­vis 1,0 li­ter og 1,4 li­ter. Begge med hyg­ge­lig for­bruk, opp­gitt blan­det til rundt 0,5 li­ter på mila. 140-hes­te­ren var det sprut i, sam­ti­dig som den var dra­vil­lig som en die­sel­mo­tor og ikke minst be­ha­ge­lig stille­gå­en­de. Den sju trinns Dct-auto­mat­kas­sen fun­ge­rer slik den skal, og får du lyst på litt moro, kan du vel­ge å kjø­re i sports­mo­dus. Da går det nok en del mer enn halv­li­te­ren på mila, men kjøre­opp­le­vel­sen blir gøy­al i en bil som nok er ment først og fremst som en roms­lig bil i den litt mind­re fa­mi­lie­klas­sen.

BRA PLASS

Med ba­ga­sje­rom på nes­ten 400 li­ter, mang­ler fem li­ter på det, og pas­sa­sjer­kom­fort med bak­se­ter for­met for tre per­soner og bra med bein­plass, bur­de nye Hyun­dai i30 dek­ke bil­be­ho­vet langt på vei for man­ge hus­stan­der.

I en tid der bi­le­ne las­tes opp med utstyr og fø­rer­støt­te, blir det av og til i mes­te la­get av knap­per og knot­ter som tar tid å fin­ne ut av. I nye i30 er det fak­tisk over­ras­ken­de over­sikt­lig og be­ha­ge­lig få knap­per å hol­de kon­troll med. Hyun­dai har hatt suksess med Io­niq som le­ve­res både som hy­brid og el­bil. Og kom­mer som plug-in hy­brid til som­mer­en. Sam­men med sta­sjons­vogn­ut­ga­ven av i30 som snart duk­ker opp, har korea­ner­ne utvil­somt sendt ut to nye, tøf­fe kri­ge­re i det knall­har­de «Golf-mar­ke­det».

MYE NYTT

– Utro­lig gøy å ha Hyun­dai-an­svar, sier Chris­ti­an Wæraas hos Røinås Bil­for­ret­ning. En solid øk­ning i sal­get, ikke minst tak­ket være Io­niq-suk­ses­sen, kom­bi­nert med nye mo­del­ler, gjør at han er trygg på yt­ter­li­ge­re frem­gang for det kore­ans­ke bil­mer­ket.

Med fem­dørs­ut­ga­ven av i30, om kort tid en roms­lig sta­sjons­vogn­ut­ga­ve, og der­et­ter en kom­pakt suv med nav­net Ko­na sent på høs­ten, står ny­he­te­ne nes­ten i kø hos bil­for­hand­le­ren på Fiskåt­an­gen som i dis­se da­ger fei­rer 50 år i bran­sjen. Wæraas an­ty­der også pas­se be­skje­dent at Hyun­dai tar sik­te på å bli en vin­ner på miljø­bil­fron­ten, uten at han kan si for mye kon­kret om det nå. – Men Ko­na kom­mer med fire­hjuls­drift og el-mo­tor nes­te år, rø­per Wæraas og sik­ter åpen­bart til bi­len og ikke fru­en i fa­mi­li­en.

FOTO: TOR MJAALAND

April­sola skin­ner over nye Hyun­dai i30. Den nye mo­del­len bør bi­dra til at fle­re vur­de­rer den­ne som et al­ter­na­tiv i den tøf­fe kon­kur­ran­sen i Golf-klas­sen.

FOTO: TOR MJAALAND

Bra med plass og kom­fort også i bak­se­tet.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­vo­lum på nes­ten 400 li­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.