– In­gen kri­se her ennå!

Mens Start har kom­met godt i gang, har Jerv kun ett po­eng og Aren­dal null.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no

– Det er hyg­ge­lig for Start at de har sine po­eng, men kun tre kam­per er spilt og vi stres­ser ikke. Vi får ven­te noen må­ne­der med å opp­sum­me­re hvor­dan star­ten har vært. Det er over­ho­det ikke noe kri­se her ennå, sier Per Gun­nar Top­land, styre­le­der i Jerv.

Tre run­der er spilt og det er tid­lig å kon­klu­de­re, men ta­bel­len for­tel­ler at Start har fått en gunstig start, mens na­bo­ene i aust trøb­ler. Aren­dal lig­ger sist med tre po­eng, mens Jerv kun har ett.

– Fan­tas­tisk mye Po­ten­si­al

– Vi har po­si­tiv frem­gang i spil­let og var tøf­fe­re i try­net nå mot Mjøn­da­len enn sist. Det er vel­dig man­ge ele­men­ter som gjør at kam­pe­ne har gått som de har, men vi må bli enda bed­re i begge bok­se­ne, sier Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø.

Jerv har fått spil­let til å gå noen­lun­de, men må­le­ne og de be­fri­en­de pas­nin­ge­ne på sis­te tre­del av ba­nen har ute­blitt. Sam­ti­dig som mot­stan­der­ne har vært ef­fek­ti­ve.

– Vi har fan­tas­tisk mye po­ten­si­al og gjør vel­dig mye bra, og så job­ber vi hele ti­den med å bli bed­re. Må­ten vi trøk­ker på i and­re om­gang mot Mjøn­da­len er bra, og vi må vi­dere­føre de go­de pe­rio­de­ne vi had­de, sier Sand­stø.

Et­ter 0-3-ta­pet mot Mjøn­da­len meld­te lag­kap­tein Glenn An­der­sen det­te til Euro­sport:

– Det er litt pin­lig. Vi pres­te­rer langt un­der det vi for­ven­ter av oss, og vi må bli bed­re om vi vil ta po­eng. Jeg vet ikke om det er for­di vi spil­le­re er for høye på oss selv el­ler hva det er.

Sje­fen på Le­ver­myr av­skri­ver at det er noe krise­stem­ning i Grim­stad.

– Over­ho­det ikke, sier Top­land kort og pre­sist.

kom­pli­ment

Et­ter to kva­lik­fi­na­ler er det sto­re for­vent­nin­ger til Jerv. Det tas imot med takk av styre­le­de­ren.

– Det er vel­dig mye po­si­tivt en­ga­sje­ment rundt klub­ben og mye høy­ere for­vent­nin­ger i år enn før. Både i media og el­lers. Det tar vi som et kom­pli­ment, og noe an­net vil­le vært rart. Vi hå­per å inn­fri det, men vi må være sult­ne, sier Top­land.

Jerv mø­ter Strøm­men på Le­ver­myr søn­dag kl 18. Strøm­men har også fått en dår­lig start og har kun ett po­eng på de førs­te run­de­ne.

aren­dal må BLI TØF­FE­RE

Som enes­te lag blant 16 er Aren­dal helt po­eng­løse et­ter star­ten. La­get står med tre 1-2-tap.

– Det er ikke der vi øns­ker å lig­ge, men vi har tro på det vi gjør og stem­nin­ga i grup­pa er fort­satt god. Vi må bare bli enda tøf­fe­re. Ni­vå­et har vi in­ne, slår Yll­dren Ibra­hi­maj, Aren­dal-spil­ler, fast.

Aren­da­lit­te­ne rykket opp i fjor og man­ge har spådd dem til å gjø­re en god se­song i år, uten å lig­ge i den ver­ste ned­rykk­s­sum­pa.

– Vi vet vi er go­de nok og har ni­vå­et in­ne, selv om det er tøf­fe­re enn i 2. di­vi­sjon i fjor. Vi har vært litt udyk­ti­ge og hatt litt mar­gi­ner mot. Vi har vært ok med i alle kam­pe­ne, sier Ibra­hi­maj.

Hjem­me på My­ra ven­ter opp­rykk­s­kol­le­ga Florø søn­dag klok- ka 15.

– Den skal vi vin­ne, lo­ver Ibra­hi­maj.

Ran­heim er enes­te lag med ni po­eng, mens Start er ett av fem lag med syv po­eng. For kris­tian­san­der­ne ven­ter to borte­kam­per mot Troms­da­len og Bodø/ Glimt.

– Vi har satt oss i en god po­si­sjon og kom­met godt i gang, men nå kom­mer to tøf­fe borte­kam­per, sier Start-spil­ler Da­ni­el Aase.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Styre­le­der i Jerv, Per Gun­nar Top­land, er sik­ker på at re­sul­ta­te­ne kom­mer snart for klub­ben hans.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Yll­dren Ibra­hi­maj til høy­re fei­rer her et mål un­der fjor­års­se­son­gen.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø må ven­te på se­son­gens førs­te sei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.