Sju­kamp­håp per­set og klar­te Em-kra­vet

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Emi­lie Ber­ge (19) fort­set­ter å im­po­ne­re. I hel­ga klar­te Iveland-jen­ta 5258 po­eng i sin førs­te sju­kamp for året.

Det er ny per­son­lig re­kord med over 200 po­eng, og in­nen­for kra­vet til U23-EM, som blir ar­ran­gert i pols­ke Byd­gosz­cz i midt­en av juli.

– Hun var vel­dig for­nøyd med det, selv om hun ikke le­ver­te noen su­per øvel­se. Emi­lie har mye å gå på, sier Ar­nulf Bær­heim, som sam­men med sin far Tor­stein har trent mange­kamp­ta­len­tet i fle­re år.

Ber­ge sat­te ny per­son­lig re­kord på fle­re øvel­ser un­der stev­net South Ala­ba­ma In­vi­ta­tio­nal, som hun vant i su­ve­ren stil. Spe­si­elt 800-me­te­ren på 2,21,62 mi­nut­ter var sterk.

– Den var ad­skil­lig mye bed­re enn før. Hun har blitt ster­ke­re og ras­ke­re, og er ab­so­lutt på rett vei, sier Bær­heim.

Snart Se­song­slutt i usa

Ber­ge har blitt be­skre­vet som Sør­lan­dets nye sju­kamp­håp, og jen-

Fakta

Emi­lie Ber­ge Født: Hjem­sted/klubb:

7. desember 1997

Iveland/iveland IL

● Fem-/sju­kamp

● Ala­ba­ma i USA

3923/5258 po­eng

idrett: Bo­sted: Per­son­li­ge re­kor­der:

ta som kan over­ta tro­nen et­ter Ida Mar­cus­sen.

– Emi­lie er nok en som kan nå høy­ere, sier Bær­heim.

19-årin­gen, som er en av 11 sør­len­din­ger på re­krutt­lands­la­get i år, har hatt stor ut­vik­ling et­ter at hun flyt­tet til USA. Der stu­de­rer hun ved Uni­ver­sity of South Ala­ba­ma. Pla­nen er å sat­se der i fire år, pa­ral­lelt med å ta en bachelor.

– Jeg vil tro hun kan kon­sen­tre­re seg mer om tre­nin­ge­ne. Hun har et godt mil­jø rundt seg, og får god opp­føl­ging, sier Bær­heim.

At Ber­ge vi­ser bra form nå, er in­gen over­ras­kel­se. Sesongen i USA har vart en stund, og er på hell i det sesongen i Euro­pa be­gyn­ner for fullt.

– Det skal bli spen­nen­de å se hvor­dan hun kla­rer seg i U23-EM. Jeg hå­per hun kla­rer å hol­de for­men oppe, sier Bær­heim.

num­mer 13 i nor­ge

Iføl­ge Nor­ges Fri­idretts­for­bund er Emi­lie Ber­ge in­ne som num­mer 13 i Nor­ge gjen­nom alle ti­der med sine 5258 po­eng. Må­let for Iver­land-jen­ta i år er 5350 po­eng, noe som bør være in­nen rekke­vid­de.

Det­te pres­ter­te Ber­ge un­der stev­net i USA:

• 100 me­ter hekk: un­der

• Høy­de: 1,67 me­ter

• Ku­le: 11,89 me­ter (ny per­son­lig re­kord uten­dørs)

• Leng­de: 5,58 me­ter

• Spyd: 34,21 me­ter (per­son­lig re­kord i mange­kamp)

• 800-me­ter: 2.21,62 mi­nut­ter (per­son­lig re­kord) 14,66 sek-

FOTO: PRI­VAT

Emi­lie Ber­ge (foran til ven­st­re) klar­te kra­vet til U23-EM un­der et stev­ne i USA i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.