En­de­lig ju­bel i Flekke­fjord

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Flekke­fjord syke­hus får be­hol­de den akutt­ki­rur­gis­ke be­red­ska­pen. Det har Helse­og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie nå be­stemt.

Helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie in­stru­er­te man­dag sty­ret og le­del­sen ved Sør­lan­det syke­hus om å vi­dere­føre den akutt­ki­rur­gis­ke be­red­ska­pen i Flekke­fjord.

– Jeg må bare ta til etter­ret­ning at stats­rå­den kom til en an­nen kon­klu­sjon enn sty­ret ved Sør­lan­det syke­hus, sier syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen.

På spørs­mål om han er over­ras­ket, og hva det­te vil bety for Sør­lan­det syke­hus sva­rer Jan Ro­ger Ol­sen:

– Jeg er inn­kalt til et fore­taks­møte i Helse Sør-øst den 3. mai, der det vil bli gitt in­for­ma­sjon om hva ved­ta­ket in­ne­bæ­rer. Da jeg ga mitt råd hand­let det ikke om øko­no­mi, men pa­si­ent­sik­ker­het. Vi har al­le­re­de sto­re ut­ford­rin­ger med å re­krut­te­re ki­rur­ger, og da spe­si­elt ved syke­hu­se­ne i Flekke­fjord og Arendal. Jeg vil anta stats­rå­dens ved­tak er en av­vei­ning mel­lom geo­gra­fisk av­stand og kom­pe­tan­se.

HEISTE FLAG­GET

Det var ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen som man­dag etter­mid­dag un­der en spon­tan mar­ke­ring uten­for syke­hu­set i Flekke­fjord, fikk æren av å lese opp hva helse­mi­nis­te­ren noen ti­mer tid­li­ge­re had­de for­mid­let om den akutt­ki­rur­gis­ke virk­som­he­ten ved syke­hu­set. Da det ble klart at syke­hus­le­del­sen i det vi­de­re plan­ar­bei­det skal leg­ge da­gens til­bud til grunn, brøt ju­be­len blant an­sat­te og and­re til- hø­re­re løs.

Sam­ti­dig heiste Svein Sand­vik i tek­nisk av­de­ling flag­get foran syke­hu­set.

– Det er in­gen tvil om at det blir bra for an­sat­te å få ro og en for­ut­sig­bar­het. Usik­ker­he­ten har vært en be­last­ning for de som ar­bei­der ved syke­hu­set og sam­ti­dig gjort re­krut­te­rings­ar­bei­det mer ut­ford­ren­de, sier kon­sti­tu­ert av­de­lings­le­der Inge­borg Rønning Eike­land for ki­rur­gis­ke fag.

FREMTIDENS SYKEHUSKART

– I minst 20 år har man­ge syke- hus levd med et ned­leg­gings­spø­kel­se hen­gen­de over seg. Den uro­en har re­gje­rin­gen fjer­net gjen­nom Na­sjo­nal helse- og syke­hus­plan. Nå er fremtidens sykehuskart teg­net, med sto­re og mind­re syke­hus spredd over hele lan­det, sier helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie.

REDDET VALGKAMPEN

Både nå­væ­ren­de ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen (H) og tid­li­ge­re ord­fø­rer Reidar Gaus­dal (V) sier at det ikke had­de vært en­kelt å dri­ve valg­kamp foran stor­tings­val­get der­som ikke re­gje­rin­gen had­de sør­get for å fre­de den ki­rur­gis­ke akutt­be­red­ska­pen og traume­mot­ta­ket.

– En­ga­sje­men­tet fra lo­kal­be­folk­nin­gen og po­li­ti­ke­re fra alle par­ti har vært stort, men det er de an­sat­te ved syke­hu­set som har æren for det­te. Der­som ikke de had­de bi­dratt til en så god kva­li­tet på syke­hus­tje­nes­te­ne had­de kon­klu­sjo­nen fra stats­rå­den helt sik­kert blitt en an­nen, sier Jan Sig­bjørn­sen.

Stor­tings­re­pre­sen­tant In­gunn Foss (H) er opp­tatt av å for­mid­le at det er syke­hus­pla­nen som re­gje­rings­par­ti­ene og Venst­re står bak som har re­sul­tert i man­da­gens ved­tak. Hun sier fle­re har prøvd å ta æren po­li­tisk.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Kli­nikk­di­rek­tør for so­ma­tikk ved syke­hu­set i Flekke­fjord, An­net­te So­lin­ski, fikk bloms­ter av ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen, men bud­ska­pet om at da­gens til­bud skal vi­dere­fø­res var­met nok mest. Po­li­ti­ker­ne In­gunn Foss (H), Reidar Gaus­dal (V) og Gis­le Mei­nin­ger Saud­land ap­plau­der­te.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Svein Sand­vik heiste flag­get uten­for syke­hu­set i Flekke­fjord da ble kjent at både den akutt­ki­rur­gis­ke be­red­ska­pen og traume­mot­ta­ket skal be­stå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.