Starts bes­te så langt

Starts stjerne­skudd fikk en ut­ford­ring av sje­fen. Da skjed­de det noe.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Ei­rik Wich­ne

– Før var det sånn at jeg bare var der. Nå er jeg med på or­dent­lig, og det er dei­lig å vite at man kan bi­dra og styr­ke la­get.

Ei­rik Wich­ne gli­ser godt der han sit­ter i opp­holds­rom­met på Sør Are­na. Man­da­gens tre­ning er gjen­nom­ført, en tre­ning som all­tid glir let­te­re når man kom­mer fra en sei­er.

Ak­ku­rat nå går ting litt let­te­re for gjen­gen i Start enn de har gjort på en stund. Se­son­gens fire førs­te kam­per har gitt ti po­eng, og selv om ikke spil­let har sit­tet så godt som ver­ken tre­ne­re el­ler spil­le­re skul­le øns­ke, gir det selv­til­lit å lig­ge i top­pen av en ta­bell igjen.

– HAR JOB­BET VEL­DIG HARDT

Selv­til­lit be­gyn­ner Ei­rik Wich­ne å få gode por­sjo­ner av også. Etter fire kam­per top­per han Fædre­lands­ven­nens spil­ler­børs, etter å ha le­vert kun so­li­de pre­sta­sjo­ner så langt.

Wich­nes førs­te se­song i 1. di­vi­sjon har vist en man­da­litt som er god beg­ge vei­er, har god fy­sikk og en til­stede­væ­rel­se og frem­to­ning på ba­nen som man ikke had­de trodd om man had­de sett ham for kun noen må­ne­der si­den.

– Jeg har job­bet vel­dig hardt for den­ne plas­sen, og fø­ler at jeg etter hvert har for­tjent den også, sier Wich­ne.

Han gir mye av æren for frem­gan­gen til tre­ner Steinar Pe­der­sen. Han ga Wich­ne klar be­skjed da han kom til klub­ben om at han var til­tenkt en back/kant-po­si­sjon. Det fjer­net mye tvil hos den unge man­da­lit­ten. I til­legg fikk han en an­nen be­skjed:

KOMFORTSONEN

– Han ut­ford­ret meg til å ta mer plass, bru­ke mun­nen og pra­te mer. Jeg var litt pus­le­te. Men nå har jeg blitt mer vok­sen. Selv om jeg bare er 20 år tar jeg mer tak. Steinar har mye av æren for at jeg pres­te­rer nå, sier Wich­ne.

– Jeg ut­ford­ret ham til å ta mer plass, og til å bli en som skal ta mer an­svar. Ei­rik er en god spil­ler, som har åp­net se­son­gen bra, sier Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen.

Som 17-åring valg­te Wich­ne bort Man­dal da til­bu­det fra Start kom. Det å flyt­te hjemme­fra var ikke bare en­kelt, og han inn­røm­mer at det var ti­der han had­de litt dyst­re tan­ker. Men han ang­rer ikke i det hele tatt på at han tok val­get.

– Det hand­ler om å kom­me seg ut av komfortsonen. Jeg har gjort mye dis­se to åre­ne som har vært uten­for so­nen min. Jeg har ut­ford­ret meg selv, sier Wich­ne.

FAMILIEKJÆR

Han sier han all­tid har vært en litt sje­nert type, og bru­ker To­bias Chris­ten­sen (16) som ek­sem­pel på en som har det litt an­ner­le­des. Starts stor­ta­lent er, til tross for sin unge al­der, en uredd type.

– Han har mye mer na­tur­lig selv­til­lit enn det jeg har. Det er en for­del, hvis du gjør det til en for­del, sier Wich­ne.

En for­del er det å folk nær seg som opp­le­ver noe av det sam­me som seg selv. Start-back­en bor med bro­ren, og Fløy-spil­ler, Tor­je på Lund. I til­legg spil­ler den tred­je av fir­lin­ge­ne, Amund, i Vi­king. Han jak­ter keeper­plas­sen bak Iven Aust­bø.

– Jeg er vel­dig familiekjær. Jeg bor med Tor­je, og han er skik­ke­lig bra å ha. Jeg snak­ker også mye med Amund, som jo er i gans­ke sam­me po­si­sjon som meg. Vi de­ler vel­dig mye, sier Ei­rik Wich­ne.

Amund er ikke tvil om hvor­for det har løs­net for bro­ren i Start­drak­ten.

– Vi vet hva han har av kva­li­te­ter. Vi at hvis han får brukt dem, så er han vel­dig god. Det er gøy at han har knekt ko­den og tør å by nok på seg selv. Vi snak­ker mye sam­men, og det er godt å ha noen å luf­te tan­ke­ne sine til, sier keeper-ali­bi­et i søs­ken­flok­ken.

– Jeg tror ikke det går så mye på at han har fått så vel­dig mye bed­re fot­ball­kva­li­te­ter. Det går mest på det oppi ho­det. Det går på selv­til­lit og det å være tøff nok. Der har han tatt sto­re steg, sier Amund Wich­ne.

Mens Amund Wich­ne hå­per å få spil­le Vi­kings cup­kamp mot Ris­ka ons­dag, gjør bro­ren i Start seg klar til møte med Rande­sund.

Langt ifra den størs­te opp­ga­ven for Ei­rik Wich­ne den­ne se­son­gen.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Ei­rik Wich­ne kan være til­freds med å ha le­vert godt i se­song­åp­nin­gen.

FOTO: NTB SCANPIX

Ei­rik Wich­ne i ak­sjon mot Kongs­vin­ger i and­re se­rie­run­de.

ARKIVFOTO

Fir­lin­ge­ne Wich­ne fo­to­gra­fert i 2013. Fra venst­re: Tor­je, Amund, Idar og Ei­rik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.