Pre­si­dent Macron

Alt ty­der på at sen­trum­s­kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron blir Frank­ri­kes nes­te pre­si­dent. Men det be­tyr ikke at spen­nin­gen er borte.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Førs­te run­de av det frans­ke pre­si­dent­val­get var et jord­skjelv. For førs­te gang si­den 1958 kom in­gen av de tra­di­sjo­nelt stats­bæ­ren­de par­ti­enes kan­di­dat til fi­nale­om­gan­gen. De kon­ser­va­ti­ve re­pub­li­ka­ner­nes kan­di­dat kom bare på tredje­plass. Og det en gang så stol­te so­sia­list­par­ti­ets kan­di­dat fikk opp­sikts­vek­ken­de dår­li­ge seks pro­sents opp­slut­ning. Det er en ka­ta­stro­fe for par­ti­et som i den­ne pe­rio­den har pre­si­den­ten.

Li­ke­vel er det na­tur­lig nok de to fi­nale­kan­di­da­te­ne de kom­men­de 12 da­ge­ne – og uke­ne der­et­ter – vil hand­le om. Knapt noen tror at Ma­ri­ne Le Pen har mu­lig­het til å vin­ne fi­nale­om­gan­gen. Selv om hun har tatt en rek­ke grep for å mo­de­re­re og nor­ma­li­se­re sitt eget og par­ti­ets ima­ge, er hun fort­satt for eks­trem for fler­tal­let av frans­ke vel­ge­re.

Må­lin­ger vi­ser at Macron lig­ger an til å få rundt 65 pro­sent av stem­me­ne i fi­nale­om­gan­gen. Det vil i så fall være ut­klas­sing. Men skul­le Le Pen få opp mot 40 pro­sent av stem­me­ne, vil det sam­ti­dig være sen­sa­sjo­nelt bra for hen­nes par­ti. Da hen­nes – langt mer eks­tre­me – far Jean Ma­rie Le Pen kom til fi­nale­om­gan­gen i 2002, fikk han bare 18 pro­sents opp­slut­ning. Og han kjem­pet mot den da svært upo­pu­læ­re Jac­ques Chi­raq. For dat­te­ren Ma­ri­ne vil hvert pro­sent­po­eng være svært vik­tig, på vei­en mot stør­re ak­sept og frem­ti­dig po­li­tisk inn­fly­tel­se.

Det mest be­mer­kel­ses­ver­di­ge ved den­ne fi­nale­om­gan­gen er at beg­ge kan­di­da­te­ne står uten­for det etab­ler­te po­li­tis­ke sys­te­met. Macron spil­ler be­visst på det­te. Men det kan også bli en po­li­tisk bu­me­rang for ham.

Macron vil i nes­te om­gang av pre­si­dent­val­get tren­ge støt­te fra vel­ger­ne til de etab­ler­te par­ti­ene. Og han vil tren­ge dem når par­ti­ene skal kjem­pe om mak­ten i det frans­ke par­la­men­tet, i be­gyn­nel­sen av juni. Men fore­lø­pig ser det svært vans­ke­lig ut for Macrons ny­stif­te­de be­ve­gel­se å kun­ne opp­nå noe i nær­he­ten av fler­tall i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen. Og kla­rer han ikke det, må han i in­nen­riks­po­li­tik­ken re­gje­re på and­re, etab­ler­te par­ti­ers nåde. Det­te er par­ti­er som ikke vil føle noe på­tren­gen­de be­hov for å hjel­pe den ny­valg­te pre­si­den­ten.

Det frans­ke dra­ma­et er ikke over.

Det frans­ke dra­ma­et er ikke over.

Macron kun­ne jub­le søn­dag kveld og har gode må­lin­ger inn mot fi­nale­om­gan­gen om knap­pe to uker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.