Sterkt pre­get etter døds­fall

Den til­tal­te verk­sted­le­de­ren had­de pro­ble­mer med å fin­ne or­de­ne da han skul­le for­tel­le hva som skjed­de da en 18-åring døde i en truck-ulyk­ke for to år si­den.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no -

Verk­sted­le­de­ren nek­tet straff­skyld for brudd på ar­beids­miljø­lo­ven da retts­sa­ken mot ham star­tet i Kris­tian­sand ting­rett man­dag mor­gen.

Ulyk­ken skjed­de 27. fe­bru­ar 2015, da 18-årin­gen for­søk­te å løf­te et an­leggs­hjul på 650 kilo ned fra en til­hen­ger. Un­der løf­tet vel­tet truck­en over på si­den. 18-årin­gen kom i klem og døde mo­men­tant.

Verk­sted­le­de­ren var en av to per­soner som var vit­ne til ulyk­ken. Man­dag måt­te han ta en lang pau­se da han ble bedt om å be­skri­ve det som skjed­de.

– Det er vel­dig fø­lel­ses­la­det ak­ku­rat det­te, sa man­nen.

BA 18-ÅRIN­GEN SITTE STILLE

Etter å ha kjem­pet med or­de­ne ble par­te­ne eni­ge om å lese opp det han for­klar­te i av­hør hos po­li­ti­et, like etter den fa­ta­le hen­del­sen for to år si­den.

Til po­li­ti­et for­klar­te verk­sted­le­de­ren at han så at truck­en var i ferd med å vel­te. Da rop­te han «bare sitt og hold deg fast. Ikke hopp». 18-årin­gen for­søk­te å hop­pe ut, og ble da klemt mel­lom truck­en og as­fal­ten.

Verk­sted­le­de­ren be­kref­tet at for­kla­rin­gen han had­de gitt var rik­tig.

– Jeg ba ham kjø­re dek­ket ned til Bil & Trai­ler og hjel­pe dem med å ta dek­ket av hen­ge­ren, sa verk­sted­le­de­ren.

HAD­DE VÆRT I PRAKSIS FØR

Noen mi­nut­ter dro han selv etter. Han fikk da øye på 18-årin­gen som for­søk­te å dra dek­ket av bil­hen­ge­ren med gaf­le­ne på truck­en.

– Var det na­tur­lig at han skul­le bru­ke den­ne truck­en, spur­te ak­tor Ru­ne Al­sted Amund­sen.

– Nei. Det var ikke vår truck. Han had­de ikke lov til å bru­ke den og vi had­de ikke bedt ham om å gjø­re det, svar­te verk­sted­le­de­ren.

18-årin­gen som døde var ut­plas­sert i ar­beids­prak­sis hos Hel­dal Entre­pre­nør i Lil­le­sand. Da ulyk­ken skjed­de had­de han vært hos be­drif­ten i to da­ger.

– Han had­de også vært hos oss året før. Da var han hos­pi­tant i noen må­ne­der, for­klar­te verk­sted­le­de­ren.

REAGERTE IKKE

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner at verk­sted­le­de­ren brøt ar­beids­miljø­lo­ven ved å ikke gri­pe inn da 18-årin­gen for­søk­te å løf­te an­leggs­hju­let. Straffe­ram­men for for­hol­de­ne er bø­ter el­ler feng­sel i inn­til ett år.

Verk­sted­le­de­ren had­de ikke noe godt svar da han ble spurt om hvor­for han ikke stop­pet 18-årin­gen da han så ham i truck­en.

– Det vet jeg ikke. Det er jo tu­sen­kro­ners­spørs­må­let i dag. Jeg har, i etterpå­klok­ska­pens navn, sagt at det skul­le ha vært meg. Han had­de li­vet foran seg, jeg har det bak meg. Jeg vet ikke hvor­for jeg ikke reagerte, sa verk­sted­le­de­ren.

Iføl­ge verk­sted­le­de­ren var det ikke klar­lagt hvem som skul­le ha an­sva­ret for 18-årin­gen mens han var i praksis.

– Han skul­le egent­lig ikke vært der. Han skul­le først ta et kurs, men det var et på­trykk om han kun­ne be­gyn­ne tid­li­ge­re. Han had­de også et sterkt øns­ke om det selv, for­klar­te verk­sted­le­de­ren.

SÆRLIG SKJERPENDE

Han be­kref­tet at han var kjent med at 18-årin­gen ikke had­de fått opp­læ­ring i bruk av truck. Verk­sted­le­de­ren opp­lys­te også at han had­de stop­pet 18-årin­gen fra å bru­ke tyng­re kjøre­tøy tid­li­ge­re.

Iføl­ge på­tale­myn­dig­he­ten fore­lig­ger det særlig skjerpende om­sten­dig­he­ter, etter­som 18-årin­gen ikke had­de ser­ti­fi­sert sik­ker­hets­opp­læ­ring, og for­di løfte­ope­ra­sjo­nen ble gjen­nom­ført på en slik måte at den in­ne­bar al­vor­lig fare for liv el­ler helse.

– Ret­ten må ta stil­ling til særlig to ting: Var det grovt uakt­somt av til­tal­te å ikke stan­se av­døde da han så ham i truck­en, og var det uakt­somt av til­tal­te å la av­døde kjø­re truck­en uten at han had­de prak­tisk og for­mell kom­pe­tan­se, sa po­liti­ad­vo­kat Ru­ne Al­sted Amund­sen i sitt inn­led­nings­fore­drag i ret­ten.

FOTO: ARBEIDSTILSYNET

Fe­bru­ar 2015 døde en 18-åring da han vel­tet med den­ne truck­en på Store­myr i Lil­le­sand. Man­dag star­tet retts­sa­ken mot verk­sted­le­de­ren hos 18-årin­gens ar­beids­gi­ver.

FOTO: ARBEIDSTILSYNET

An­leggs­hju­let lå på den­ne hen­ge­ren da 18-årin­gen for­søk­te å løf­te det av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.