Møtt med sang og ju­bel­rop

Gla­de barn, vaien­de flagg og frisk vind møt­te kong Ha­rald da han litt for­sin­ket an­kom førs­te stopp på Sør­lands-be­sø­ket.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

På grunn av uvæ­ret på Øst­lan­det, star­tet kong Ha­rald litt for­sin­ket på man­da­gens sør­lands­be­søk i et vår­lig og fest­pyn­tet Song­da­len.

Foran Pors­myr bygde­tun ble han øns­ket vel­kom­men av ord­fø­rer John­ny Grei­bes­land (Sp), som både had­de pus­set sko­ene, dam­pet dres­sen og lært seg ny, avan­sert slips­knu­te for an­led­nin­gen.

I vente­tida til kon­gen kom, måt­te ord­fø­re­ren tre inn i kon­ge­rol­len og skri­ve auto­gra­fer til en iv­rig gjeng små­gut­ter, som trip­pet rundt for å hol­de var­men i den skar­pe vår­luf­ta.

– Hel­ten i Song­da­len, han gjør så mye bra for oss ung­dom­mer, lød den var­me at­tes­ten fra to jen­ter om den po­pu­læ­re Sp-ord­fø­re­ren.

BLOMSTERJENTE

Hans Ma­jes­tet fikk bloms­ter og gave, over­rakt av Ri­na-lio­ra Ni­yo, 4. trinn ved Oa­sen sko­le og San­der Haa­kon Hau­ge Han­sen, 4. trinn ved Rosse­land sko­le.

– Vel­kom­men til Song­da­len, kong Ha­rald, sa Ri­na-lio­ra Ni­yo (9) til Hans Ma­jes­tet.

Det var inn­øvd på for­hånd, had­de hun for­talt oss. Moren sier fa­mi­li­en, opp­rin­ne­lig fra Burun­di, stor­tri­ves etter seks år i kom­mu­nen.

– Er det mu­lig, tenk­te jeg da hun ble valgt som blomsterjente. Det­te skal vi ald­ri glem­me, stors- mi­ler mam­ma An­nick Ndayi­ra­gi­je stolt.

Ga­ven til kon­gen var en foto­bok med min­ner fra kron­prins­pa­rets be­søk i kom­mu­nen i 2013.

Pors­myr bygde­tun er en prakt­full gård i grøn­ne om­gi­vel­ser, eid av kom­mu­nen, og nenn­somt ut­vik­let og pus­set på gjen­nom tjue år av en grup­pe en­tu­si­as­tis­ke pen­sjo­nis­ter.

Om­vi­se­re på går­den var Odd­bjørn Folle­rås og Be­rit Un­dis Møl­land. In­ne i ho­ved­hu­set sto Astrid Myr­re og kjer­net smør da mo­nar­ken kom for­bi.

– Smak­te han på det?

– Nei, men han kik­ket på meg mens jeg holdt på. Så gikk han for­bi, for­tel­ler Myr­re.

En­tu­si­as­tis­ke skole­ele­ver fra Rosse­land og Oa­sen sko­ler var­met seg med både «Ja vi els­ker» og «Kan­skje kom­mer kon­gen» ute på tu­net, også etter at kon­gen be­vi­se­lig var an­kom­met.

San­gen skap­te en ung­dom­me- lig og ufor­mell stem­ning un­der be­sø­ket på ei­en­dom­men, hvor det står åtte byg­nin­ger. Kon­gen tok seg tid til å vin­ke og hil­se til de unge, og fikk for­nøy­de til­rop som takk.

Ho­ved­hu­set på går­den er fra 1856 og løa fra 1914, mens stab­bu­re­ne er fra 1850 og 1550. Se­ne­re er det satt opp et kom­bi­nert bryg­ger­hus, smie, ga­ra­sje, vogn­skjul og kvern­hus.

HEKTISK PROGRAM

Den åtti år gam­le ma­jes­te­ten had­de et stramt program i kom­mu­nen. Opp­rin­ne­lig skul­le be­sø­ket vare halv­an­nen time, men på grunn av fly­for­sin­kel­sen ble det kor­tet inn med en halv­time.

Etter en guidet om­vis­ning ved Pors­myr bygde­tun, gikk fer­den vi­de­re til Hau­gen­par­ken, den po­pu­læ­re oa­sen midt i sen­trum.

Der ven­tet fram­fø­ring av to av kom­mu­nens sto­re navn: For­fat­ter, ly­ri­ker og dra­ma­ti­ker Paal Hel­ge Hau­gen les­te dikt, som var tone­satt med ny­de­lig sang av folke­mu­si­ker Ragn­hild Fur­holt.

Sis­te stopp på rei­sen i Song­da­len var No­den, hvor Hans Ma­jes­tet sto for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen av et nytt klubb­lo­ka­le for ung­dom.

– I GODT HUMØR

Ord­fø­rer John­ny Grei­bes­land kun­ne knapt vært mer for­nøyd da det stor­fi­ne be­sø­ket var over.

– Kon­gen var i godt humør. Han be­kla­get fly­for­sin­kel­sen vel­dig, for­tal­te ord­fø­re­ren, idet konge­bi­len kjø­rer av­går­de.

– Han har jo ald­ri vært her i Song­da­len før. Så fikk vi dét fine væ­ret, og alle men­nes­ke­ne som møt­te fram. Nei, det­te var stort, fast­slår ord­fø­re­ren.

ALLE BILDER: REIDAR KOLLSTAD

Kong Ha­rald vin­ker smi­len­de til de frem­møt­te etter å ha blitt vist rundt i ho­ved­hu­set på Pors­myr bygde­tun, førs­te stoppe­sted un­der be­sø­ket i Song­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.