Da kon­gen kom til Aure­bekk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

Det var­te i 22 se­kun­der, ti­de­nes førs­te konge­be­søk på Aure­bekk.

Men se­ne­re vil in­gen spør­re hvor len­ge kong Ha­rald var i den lil­le gren­da i Tor­ri­dal.

15 per­soner, in­klu­dert avi­sens ut­send­te, kan be­vit­ne at han var der 24. april 2017, has­tig un­der­veis langs Ku­lia­vei­en, på vei fra opp­drag i Song­da­len til vert­skap i Ven­ne­sla.

Noen av dem har sett kon­ge­li­ge før.

– Jeg satt på min fars skuld­re da kong Haa­kon åp­net Sør­lands­ba­nen i 1938, opp­lys­te Syn­nø­ve Aure­bekk.

Hun er med sine 85 år eldst i gren­da med 30 be­bo­ere.

Da­gen da kong Ha­rald be­søk­te Aure­bekk, var et fler­tall av dem på jobb.

Til gjen­gjeld kom noen fra Mos­by og and­re helt fra Søg­ne for å be­vit­ne hen­del­sen.

For ek­te­pa­ret Ragn­hild og Nils Aure­bekk var be­sø­ket uan­sett en be­gi­ven­het.

– Det var i alle fall en fin an­led­ning til å luf­te flag­ge­ne før 17. mai, sier Nils Aure­bekk.

For in­gen kon­ge­li­ge har vært på Aure­bekk før.

Det har Ragn­hild og Nils Aure­bekk full over­sikt over, som be­ty­de­lig in­ter­es­ser­te i his­to­rie og mange­åri­ge med­lem­mer i Tor­ri­dal his­to­rie­lag.

Det nær­mes­te kon­ge­li­ge for­bin­del­se fra før lig­ger langt til­ba­ke i slek­ten til Nils.

– Går vi langt nok til­ba­ke i slek­ta mi, mø­ter vi Mag­nus Laga­bøte. Det har jeg svart på hvitt, sier han, og ten­ker på kon­gen som satt på Nor­ges tro­ne fra 1263 til 1280.

Si­den har blå­far­gen i fa­mi­lie­blo­det lys­net be­ty­de­lig.

– Den sis­te som had­de med adel å gjø­re, var hø­veds­mann Stig Bag­ge på Lis­ta. Han var ad­let, men kjent som hard og hen­syns­løs og le­det fle­re dris­ti­ge sjø­tok­ter. I 1541 ble han tatt til fan­ge i Ne­der­land, an­kla­get for spio­na­sje og hals­hog­get, sier Nils Aure­bekk, som tvi­ler på at Stig Bag­ge rakk inn­om Aure­bekk før sitt bru­ta­le en­de­likt.

Kong Ha­rald rakk i alle fall et snaut halvt mi­nutt.

Og flag­get på Aure­bekk ble hen­gen­de til sola gikk ned.

ALLE BILDER: LARS HOLLERUD

Noen fikk med seg at kong Ha­rald satt på høy­re side bak i den­ne bi­len.

Føl­gen­de så kon­gen på Aure­bekk: Wer­ner Gurs­li, Ma­ri Aamodt, Syn­nø­ve Aure­bekk, Las­se Aure­bekk (tre må­ne­der), Rig­mor Gurs­li, So­fie Aamodt (7 må­ne­der), Ragn­hild Aure­bekk, Nils Aure­bekk, Kir­sti Aure­bekk, Rig­mor Gurs­li, Han­ne Jo­han­sen, Tho­mas Jo­han­sen (2), Emil Aure­bekk (2), Han­ne Aure­bekk og Tor­jus Aure­bekk (7).

Wer­ner Gurs­li vin­ket og sa etter­på at kon­gen vin­ket til­ba­ke.

Histo­ri­ens førs­te konge­be­søk på Aure­bekk er nes­ten over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.