1000 venn­dø­ler tok imot kon­gen

Caro­lina Bjørk­ås (22) kom til Nor­ge for to år si­den fra Mol­do­va. Man­dag fikk hun sin livs opp­le­vel­se som kon­ge­lig ser­vi­tør.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Han var så høf­lig. Tak­ket pent for ma­ten gjor­de han også, for­tel­ler Caro­lina, som sier hun sov godt nat­ten før, men fikk skik­ke­lig med som­mer­fug­ler i ma­gen da hun så kon­gen kom­me inn i Kul­tur­hu­set.

Der ori­en­ter­te ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal om det ver­dens­kjen­te hu­set, snak­ket litt om Ven­ne­slas his­to­rie ba­sert på in­du­stri og den nye frem­ti­den med data­lag­ring.

Bar­na fra Småå­sa­ne barne­hage sang Ven­ne­sla­sa­gen til Olav Nil­sen (den om røyg i Hons­fo­spi­ba) før Caro­lina og hen­nes kol­le­ger kom med smør­brø­de­ne.

SVINESTEIK

Kon­gen valg­te seg ett med svinesteik og sur­kål un­der lun­sjen hvor alle de po­li­tis­ke gruppe­le­der­ne var iniv­tert sam­men med hele ung­dom­mens kom­mune­sty­re, 16 ele­ver fra Ven­ne­sla ung­doms­sko­le og 6. trinn fra Skar­pen­gland sko­le.

Filip Bråt­hen Han­sen spil­te fio­lin for kon­gen, og det så ut som han lik­te alt han opp­lev­de.

Han kom til Ven­ne­sla pre­sis en time og fem mi­nut­ter for­sin­ket. Det vars­le­de regn­væ­ret ble ald­ri noe, men det blås­te og var så kaldt at ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal vir­ke­lig frøs mens hun ven­tet på konge­føl­get.

TETT AV FOLK

Nes­ten 1000 men­nes­ker sto opp­stilt i gå­gata da kon­gen kom. Han fikk bloms­ter­bu­kett av Ma­rie Brans­dal Lie, andre­klas­sing fra Kvar­stein sko­le.

Hurra­ro­pe­ne steg i vin­den mens kon­gen gikk mot Kul­tur­hu­set. Ven­ne­sla skole­mu­sikkorps spil­te og på al­ta­ne­ne på lei­lig­hets­blok­ke­ne var det fullt av folk.

For ek­sem­pel hos Solveig og Hel­ge Strand. De had­de konge­ut­sikt, så Solveig had­de ini­vi­tert sine tre ku­si­ner Tor­hild Ris­dal, Ruth Honne­myr og Ma­rit Rein­hardt­sen med menn.

– Fan­tas­tisk moro. Vi ser når han set­ter fo­ten på venn­dølsk jord. Det er jo stort, si­den han ikke har vært her før, sa Solveig Strand.

Kon­gen øns­ket fo­kus på barn og unge da han gjes­tet Ven­ne­sla. Den for­ri­ge kon­gen som var i byg­da på of­fi­si­elt be­søk var Os­car II i 1891. Han var opp­tatt av Se­tes­dals­ba­nen som holdt på å bli fer­dig. Kong Haa­kon skal ha stop­pet for å se jern­bane­broa på Sam­kom da han kjør­te med Sør­lands­ba­nen i 1938, men det var ikke of­fi­si­elt be­søk.

Ved svømme­hal­len var det skrint med folk, kun et par hund­re. De fles­te ele­ve­ne fra ung­doms­sko­len had­de gått hjem.

FRA FYLL TIL IDYLL

Ray­mond Bærø for­tal­te kon­gen om Ven­ne­slas rei­se fra ver­sting­kom­mu­ne til en av de bed­re opp­vekst­kom­mu­ne­ne på Sør­lan­det.

– Kon­gen! Alle. Før var Venne­sal en fylle­kom­mu­ne. Hver helg sam­let ung­dom seg i sen­trum. Man­ge fikk alt­for tid­lig opp­le­ve rus og nar­ko­ti­ka, sa han.

Han for­tal­te om 70- og 80-tal­let, inn­til man på 90-tal­let fikk etab­lert ung­doms­klub­ben Moon­light og ung­dom fra hele Sør­lan­det kom til Ven­ne­sla for å ha det gøy.

– Vi er ikke verst len­ger, men godt over snit­tet bra, sa Bærø og fort­sat­te og for­tel­le om hvor­dan det job­bes med å se den en­kel­te un­dom nå.

Kon­gen nik­ket fle­re gan­ger da Bærø sa:

– Vi er ikke så opp­tatt av hva ung­dom gjør galt, men vi øns­ker å in­klu­de­re og se hver en­kelts ta­len­ter og gode si­der sa han.

I svømme­hal­lens kan­ti­ne fikk kon­gen se dans og høre sang fra 20,30 ung­dom­mer fra kul­tur­sko­len.

– Sok­kim Ty (14) sa etter­på til Fædre­lands­ven­nen:

– Litt skum­melt, men vel­dig gøy. Jeg har øvd mye, men det gikk fort.

Og ak­ku­rat sånn er jo et konge­be­søk ...

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Tor­hild Brans­dal ta­ler. Til ste­de er inn­bud­te gjes­ter og po­li­tis­ke le­de­re.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Venn­dø­le­ne strøm­met til un­der konge­be­sø­ket i Ven­ne­sla.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Ma­ri Brans­dal Lie (8) fikk gi bloms­ter til kon­gen da han kom til Ven­ne­sla, som den førs­te si­den vi ble en fri na­sjon i 1905. Mel­lom kog­nen og ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal står Sand­ra Aas­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.