Ord­fø­re­ren vil øke til­skud­det

Ord­fø­rer Astrid Hil­de er inn­stilt på at Søg­ne kom­mu­ne bi­drar med mer støt­te til drif­ten av Rute­bå­ten Høllen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Helt si­den det­te kom opp i for­bin­del­se med bud­sjet­tet, har jeg bedt om at sa­ken kom­mer til for­mann­ska­pet for å vur­de­re til­de­ling av eks­tra mid­ler til drift av rute­bå­ten, sier Astrid Hil­de (Ap).

I fem­ti år har Høllen vært de fast­bo­en­des livs­ner­ve og frak­tet tu­ris­ter ut i Søg­nes skjær­gård. Men de sis­te åre­ne har drif­ten gått med underskudd.

Drifts­til­skud­det er et spleise­lag mel­lom Søg­ne kom­mu­ne og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne. Akt (Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk) har i år økt sin an­del av til­skud­det fra 360.000 til 600.000 kro­ner.

Må HA TALL På BORDET

Men fra Søg­ne kom­mu­ne har det ikke kom­met mer pen­ger.

Iføl­ge Astrid Hil­de skyl­des det at Høllen Båt­ru­ter ikke har lagt fram re­le­vant tall­grunn­lag.

– Fyl­kes­kom­mu­nen gir støt­te til skoleskyss, mens kom­mu­nen har an­svar for at drif­ten opp­rett­hol­des i hel­ger og fe­rier. Vi tren­ger en over­sikt over både inn­tek­ter og ut­gif­ter, for å kom­me fram til to­tal­be­ho­vet for støt­te, sier Hil­de, og min­ner om at kom­mu­nen al­le­re­de gir 260.000 kro­ner år­lig.

– Akt har økt sitt til­skudd be­ty­de­lig, uten kra­ve­ne kom­mu­nen stil­ler. Kan de­res øk­ning til 600.000 bli en sove­pute og en unn­skyld­ning for Søg­ne kom­mu­ne?

– Jeg er ikke av den opp­fat­ning, men kan ikke ute­luk­ke at and­re par­ti­er el­ler ad­mi­ni­stra­sjo­nen ten­ker slik. I Ar­bei­der­par­ti­et er vi inn­stilt på å gi mer, hvis mu­lig. Men ikke uten at sa­ken be­ly­ses i til­strek­ke­lig. Så len­ge ad­mi­ni­stra­sjo­nen ikke får tal­le­ne de ber om, får ikke jeg sa­ken opp i for­mann­ska­pet, sier Hil­de.

– TRENERING

Øy­vind Karl­sen, styre­le­der for Høllen båt­ru­ter, lu­rer på hvil­ke tall kom­mu­nen etter­spør.

– Er det tall fra i fjor? Tall fra i år har vi ikke ennå. An­nen­hver må­ned be­ta­ler vi moms, og alt det er åpent og til­gjen­ge­lig. I 1991 fikk vi 500.000 i støt­te, i 2016 600.000 kro­ner. Så det er jo noen år si­den til­skud­det er an­net enn pris­jus­tert, på­pe­ker en åpen­bart opp­gitt Karl­sen.

– Er det ak­tu­elt å kon­tak­te kom­mu­nen for å få klar­het i hvil­ke tall de vil ha?

TROR IKKE DET HJELPER

– Ja, men jeg tror ikke det hjelper. Det­te er trenering fra Søg­ne kom­mu­ne. For halv­an­net år si­den var vi hos ord­fø­re­ren og for­klar­te si­tua­sjo­nen, og at vi treng­te minst halv­an­net års­verk for å dri­ve for­svar­lig, og med to skift. Vi fikk ald­ri svar. Jeg tror vi had­de slup­pet syk­mel­din­gen på min sønn om vi had­de fått støt­te i tide, han har slitt seg ut, sier Karl­sen.

Han sier grun­nen til at de har over­levd de sis­te åre­ne, er at de har en mind­re skyss­båt som sub­si­di­e­rer drif­ten av rute­bå­ten.

Hen­rik Dahl Jahn­sen, dag­lig leder av Bøl­gen & Moi Ny-helle­sund, sier fort­satt drift av rute­bå- ten er helt es­sen­si­elt for frem­ti­dig virk­som­het på Verf­tet.

– Uten rute­bå­ten tror jeg ikke Verf­tet kun­ne blitt rea­li­sert. Uten den, Ny-helle­sund Ut­leie og Bøl­gen & Moi vil­le det vært en trist og for­latt ned­lagt verfts-tomt. I dag er det mu­lig å be­sø­ke Verf­tet og Ny-helle­sund hele året, for å nyte na­tu­ren, fe­riere, fei­re bryl­lup el­ler ar­ran­ge­re kon­fe­ran­ser, frem­hol­der Jahn­sen.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Rute­bå­ten Høllen har dag­li­ge av­gan­ger i Søg­nes skjær­gård, men drif­ten bæ­rer seg ikke øko­no­misk. In­ne i styr­hu­set står Geir Lil­ler­ov­de, foran sit­ter f.v. To­bias Fren­zel (9), Ma­ri­us Wik­støl Ol­sen (9) og Ma­ria Gab­ri­el­sen (13) og klap­per båts­hun­den «Si­gurd».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.