30 brann­menn kjem­pet mot il­den

Både skog­brann­he­li­kop­ter og si­vil­for­sva­ret ble kalt ut søn­dag etter­mid­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL NYGAARD, STEINAR VINDSLAND

Klok­ken 16.32 søn­dag etter­mid­dag fikk brann­ve­se­net mel­ding om en skogbrann i Ve­gus­dal. Klok­ka 19.07 meld­te po­li­ti­et at bran­nen var un­der kon­troll.

– Det har brent rundt 120 mål skog. Det var svært ulendt og bratt ter­reng, så det var vans­ke­lig å få fram slan­ge­ne, sa ut­ryk­nings­le­der Odd Pet­ter­sen i Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning av­de­ling Birkenes til Fædre­lands­ven­nen.

SKOG­BRANN­HE­LI­KOP­TER

Med seg had­de han mann­ska­per fra Birke­land, Lil­le­sand, Evje og Ive­land. Til sam­men var det klok­ken 18.20 opp mot 30 brann­menn i ak­sjon for å få kon­troll på bran­nen. På grunn av pro­ble­me­ne med å få fram slan­ge­ne, be­stil­te han skog­brann­he­li­kop­ter til sluk­nings­ar­bei­det.

– Vi had­de vin­den med oss, det blås­te gans­ke kraf­tig da vi kom fram, men så løy­et godt, for­klar­te han.

Si­vil­for­sva­ret ble inn­kalt, og had­de som opp­ga­ve å sik­re om­rå­det over nat­ten. Det kom sju mann­ska­per for å over­ta vakt­hol­det før mør­ket falt på søn­dag kveld.

– Skog­brann­he­li­kop­te­ret let­ter ak­ku­rat nå, og skal dyn­ke fjell­top­pe­ne der det blå­ser en del gnis­ter og det er litt fare for opp­blus­sing, sa Pet­ter­sen til Fædre­lands­ven­nen klok­ken 1945.

Pla­nen var at he­li­kop­te­ret skul­le tøm­me tu­sen­vis av li­ter vann fram til klok­ken 21.40.

Pet­ter­sen vet ikke ver­ken hvor bran­nen har star­tet, el­ler hva som kan være år­sa­ken. Bran­nen var i nær­he­ten av Flate­land, cir­ka to kilo­me­ter nord for Ve­gus­dal.

KJEM­PET MOT FLAMMENE

Fædre­lands­ven­nen kom i kon­takt med Hel­ga Flate­land før brann­mann­ska­pe­ne var kom­met fram:

– Jeg kan ikke snak­ke nå, jeg hol­der på å sluk­ke, sa hun and­pus­ten.

– Er det mye som bren­ner? – Det kan bli mye hvis det fort­set­ter.

– Er hus tru­et av bran­nen? – Hyt­ter, men nå må jeg leg­ge på, sa Flate­land og la på for å fort­set­te å sluk­ke.

Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt mel­der at det er stor gress- og lyng­brann­fare på snø­frie ste­der i Ag­der.

FOTO: BAARD LARSEN

Brann­ve­se­net kjem­pet mot flammene i Ve­gus­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.