Vil in­ves­te­re 50 mill kro­ner

Om kom­mu­nal saks­be­hand­ling går greit, set­tes grave­ma­ski­ne­ne til høs­ten i gang med et stor­bygg mel­lom riks­veg 9 og Valle sen­trum. In­ves­tor Gun­nar Grei­brokk på Evje står bak, men sen­ter­parti­po­li­ti­ker­ne Ta­rald My­rum (65) og Mar­git Da­le er med de også.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

– I det nye byg­get vil vi lage et unikt kafé­pro­sjekt. Et spise­sted som skal ha slik meny og atmo­sfæ­re at folk kom­mer fra Stav­an­ger og Kris­tian­sand ens ærend for å opp­le­ve det, sier Ta­rald My­rum og Mar­git Da­le til Fædre­lands­ven­nen.

Sola skin­ner i det det mek­ti­ge Nome­lands­fjel­let bak dem. Det­te fjell­par­ti­et som får in­ter­na­sjo­nalt kjen­te fjell­klat­re­re til å sam­men­lig­ne det med Yose­mi­te na­sjo­nal­park i Ca­li­for­nia, blir sen­tralt både i ut­for­ming av byg­get og to­tal­opp­le­vel­sen, for­tel­ler de to der de vi­ser Fædre­lands­ven­nen tom­ta til byg­get.

Gam­le­ord­fø­rer i Valle, Ta­rald My­rum (Sp), og parti­fel­le Mar­git Da­le, kjent fra Tv-se­ri­en «Fjell­mat» sam­men med Trond Moi og ko­mi­ker Ru­ne An­der­sen, øns­ker å star­te kafé med et mat­til­bud slik bare se­tes­dø­le­ne kan lage det. Kafé­en skal de ha i førs­te eta­sje i det tre­eta­sjes byg­get med grunn­fla­te 1200 kvad­rat­me­ter som Grei­brokk kal­ler Val­le­tu­net.

GRUNNLAG FOR BYG­GET

Det er be­ho­vet for en stør­re og mer mo­der­ne Coop-bu­tikk i Valle som gjør byg­gin­gen av Val­le­tu­net mu­lig.

Coop Sør Vest skal leie 650 kvad­rat­me­ter i førs­te eta­sje. Det er også her kafé­en som My­rum og Da­le står bak, skal lig­ge, med ut­sikt til fjell­kje­den i vest.

– Det vil også bli and­re for­ret­nings­lo­ka­ler i førs­te eta­sje, og til sam­men åtte lei­lig­he­ter i and­re og tred­je eta­sje, sier Grei­brokk til Fædre­lands­ven­nen

Førs­te bygge­trinn om­fat­ter Coop, kafé og yt­ter­li­ge­re næ­rings­area­ler.

– Vi kan byg­ge and­re og tred­je eta­sje etter hvert som vi får solgt lei­lig­he­te­ne der. Det vil bli fire lei­lig­he­ter på 80 kvad­rat­me­ter i hver eta­sje, med ho­ved­bal­kon­ger mot sør, sier Grei­brokk.

Hele pro­sjek­tet be­reg­ner han til å kos­te mel­lom 40 mil­lio­ner og 50 mil­lio­ner kro­ner.

STOR INTERESSE

Det er Ta­rald My­rum som er grunn­ei­er der Val­le­tu­net skal byg­ges. Det­te om­rå­det lig­ger mel­lom riks­veg 9 og Valle sen­trum, langs den ek­sis­te­ren­de opp­kjør­se­len til sen­trum.

– Byg­get og ak­ti­vi­te­ten der vil bin­de sen­trum sam­men, sier My­rum.

My­rum sier han har hatt man­ge in­ter­es­sen­ter på det­te area­let, men at han valg­te Grei­brokk på grunn av alt den­ne har fått til på Evje, samt at pro­sjek­tet i Valle, pas­ser med hans egne tan­ker om ut­nyt­tel­sen.

– Jeg øns­ket også et bygg med en ar­ki­tek­tur som pas­set inn i mil­jø­et. Det sy­nes jeg at det­te blir, sier My­rum. Eks­ord­fø­re­ren gjen­nom 12 år er nå del­tids­pen­sjo­nist, del­tids­bon­de og dri­ver med ut­vik­ling av na­tur­ba­sert reise­liv i til­legg.

STOR TRAFIKK

– Det var ikke helt en­kelt for meg å om­dis­po­ne­re de­ler av land­bruks­area­let mitt til for­ret­nings­bygg med lei­lig­he­ter, men jeg er sik­ker på at det­te vil kom­me Valle til gode med økt tu­ris­me og nye ar­beids­plas­ser, sier Ta­rald My­rum.

Også My­rums sønn og svi­ger­dat­ter er ak­tivt med i ut­vik­lin­gen av om­rå­det.

Et av grunn­la­ge­ne for sat­sin­gen på et stra­te­gisk be­lig­gen­de bygg ved riks­veg 9 er det fak­tum at gjen­nom­snitt­lig tra­fikk­døgn er 1400 bi­ler i døg­net som pas­se­rer Valle sen­trum, mot 1000 på Hov­den og 900 på Rys­stad. Det er Brok­ke-sule­skar­ve­gen og fyl­kes­vei 45 over Bjørne­vatn som bi­drar til det­te.

NOME­LANDS­FJEL­LET I FO­KUS

– Se for en flott be­lig­gen­het, med det mek­ti­ge Nome­lands­fjel­let bak oss, sier Mar­git Da­le be­geist­ret.

– Både til­rei­sen­de og forbi­pas­se­ren­de er fa­si­nert av de brat­te, glatt­skur­te fjell­veg­ge­ne. Nå har vi fått via fer­ra­ta der. Fjell­klat­re­re fra man­ge land klat­rer egne ru­ter her. Nå kan folk sitte i kafé­en el­ler uten­for og vir­ke­lig nyte sy­net av Nome­lands­fjel­let og farge­spil­let, sier hun.

– Og ma­ten? Er det du som skal til­be­re­de den selv?

– Nei, jeg har mitt pro­sjekt i Sys­tog Da­le med kurs i tra­di­sjons­mat, sel­ska­per med mer, så det har jeg ikke tid til. Vi må an­set­te dri­ve­re til kafé­en, men jeg skal ut­vik­le me­ny­er, skaf­fe lo­ka­le rå­va­rer og hele ti­den ha en fin­ger med i drif­ten. På kafé­en, som ennå ikke har fått noe navn, skal folk fin­ne mat de li­ker. Her blir det lo­ka­le rå­va­rer og tra­di­sjons­kost med en ny vri, sier Mar­git Da­le.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

På den­ne tom­ta mel­lom riks­veg 9 og Valle sen­trum skal det set­tes opp et for­ret­nings- og lei­lig­hets­bygg til 50 mil­lio­ner kro­ner. Sen­ter­parti­po­li­ti­ker­ne, tra­di­sjons­mat-kjen­dis Mar­git Da­le og grunn­ei­er Ta­rald My­rum skal stå bak kafé­en i det kom­men­de Val­le­tu­net.

FOTO: DRAG

Slik ten­ker in­ves­tor Gun­nar Grei­brokk og grunn­ei­er Ta­rald My­rum at Val­le­tu­net vil bli, med av­kjør­sel fra tverr­ve­gen riks­veg/valle sen­trum. Kafé­en blir i gav­len med ut­sikt mot Nome­lands­fjel­let i vest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.