Pre­ben (32) er glad for at han fort­satt le­ver

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ELISABETH BIE

Pl­ut­se­lig, midt i 80-so­nen på E 39, skjer alle bil­fø­re­res ma­re­ritt for Pre­ben Hegg­land Pol­lard: en bil skjæ­rer ut rett foran fra mot­satt kjøre­felt.

Pre­ben Hegg­land Pol­lard (32), fra Ven­ne­sla, var på vei hjem mot Ta­nan­ger hvor han nå bor. Tra­fik­ken var gans­ke tett i 80-so­nen på E39 ved Ru­nas­ka­ret i Bjerkreim, men fløt greit. Pl­ut­se­lig skjæ­rer per­son­bi­len i mot­satt kjøre­felt over i Pre­bens felt, rett foran ham, skri­ver Af­ten­bla­det.

– Jeg var i bun­nen av en bak­ke, og hus­ker at jeg re­gist­rer­te at det kom en bil rett bak bi­len som nå var i ferd med å kra­sje front mot front med meg. Så i ste­det for å brem­se, la jeg bi­len min over i det and­re kjøre­fel­tet. Da bi­len i feil kjøre­felt had­de krys­set mitt kjøre­felt, kjør­te jeg til­ba­ke. Det var på hen­gen­de hå­ret at jeg ikke kol­li­der­te med bi­len som kom bak hen­ne.

– Jeg er sjele­glad for at jeg unn­gikk å gjø­re det in­stink­ti­ve: å brem­se. Da had­de det blitt front mot front, sa en fort­satt skjel­ven Pre­ben Hegg­land Pol­lard to ti­mer etter ulyk­ken.

ELDRE KVINNE SKADET

Per­son­bi­len som kom over i feil kjøre­felt, end­te med å kjø­re ut­for vei­en og kra­sje i auto­ver­net. Sjå­fø­ren var en 72 år gam­mel kvinne. Hun ble hen­tet av am­bu­lan­se og kjørt til lege­vak­ten i Eger­sund med let­te­re ska­der. På E39 kor­ket tra­fik­ken seg raskt, og Pre­ben ble væ­ren­de på ulyk­kes­ste­det for å bi­stå med å di­ri­ge­re tra­fik­ken til den igjen gikk som nor­malt.

– Før vi har av­hørt sjå­fø­ren, kan vi ikke kom­men­te­re år­sa­ken til at per­son­bi­len skjen­te over i mot­gå­en­de kjøre­felt, med­del­te ope­ra­sjons­le­der Søl­vi Ravn­dal ved Sør-vest po­liti­dis­trikt Stav­an­ger. Se­ne­re meld­te po­li­ti­et på Twit­ter at kvin­nens fø­rer­kort var be­slag­lagt.

NIFST SMÅ MARGINER

Pre­ben føl­te at han had­de engle­vakt da ulyk­ken skjed­de, og er bare takk­nem­lig over fort­satt å være i live.

– Nå skal jeg hjem og for­sø­ke å roe meg ned med et glass vin, sier han.

Fort­satt helt num­men av å ten­ke på hvor fort det hele skjed­de, og hvor kort tid han var fra en ka­ta­stro­fe som kun­ne kos­tet ham li­vet - kan­skje mind­re enn et se­kund.

FOTO: LESERBILDE KATHRINE BULL

Det ble lan­ge køer etter ulyk­ken på E 39. Det­te bil­det er tatt før Ru­nas­ka­ret i ret­ning Ål­gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.