❞ Jeg har ald­ri sett så man­ge ut­mag­re­de barn.

Den ver­ste tør­ken på fle­re ti­år har ført til at mer enn 20 mil­lio­ner men­nes­ker rundt Afri­kas Horn ri­si­ke­rer å sul­te i hjel. Her hjem­me er so­ma­liere for­tvi­let.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– Som so­ma­li­er er det helt for­fer­de­lig og vel­dig sårt å se at mitt folk dør for­di de ikke har vann og mat, sier Ap-po­li­ti­ker Ab­dul­la­hi Mo­ha­med Ala­son.

Ala­son be­røm­mer Nor­ge for hjel­pen de har gitt So­ma­lia, men me­ner det må mer til.

– Å sen­de mat vil kun gi mid­dag til i mor­gen. Vi må ten­ke lang­sik­tig. In­fra­struk­tu­ren i So­ma­lia må byg­ges opp, den fun­ge­rer ikke slik den er i dag, sier han.

FN har len­ge ad­vart mot en sult­ka­ta­stro­fe i Øst-afri­ka. Nå slår de alarm. Mer enn 20 mil­lio­ner men­nes­ker ri­si­ke­rer å sul­te i hjel der­som ikke ver­dens­sam­fun­net gjør noe.

EN GLEMT KRISE

– Pro­ble­met er at media har slut­tet å skri­ve om si­tua­sjo­nen, så folk er ikke klar over hva som skjer, sier Ala­son.

Ar­ne Grieg Ri­is­næs i Kir­kens Nød­hjelp har ak­ku­rat kom­met hjem fra re­gio­nen Punt­land, som er et av de har­dest ram­me­de om- rå­de­ne i So­ma­lia.

– I mot­set­ning til til­sva­ren­de kri­ser med fle­re hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner på bak­ken, for­tal­te alle vi møt­te nå at de ikke har fått hjelp før vi kom, sier Ri­is­næs til Fædre­lands­ven­nen.

Ri­is­nær for­tel­ler om svært ster­ke inn­trykk fra rei­sen.

HJEL­PEN KOM FOR SENT I 2011

FN har bedt om nær­me­re 40 mil­li­ar­der kro­ner for å av­ver­ge det de me­ner kan bli den størs­te hu­ma­ni­tæ­re ka­ta­stro­fen si­den 2. ver­dens­krig.

– FN har kun fått inn en brøk­del av pen­ge­ne de tren­ger. Der­som ver­dens­sam­fun­net ikke gjør mer, vil So­ma­lia stå oven­for en ver­re ka­ta­stro­fe enn den vi så i 2011 da 260.000 men­nes­ker mis­tet li­vet som føl­ge av tør­ke, sier Ri­is­næs.

I So­ma­lia har det nes­ten ikke reg­net på tre år. Kir­kens Nød­hjelp har vært i 16 lands­byer i Punt­land hvor de blant an­net le­ve­rer vann fra bore­hull som or­ga­ni­sa­sjo­nen etab­ler­te i 2014.

Eks­trem­tør­ken har også gjort at pri­se­ne på vann er mange­dob­let.

– Fol­ket har ikke pen­ger, og tyr der­for til skit­tent vann. Ko­le­ra er blitt et vel­dig stort pro­blem, sier han vi­de­re.

KRITISK FOR BAR­NA

Det es­ti­me­res at 360.000 barn li­der av un­der­er­næ­ring i So­ma­lia.

– Det er all­tid bar­na som dør først. En av de man­ge mød­re­ne vi snak­ket med had­de al­le­re­de mis­tet to av sine mins­te og for­ven­tet sam­ti­dig å mis­te fle­re, for­tel­ler Ri­is­næs.

I So­ma­lia er over 6,2 mil­lio­ner men­nes­ker av­hen­gig av akutt hu­ma­ni­tær hjelp. Også i Sør-su­dan, Ke­nya, Etio­pia og Ni­ge­ria er si­tua­sjo­nen svært kritisk.

– Fra be­lei­re­de byer i Sy­ria har vi hørt om at folk ko­ker bla­der fra trær­ne for å over­le­ve. I Øst-afri­ka har de ikke en­gang det. Alt er brun­svidd, det er in­gen­ting igjen, sier Ri­is­næs.

FOTO: REUTERS/ NTB SCANPIX

FN slår sul­t­alarm i Øst-afri­ka - mil­lio­ner ri­si­ke­rer å sul­te ihjel.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

En li­ten gutt kas­ter opp på syke­hus i So­ma­lia hvor 25.000 men­nes­ker li­der av ko­le­ra.

FOTO: HÅVARD BJELLAND/KIR­KENS NØD­HJELP

Ar­ne Grieg Ri­is­næs i Kir­kens Nød­hjelp på be­søk på en kli­nikk i So­ma­lia.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Dyre­li­ke­ne ho­per seg opp i tør­ken.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ab­dul­la­hi Ala­son me­ner nors­ke myn­dig­he­ter må sat­se på mer lang­sik­ti­ge pla­ner for So­ma­lia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.