– Jeg er helt ut­mat­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Fem gan­ger måt­te moren som er til­talt etter dat­te­ren An­ge­li­ca Hegge­lunds (13) døds­fall, av­bry­te sin for­kla­ring og grå­ten­de fø­res ut av retts­lo­ka­let.

Moren er til­talt for grov mis­hand­ling etter at jen­ta ble fun­net død i en hyt­te på Beito­stø­len nytt­års­af­ten 2015. Døds­år­sa­ken var av­mag­ring.

Den 45 år gam­le kvin­nen ba om å få for­la­te retts­sa­len al­le­re­de mens ak­tor les­te opp til­ta­len. Hun ris­tet stille på ho­det fle­re gan­ger før hun sat­te seg ned og snak­ket lavt med en av sine to for­sva­re­re.

Etter å ha fulgt ho­ved­for­hand­lin­gen på skjerm fra et til­stø­ten­de rom, kom hun inn igjen da par­te­ne var fer­di­ge med sine inn­led­nings­fore­drag, men måt­te av­bry­te sin for­kla­ring etter kort tid. Etter en li­ten pau­se kom hun inn igjen og fort­sat­te der hun slut­tet, med klar og ty­de­lig stem­me.

Moren les­te dag­bok­no­ta­ter hun had­de gjort fra dat­te­rens opp­vekst. Hun be­mer­ket at dat­te­ren føl­te at hun ald­ri ble tatt på al­vor, og at hun måt­te si noe om mob­bing.

Til­tal­te ga en de­tal­jert be­skri­vel­se av mø­tet med helse­ve­se­net og re­fe­rer­te til at dat­te­ren had­de opp­levd det som ver­re enn det hun be­skrev som mob­bing.

TID­LIG AVSLUTNING

Da klok­ka var pas­sert 14.30, var det ty­de­lig at moren ikke var klar for å vit­ne yt­ter­li­ge­re man­dag .

– Tro meg, jeg har gitt alt nå. Jeg er helt ut­mat­tet, sier den til­tal­te kvin­nen.

Der­med av­gjor­de ret­tens ad­mi­ni­stra­tor, so­ren­skri­ver Pål Preste­sæ­ter, at ret­ten skul­le he­ves, og kvin­nen fort­set­ter for­kla­rin­gen tirs­dag mor­gen.

FAREN TIL STE­DE

Av­dø­des far og beste­for­eld­re er også til ste­de i retts­lo­ka­let på Gjøvik. Retts­sa­ken går for Vald­res ting­rett, men er av prak­tis­ke grun­ner satt på Gjøvik.

Moren for­sva­res av ad­vo­ka­te­ne Aas­mund Sand­land og Ann Tu­rid Bug­ge. Ak­tor i sa­ken er stats­ad­vo­kat Ar­ne Ing­vald Dym­be, mens av­dø­des far har Ma­ri­an­ne Stein som bi­stands­ad­vo­kat.

Faren har ukrainsk bak­grunn, men ame­ri­kansk stats­bor­ger­skap. Han får over­satt det som blir sagt i ret­ten til rus­sisk av to tol­ker og har via sin bi­stands­ad­vo­kat vars­let er­stat­nings­krav.

Det er satt av seks uker til be­hand­lin­gen av sa­ken, men ak­to­ra­tet har an­slått at den kan være fer­dig på fire uker.

Det vil bli ført rundt 75 vit­ner i sa­ken, rundt 50 fra ak­to­ra­tet og rundt 20 fra for­sva­ret, samt seks sak­kyn­di­ge.

AV­MAG­RING

Det straff­ba­re for­hol­det om­ta­les som Lomme­da­len-sa­ken for­di jen­ta og moren bod­de i Lomme­da­len i Bærum før de flyt­tet til fa­mi­li­ens hyt­te på Beito­stø­len. Dat­te­ren ble fun­net død i hyt­ta i Vald­res nytt­års­af­ten 2015.

Ob­duk­sjons­rap­por­ten vi­ser at 13-årin­gen døde av av­mag­ring. Hun vei­de 21 kilo og had­de en kropps­masse­in­deks (BMI) så lav som 8,8.

Til­ta­len skild­rer hvor­dan moren gjen­tat­te gan­ger skal ha for­søkt å unn­dra seg helse­hjelp og inn­gri­pen. Moren skal ikke ha be­nyt­tet seg av til­bud i bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri­en for dat­te­ren, selv om det­te ble satt som en for­ut­set­ning da jen­ta ble ut­skre­vet fra syke­hus.

PROVOSERENDE

Til­tal­tes for­sva­rer, ad­vo­kat Aas­mund Sand­land, un­der­stre­ket at hans kli­ent har gitt sto­re de­ler av sitt liv til å få dat­te­ren frisk.

– Det er ikke ofte jeg sier det­te, men den­ne til­ta­len frem­står som provoserende, sa han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.