Sik­ter høyt for it-sik­ker­het

Pen­ge­ne fra In­no­va­sjon Nor­ge kom i no­vem­ber. Nå er Di­gin, No­de og Nor­off Edu­ca­tion i gang med ar­bei­det for å gjø­re Kris­tian­sand til et kraft­sen­ter in­nen it-sik­ker­het.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Et glim­ren­de ek­sem­pel på sam­ar­beid mel­lom aka­de­mia, pri­vat næ­rings­liv og virke­mid­del­ap­pa­ra­tet for at vi skal kun­ne ut­dan­ne en kom­pe­tan­se vi så sårt tren­ger!

Det skri­ver Christine Korme, di­rek­tør for di­gi­ta­li­se­ring og for­ny­ing hos Nho-or­ga­ni­sa­sjo­nen Abe­lia, i en e-post til Fædre­lands­ven­nen. Hun kom­men­te­rer ut­vik­lings­pro­sjek­tet in­nen it-sik­ker­het som Fædre­lands­ven- nen om­tal­te i no­vem­ber 2016. Da fikk it-klynge­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne Di­gin og No­de, sam­men med Nor­off Edu­ca­tion, 2,5 mil­lio­ner kro­ner av In­no­va­sjon Nor­ge til å set­te i gang ar­bei­det.

❞ Et glim­ren­de ek­sem­pel på sam­ar­beid mel­lom aka­de­mia, pri­vat næ­rings­liv og virke­mid­del­ap­pa­ra­tet for at vi skal kun­ne ut­dan­ne en kom­pe­tan­se vi så sårt tren­ger!

CHRISTINE KORME, di­rek­tør for di­gi­ta­li­se­ring og for­ny­ing, Abe­lia

30 SAM­LET

Så er da også pro­sjek­tet godt på svev. Den­ne man­da­gen er snaut 30 fag­folk fra et bredt spek­ter be­drif­ter og in­sti­tu­sjo­ner sam­let til dags­kon­fe­ran­se om it-sik­ker­het hos Cow­orx i Kris­tian­sand.

– Et vik­tig funn i kart­leg­gings­fa­sen vi har vært gjen­nom, er be­ho­vet for stan­dard­sys­te­mer for it­sik­ker­het som kan til­pas­ses den en­kel­te be­drift, sier Reidar Grev­skott. Han er leid inn av Di­gin for å job­be med pro­sjek­tet.

Ot­to M. Isak­sen, Digins dag­li­ge leder, er ikke i tvil:

– Po­ten­sia­let er kjempe­stort. Om­trent hver enes­te be­drift i Nor­ge vil måt­te di­gi­tal-om­stil­le seg. Fore­lø­pig er det in­gen tun­ge mil­jø­er i lan­det på it-sik­ker­het. At nett­opp vi fikk mid­le­ne fra Inn- ova­sjon Nor­ge, be­kref­ter at vi vil kun­ne ta po­si­sjo­nen.

BACHELOR-STUDIUM OG KURS

Et førs­te, kon­kret mål er å ut­vik­le et bachelor-studium i it-sik­ker­het hos den pri­va­te høy­sko­len Nor­off Edu­ca­tion i Kris­tian­sand. Av Nor­offs 1100 stu­den­ter i Oslo, Ber­gen, Stav­an­ger og Kris­tian­sand, stu­de­rer 200 it-sik­ker­het. I til­legg til egne kref­ter, trek­ker høy­sko­len på et in­ter­na­sjo­nalt nett­verk av sam­ar­beids­uni­ver­si­te­ter.

– I til­legg til bachelor-stu­di­et, øns­ker vi også å ut­vik­le kurs i it-sik­ker­het. Det gjel­der å kun­ne for­stå hvem som vil ska­de el­ler pro­fit­te­re på deg. Etter hvert som kom­pe­tanse­ni­vå­et på it-sik­ker­het sti­ger, vil be­drif­te­ne kun­ne an­set­te el­ler leie inn fag­folk, for­kla­rer Grev­skott.

At te­ma­et er ak­tu­elt, ble også be­kref­tet gjen­nom et stort opp­slag i Fi­nans­avi­sen man­dag. «Kos­tet Ya­hoo, Ebay, Dell og CNN 15 mrd.» lød tit­te­len. I fakta­ram- men stod det blant an­net at en tre­del av alle sel­ska­per i Euro­pa opp­gir å ha hatt data­inn­brudd, og at et inn­brudd i snitt kos­ter 90 mil­lio­ner kro­ner.

ABE­LIA HEIER

Christine Korme i Abe­lia heier alt­så på ini­tia­ti­vet:

– Abe­lia job­ber hardt for å opp­ret­te fle­re stu­die­plas­ser for it ge­ne­relt, og for it-sik­ker­het spe­si­elt. Vi sty­rer mot en re­gu­lær krise hva kom­pe­tan­se rundt it-sik­ker­het an­går. En­kelt sagt:jo mer vi di­gi­ta­li­se­rer, jo stør­re blir be­ho­vet for den­ne ty­pen kom­pe­tan­se, skri­ver hun i e-pos­ten.

Hun leg­ger til:

– Vi har noen mil­jø­er for it-sik­ker­hets­kom­pe­tan­se i dag, blant an­net CCIS på Gjøvik, men her er det plass til fle­re! Abe­lia er svært glad for det­te ini­tia­ti­vet.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Reidar Grev­skott (t.v.) er en­ga­sjert av klynge­or­ga­ni­sa­sjo­nen Di­gin til å job­be med et stort pro­sjekt in­nen it-sik­ker­het som også in­volve­rer No­de og Nor­off Edu­ca­tion. Ot­to M. Isak­sen er Digins dag­li­ge leder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.