Pas­ser­te 100 mill og nå gir han seg

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Etter 20 år som Mcdo­nald'sdri­ver pas­ser­te Alf Olav Øye 100 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning i 2016. Men nå har han over­latt de fire res­tau­ran­te­ne til Ron­ny Sig­bjørn­sen fra Stav­an­ger.

– Det hand­ler kun om ti­ming. Tids­punk­tet er rik­tig i for­hold til in­ves­te­rin­ger som må kom­me, og gjelds­opp­tak i den for­bin­del­se. Det var en kjø­per på ba­nen og jeg selv er blitt 52 år gam­mel og har holdt på i 20 år, sier Alf Olav Øye.

Fra 1. april ei­er og dri­ver han ikke len­ger to Mcdo­nald’s-res­tau­ran­ter i Kris­tian­sand, én i Grimstad og én i Arendal. Ron­ny Sig­bjørn­sen (45), som dri­ver fem styk­ker i Stav­an­ger-re­gio­nen, tar over som fran­chis­eta­ger.

PAS­SER­TE 100 MILL.

At Øye har hatt lønn­som­hets­ut­ford­rin­ger, har han ald­ri lagt skjul på. Men i 2016, som ble hans sis­te, hele drifts­år, gikk det ikke så verst. Mile­pæ­len 100 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning ble pas­sert med et par mil­lio­ners mar­gin og bunn­lin­jen end­te på 535.000 sorte kro­ner. Det var nok til også å brin­ge lin­jen for egen­ka­pi­tal over på rett side av stre­ken, selv om 8460 kro­ner jo ikke er all ver­dens for en virk­som­het med sto­re for­plik­tel­ser og 257 an­sat­te som ut­før­te 80 års­verk i fjor.

– Jeg har triv­des med men­nes­ke­ne og ut­ford­rin­ge­ne, opp­sum­me­rer Alf Olav Øye. At han og fle­re and­re fran­chis­eta­ge­re har vært kri­tis­ke til av­tale­vil­kå­re­ne fra Mcdo­nald’s Nor­ge, er ikke noe tema for ham nå.

Det med kom­men­de in­ves­te­rin­ger drei­er seg for øv­rig om di­gi­ta­li­se­ring, som så mye an­net for ti­den. Mcdo­nald’s-kun­de­ne skal i stør­re grad be­stil­le va­re­ne sine via en auto­mat. Og det kre­ver alt­så om­byg­ging og in­ves­te­ring.

– Kon­sep­tet er vel kjent fra and­re ste­der. I Nor­ge har det kom­met på et par res­tau­ran­ter i Oslo, res­ten står for tur etter hvert, opp­ly­ser Øye.

Han un­der­stre­ker at hele or­ga­ni­sa­sjo­nen hans fort­set­ter, nå som Ron­ny Sig­bjørn­sen har over­tatt som fran­chis­eta­ger.

OPPRUSTING OG NATTÅPENT

Nevn­te Ron­ny Sig­bjørn­sen for­tel­ler at han sat­ser på vi­de­re om­set­nings­øk­ning.

– Det be­tyr at jeg vil ta fatt i en del ting. Blant an­net skal et par av res­tau­ran­te­ne få et an­sikts­løft gjen­nom fy­sis­ke opp­gra­de­rin­ger. Noen in­ter­ne end­rin­ger kan det også bli.

– Så som?

– Alt drei­er seg om å le­ve­re bed­re til gjes­ter og ska­pe stør­re trafikk. Snart går vi i gang med 24/7-drift ved res­tau­ran­ten i Grimstad, og har al­le­re­de an­satt 15–16 nye med­ar­bei­de­re i den for­bin­del­se. En­da fle­re kan det bli.

– Er det nær­he­ten til E 18 som gir grunnlag for døgn­kon­ti­nu­er­lig drift?

– Ja, det bør ska­pe god trafikk, også på kvelds- og nat­tes­tid.

FOTO: KJARTAN BJELLAND (ARKIV)

I 20 år har Alf Olav Øye dre­vet Mcdo­nald’s-res­tau­ran­ter på Sør­lan­det. I 2016 pas­ser­te han 100 mill. i om­set­ning og fikk over­skudd, men har nå gitt seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.