Skole­gård el­ler nær­miljø­park

I fle­re år har ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand ar­bei­det for å gjø­re skole­går­de­ne til det de kal­ler nær­miljø­park. Det­te er så for­søkt inn­ar­bei­det i kom­mune­pla­nens be­stem­mel­ser.

Faedrelandsvennen - - MENING - ANDERS RAVNAAS, re­gu­le­rings­ar­ki­tekt, tid­li­ge­re plan­sjef

DKom­mu­nen er i ferd med å fra­skri­ve seg sto­re de­ler av an­sva­ret for bar­nas leke­area­ler.

et ad­mi­ni­stra­sjo­nen mar­keds­fø­rer, kal­les å sam­le og styr­ke. En mer dek­ken­de be­teg­nel­se vil­le være å stab­le og svek­ke. Det­te kom­mer jeg til­ba­ke til.

Det fore­lig­ger en un­der­lig sak til by­sty­ret. Den er un­der­veis og har vært i by- og miljø­ut­val­get. Tirs­dag skal den be­hand­les i opp­vekst­sty­ret og der­nest i for­mann­ska­pet før by­sty­ret kon­klu­de­rer. I by- og miljø­ut­val­get gikk fler­tal­let mot ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag til ved­tak. Sa­ken drei­er seg om hvor­dan kom­mune­pla­nens be­stem­mel­ser om leke­plas­ser skal for­ståes.

Ven­st­res re­pre­sen­tant – Pet­ter Be­ne­stad – frem­met for­sla­get som fikk fler­tall. For­sla­get var på for­hånd sendt til ad­mi­ni­stra­sjo­nen. En un­der­lig ord­ning, men et sys­tem som gir ad­mi­ni­stra­sjo­nen tid til å sam­le nok am­mu­ni­sjon til å få lagt døde de for­slag som ikke pas­ser inn. Slik var det i alle fall ved den­ne kors­vei­en. Man var godt for­be­redt og holdt eks­tra in­for­ma­sjons­inn­legg før sa­ken ble be­hand­let. Så vel plan- og byg­nings­sjef som plan­sjef del­tok og dess­uten park­sjef og ”sette­park­sjef”.

Til in­gen nyt­te. Ue­nig­he­ten drei­er seg om hva i til­knyt­ning til be­tyr. I kom­mune­pla­nens be­stem­mel­ser he­ter det at i alle nye ut­byg­gings­om­rå­der skal det etab­le­res nær­miljø­park i til­knyt­ning til grunn­sko­ler. Or­det nye er et sen­tralt ord jeg skal kom­me til­ba­ke til.

Da ad­mi­ni­stra­sjo­nen skjøn­te at de tap­te av­stem­nin­gen ble det bedt om ut­set­tel­se for å få en ju­ri­disk vur­de­ring av sa­ken. Ut­val­gets leder ga be­skjed om at sa­ken skul­le gå vi­de­re og en slik vur­de­ring kun­ne i så fall etter­sen­des til by­sty­ret. Sa­ken ble li­ke­vel stop­pet og ut­satt til over påske. Imens har kom­mune­ad­vo­ka­ten le­vert en ju­ri­disk be­tenk­ning og i til­legg har park­sje­fen for­mu­lert et epos om kon­se­kven­ser.

Om det­te sis­te og mye an­net bak­grunns­ma­te­ria­le i sa­ken vil jeg si med tid­li­ge­re re­dak­tør i Af­ten­pos­ten, Per Egil Heg­ge: Det er in­gen man­gel ved en tekst at den er be­gri­pe­lig. Og det er nett­opp be­gri­pe­lig­he­ten som er kjer­nen i sa­ken. Be­stem­mel­se­ne er så uklart for­mu­lert at noen hver kan gå vill. Og noen har gått så­pass vill at to be­trod­de bar­nas for­kjem­pe­re har åp­net vars­lings­sak.

Hva er det ad­mi­ni­stra­sjo­nen hol­der på med? Om­råde­re­gu­le­rin­gen av Mar­viksslet­ta ble ut­ført av pla­nog byg­nings­eta­ten med plan­sje­fen som an­svar­lig. Leke­plass­di­men­sjo­ne­rin­gen ble sik­ret ved park­ve­se­nets ak­ti­ve del­ta­gel­se. Hva ble re­sul­ta­tet for bar­na? Nord for om­rå­det ved Bra­ge­svei ble en ek­sis­te­ren­de leke­plass re­gu­lert på nytt og vips had­de pla­nen en leke­plass. Kvar­tals­leke­plass ble ikke satt av ei hel­ler om­råde­leke­plass. I den­ne pla- nens be­stem­mel­ser står det noe sve­ven­de om at kvar­tals­leke­plass skal etab­le­res i nær­miljø­par­ken ved Wilds Min­ne sko­le el­ler an­net sted. Det­te er hva ad­mi­ni­stra­sjo­nen me­ner med å sam­le og styr­ke. Ikke en kvad­rat­me­ter set­tes av til bar­na, men nye funk­sjo­ner stab­les oppå ek­sis­te­ren­de.

I fle­re re­gu­le­rings­sa­ker be­stem­mes det at det skal be­ta­les inn pen­ger til for­holds­mes­sig opprusting av en nær­me­re an­gitt leke­plass. For­mu­le­rin­gen er tåke­tale og in­gen be­stem­mel­se, men ver­re er at det­te i vir­ke­lig­he­ten blir en sub­si­die­ring av park­ve­se­nets drift. Be­stem­mel­se­ne har også nye av­stands­krav til kvar­tals­leke­plas­ser. I praksis in­ne­bæ­rer det­te at 3 av 4 ek­sis­te­ren­de kvar­tals­leke­plas­ser kan bli ”over­flø­di­ge”. I sen­tra­le strøk blir det en av to. Av de som blir igjen skal flest mu­lig leg­ges til skole­går­de­ne.

Om en ser det­te i sam­men­heng med at kom­mu­nen har vel­tet an­sva­ret for de fles­te sand­leke­plas­se­ne over på vel­for­enin­ge­ne, at fle­re kvar­tals­leke­plas­ser al­le­re­de langt på vei er ”lurt” over på vel­for­enin­gers skuld­re via kunst­gress­til­tak og at stør­re løk­ker over­la­tes til or­ga­ni­sert fot­ball, ser vi et klart møns­ter.

Kom­mu­nen er i ferd med å fra- skri­ve seg sto­re de­ler av an­sva­ret for bar­nas leke­area­ler. Bar­na i Kris­tian­sand får fær­re og dår­li­ge­re leke­mu­lig­he­ter om det­te får fort­set­te. Men ad­mi­ni­stra­sjo­nen er på trygg grunn om en skal tro kom­mune­ad­vo­ka­ten. Utred­nin­gen er dess­ver­re dels man­gel­full og dels feil. Og kon­klu­sjo­nen er i bes­te fall lett­vint.

Or­det nye er ute­latt i si­ta­tet fra be­stem­mel­se­ne. Nye ut­byg­gings­om­rå­der er ikke det sam­me som gam­le ut­byg­gings­om­rå­der, og ut­byg­gings­om­rå­der er sto­re om­rå­der sli­ke som Lau­vå­sen, Dvergs­nestan­gen og Just­nes­halv­øya. Ut­byg­gings­om­rå­der om­fat­ter ikke gjen­bruk, slik som Mar­viksslet­ta el­ler mind­re for­tet­tings­pro­sjekt.

Kom­mune­ad­vo­ka­ten vi­ser til kart- og plan­for­skrif­ten og at nær­miljø­park der er nevnt un­der bygge­om­rå­der. Alt­så kan lig­ge på skole­tom­ta. Det­te er feil. Leke­plass kan ikke leg­ges til en skole­gård. Det er et helt an­net for­mål. For­skrif­ten om­ta­ler nær­miljø­an­legg. Det er små til­skudds­be­ret­ti­ge­de til­tak og noe helt an­net. Kom­mune­ad­vo­ka­ten me­ner, etter en fi­lo­lo­gisk øvel­se, at i til­knyt­ning til ikke kan bety i til­legg til. Det har hel­ler ikke blitt hev­det.

Men til­knyt­ning er sy­no­nymt med ord som: be­rø­ring, bin­de- ledd, bro, for­bin­del­se, kop­ling, kon­takt, nær­het mfl. Alt­så ikke in­ne på. Når kom­mune­ad­vo­ka­ten sier at det er tyn­gen­de om leke­plas­sen skul­le av­set­tes i ste­det for noen til­tak på skole­tom­ta, er det ikke å kre­ve mer enn hva det er blitt krevd i hele et­ter­krigs­ti­den.

Når ikke ord­ly­den i be­stem­mel­se­ne er en­ty­di­ge går ju­ris­ten til for­ar­bei­de­ne. I van­lig retts­an­ven­del­se er det­te praksis, men be­stem­mel­ser til kom­mu­na­le pla­ner er noe an­net. En plan­be­stem­mel­se skal være en­ty­dig og klar og ikke gjen­stand for tolk­ning slik lov­pa­ra­gra­fer gjer­ne er.

I ”for­ar­bei­de­ne” de­fi­ne­rer ad­mi­ni­stra­sjo­nen nær­miljø­park som en er­stat­ning for sen­tralt leke­felt og sen­tralt ball­felt, kla­re fri­om­råde­funk­sjo­ner alt­så. Det­te er den enes­te de­fi­ni­sjo­nen som fore­lig­ger. Kom­mune­ad­vo­ka­ten vel­ger å ikke si­te­re det­te?

Re­gu­le­rings­pla­ner drei­er seg ikke om pen­ger, til­tak el­ler til­rette­leg­ging. En plan set­ter av area­ler til ut­byg­ging og vern. Bar­nas in­ter­es­ser skal iva­re­tas sær­skilt. Det sier lo­ven. Hand­ler kom­mu­nen til bar­nas bes­te?

FOTO: ARKIV

Bar­na i Kris­tian­sand får fær­re og dår­li­ge­re leke­mu­lig­he­ter om det­te får fort­set­te, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.