Nor­ge er en di­gi­tal leder

Nor­ge er blant de lan­de­ne som lig­ger lengst frem­me i di­gi­ta­li­se­rin­gen – også i of­fent­lig sek­tor.

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN TORE SANNER, kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter

Fre­dag 21. april skrev sti­pen­diat Pe­ter André Busch i Fædre­lands­ven­nen at Nor­ge var en «di­gi­tal sin­ke». Vi som job­ber med di­gi­ta­li­se­rin­gen av det of­fent­li­ge Nor­ge set­ter pris på en­ga­sje­men­tet. Men det er ikke rik­tig å kal­le Nor­ge en di­gi­tal sin­ke.

Jevn­lig ran­ge­rer EU hvor langt med­lems­lan­de­ne, og Nor­ge, har kom­met i di­gi­ta­li­se­rin­gen. Årets in­deks vi­ser at Nor­ge er kom­met nest lengst i di­gi­ta­li­se­rin­gen, bare slått av Dan­mark.

På om­rå­det di­gi­ta­li­se­ring i of­fent­lig sek­tor får Nor­ge 75 pro­sent av mak­si­mal sco­re, mens gjen­nom­snit­tet i EU er 55. Året før var tal­le­ne 70 pro­sent til Nor­ge, og 51 pro­sent til EU­gjen­nom­snit­tet.

For tre år si­den fikk Nor­ge så vidt over 60 pro­sent i den­ne ka­te­go­ri­en, og vi har hatt en høy­ere fart i di­gi­ta­li­se­rin­gen av of­fent­lig sek­tor enn de fles­te and­re land. De­si-kon­klu­sjo­nen om of­fent­lig sek­tor er: «Nor­ge gjør det svært bra i le­ve­ring av di­gi­ta­le of­fent­li­ge tje­nes­ter.»

Men å være le­den­de på di­gi­ta­li­se­ring in­ne­bæ­rer ikke å vin­ne en spurt – men å fort­set­te ar­bei­det kon­ti­nu­er­lig. Det gjør re­gje­rin­gen. Rett etter påske ble ting­ly­sing elek­tro­nisk i Nor­ge. Det spa­rer mil­jø­et for dag- lige laste­bil­lass med pa­pir. Det blir enk­le­re, bil­li­ge­re og tryg­ge­re å kjø­pe bo­lig. Ge­vins­te­ne er sto­re.

Skatte­mel­ding og e-re­sept er and­re ek­semp­ler på hvor­dan hver­da­gen for­enk­les gjen­nom di­gi­ta­li­se­rin­gen i of­fent­lig sek­tor.

Di­gi­ta­li­se­rin­gen av in­du­stri­en på­går også for fullt. Man­ge fryk­ter at det vil gi masse­ar­beids­le­dig­het og ned­gangs­ti­der, men re­gje­rin­gen me­ner vi i ste­det må se mu­lig­he­te­ne. Jeg har be­søkt in­du­stri­be­drif­ter som har flag­get hjem pro­duk­sjon fra Ki­na og and­re lav­kost­land for­di ro­bo­ti­se­ring og auto­ma­ti­se­ring igjen gjør Nor­ge kon­kur­ranse­dyk­tig. Det har gitt hundre­vis av nye ar­beids­plas­ser her i lan­det.

Vi har en be­folk­ning hvor de al­ler fles­te er for­tro­lig med di­gi­ta­le verk­tøy som smart­te­le­fo­ner, og hvor de fles­te be­stil­ler pro­duk­ter, le­ve­rer skje­ma­er og skaf­fer seg in­for­ma­sjon di­gi­talt. For å fort­set­te som le­den­de na­sjon må vi også sør­ge for å ha et ut­dan­nings­sys­tem som gir alle di­gi­tal kom­pe­tan­se, og som sik­rer at vi har ver­dens­le­den­de Ikt-eks­per­ti­se.

Re­gje­rin­gen har økt an­tall stu­die­plas­ser i IKT, og tatt fle­re and­re grep for å øke far­ten på di­gi­ta­li­se­rin­gen i of­fent­lig sek­tor:

** Ikt-pro­sjek­ter skal set­te bru­ke­ren i sen­trum. Bare slik sør­ger vi for gode tje­nes­ter som fun­ge­rer for inn­byg­ger­ne.

** Et eget di­gi­ta­li­se­rings­råd skal sør­ge for at fær­re pro­sjek­ter spren­ger bud­sjet­te­ne, og at ge­vins­te­ne skal gi kva­li­tet for bru­ker­ne og ef­fek­tiv res­surs­bruk for sta­ten.

** Vi har opp­ret­tet en med­fi­nan­sie­rings­ord­ning for små og mel­lom­sto­re Ikt-pro­sjek­ter i sta­ten. Den in­ne­bæ­rer at sta­ten er med og fi­nan­sie­rer pro­sjek­te­ne, mens ge­vins­te­ne av pro­sjek­te­ne de­les likt, slik at den en­kelt etat får be­hol­de halv­par­ten av inn­spa­rin­gen selv.

Sam­ti­dig som vi sat­ser i Nor­ge, må vi ikke glem­me at di­gi­ta­li­se­rin­gen er in­ter­na­sjo­nal.

I dag, tirs­dag 25. april, sam­ler re­gje­rin­gen di­gi­ta­li­se­rings­mi­nist­re fra hele Nor­den og Balti­kum til Di­gi­tal North, et fel­les løft for å bli en le­den­de di­gi­tal re­gion. Man­ge av lan­de­ne er al­le­re­de langt frem­me di­gi­talt, nå skal vi sys­te­ma­tisk job­be for å hjel­pe hver­and­re frem, og byg­ge opp vår del av ver­den som en di­gi­tal spyd­spiss.

Slik kan Nor­ge kan fort­set­te å være et av le­der­lan­de­ne i ar­bei­det med å di­gi­ta­li­se­re of­fent­lig sek­tor og næ­rings­li­vet til bes­te for inn­byg­ge­re, verdi­skap­ning og fri­vil­lig sek­tor.

❞ Men å være le­den­de på di­gi­ta­li­se­ring in­ne­bæ­rer ikke å vin­ne en spurt – men å fort­set­te ar­bei­det kon­ti­nu­er­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.