Ap og «ful­le sjø­folk»

Det var næ­mest talt rys­ten­de å høre Aps stats­mi­nis­ter­kan­di­dat si på lands­mø­tet at Er­nas bruk av stats­mid­le­ne min­ner om ful­le sjø­fol­ks penge­for­bruk.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg blir sterkt frust­rert over sli­ke ut­ta­lel­ser av en per­son som på in­gen måte vi­ser den­ne stan­den den re­spekt de for­tje­ner. Det var den nors­ke han­dels­dlå­ten, og den nors­ke sjø­mann som gav den størs­te inn­sat­sen un­der kri­gen, og etter kri­gen for å få norsk øko­no­mi­en på opp­tur.

Jeg har selv følt sjø­manns­li­vet på kropp og sjel gj­ren­nom 27 år, hvor­av stil­ling som kap­tein gjen­nom 15 år. Den­ne for­mu­le­rin­gen bør Jo­nar Gahr Stø­re be­kla­ge sna­rest mu­lig. Han har selv in­tet grunnlag el­ler er­fa­ring fra det­te yr­ket, og er sterkt urett­fer­dig. Jeg opp­ford­rer alle sjø­folk, og tid­li­ge­re sjø­folk å boi­kot­te Ar­bei­der­par­ti­et ved kom­men­de stor­tings­valg om det­te ikke be­kla­ges og trek­kes til­ba­ke straks. ODD A. SALVESEN, Pen­sjo­nist­par­ti­et Kris­tian­sand

Sam­ti­dig pa­si­fi­se­rer EØS-AV­ta­len den nors­ke europa­de­bat­ten. Når EUS med­lems­land sit­ter rundt bordet og ved­tar lo­ver for å sik­re at det ind­re mar­ked fun­ge­re best mu­lig, står vi på gan­gen. Et stort fler­tall av lo­ve­ne de ved­tar sen­des til Nor­ge, ban­kes gjen­nom på Stor­tin­get og blir med det til gjel­den­de norsk lov­verk. Det­te skjer uav­hen­gig av hvem som sit­ter med re­gje­rings­mak­ten.

Vi får ikke være med på dis­ku­sjo­nen i Brussel, og med det har det også blitt slik at dis­ku­sjo­nen om vårt for­hold til EU nær­mest er fra­væ­ren­de her hjem­me. Sånn har det vært si­den et knapt fler­tall sa nei til Eu-med­lem­skap i no­vem­ber 1994. Mu­li­gens skyl­des det at Eøs-av­ta­len fun­ge­rer så godt som den gjør.

EU og de­res med­lems­land skal nå i gang med å fin­ne ut hvil­ken ret­ning unio­nen skal ta i frem­ti­den. Det­te er et vik­tig ar­beid, som kan føre til sto­re end­rin­ger i sam­ar­bei­det. Hvil­ken ret­ning Nor­ges vik­tigs­te han­dels- og sam­ar­beids­part­ner tar vil na­tur­lig­vis også ha stor inn­virk­ning på oss. Der­for bur­de nors­ke po­li­ti­ke­re kom­me på ba­nen. De må ta del i dis­ku­sjo­nen om Euro­pas og EUS frem­tid, og ikke minst hvil­ken rol­le Nor­ge skal ha.

Den mu­lig­he­ten ser det ut til at de ikke vil gri­pe. Pas­si­vi­te­tet rå­der frem­de­les. Pa­ra­dok­salt nok er det nes­ten ute­luk­ken­de po­li­ti­ke­re fra nei-par­ti­er som åpent snak­ker om hva slags for­hold Nor­ge bur­de ha til Euro­pa og EU. Særlig ne­ga­tivt er det at Ar­bei­der­par­ti­et og Høy­re, som tra­di­sjo­nelt sett har vært for norsk Eu-med­lem­skap, skyg­ger unna de­bat­ten. Med det er de med på å mar­gi­na­li­se­re Nor­ges rol­le i Euro­pa yt­ter­li­ge­re, sam­ti­dig som den ne­ga­ti­ve his­to­rie­for­tel­lin­gen i stor grad får stå uimot­sagt. Slik kan det ikke være i 25 år til. KJELL TØRLIN ANDREASSEN, styre­for­mann Europa­be­ve­gel­sen Sør­lan­det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.