No­ta­tar om re­li­gion

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE OPEDAL, Kris­tian­sand

I no­tat­bø­ke­ne mine har folk ut­tala seg gjen­nom NRK i uli­ke program. Kris­ten-dom­men treng nye tan­kar:

●● Ga­li­leo Ga­li­l­ei: Han sa at jor-

da ro­te­rar rundt sola, og vart ut­sett for eit glø­dan­de hat frå kyr­kja (og and­re makt­menn) Han vart fengs­la og mis­hand­la. Sagt i Vi­ten­skaps­pro­gram: Både før og etter Je­sus var det ei rek­kje namn­gjev­ne «Mes­sia­sar». Dei var i sta­den for gud på jor­da. Ein av dei byg­de kyr­kjer og lev­de av å sel­ja eig­ne re­li­kvi­ar.

Da­lai La­ma i NRK: Re­li­gio­na­ne spring ut frå same ty­pen menne­skje.

Jostein Gaar­der: Til alle ti­der har folk laga seg my­tar om alt dei ikkje for­sto.

Teo­lo­gi-pro­fes­sor i Verdi­bør­sen: My­kje ty­der på at Mar­kus skreiv det førs­te evan­ge­li­et, og så har le­gen Lu­kas, Mat­teus og Jo­han­n­es etter­skri­ve det.

Sagt i Verdi­bør­sen: Islam er ein va­ri­ant av kris­ten­dom og jø­de­dom. Kris­ten­dom er frel­se, ikkje mo­ral. I mo­ral bur­de So­kra­tes vera rette­snor. So­kra­tes var ein gi­gant!

Jan E.E. Han­sen: Mys­ti­ka­ra­ne har re­li­giø­se opp­le­vin­gar utan gud; dei finn fel­les­trekk i re­li­gio­na­ne. Dei ser det gud­dom­me­le­ge i seg sjølv og and­re.

Ukjent: Den hei­la­ge ande vart inn­ført på eit kyr­kje­møte i år 381. Je­sus som guds son kom noko før, i kyr­kje­møte i Nikea i om lag år 300. Etter my­kje strid.

Sagt i Verdi­bør­sen: Det er arv og mil­jø­et rundt som får deg til å tru at il­lu­sjo­na­ne/pa­sjo­na­ne kjem frå ein gud. Dei er ein di­men­sjon i oss.

Verdt å vite på NRK: I man­gel på læk­jar­vit­skap i Mid­del­al­de­ren trud­de man­ge på re­li­kvi­ar som lege-mid­del. Re­li­kvi­ar frå ‘hei­la­ge’ folks ten­ner, knok­lar, jesu for­hud, tonne­vis av jom­fru Ma­rias bryst­mjølk. Då folk trud­de, hjalp det.

Ukjent opp­hav: Evan­ge­li­ane er skriv­ne ned etter min­ne til svært gam­le menn, og valgt ut mel­lom flei­re.

Sagt i føre­drag: Dei nor­rø­ne gu­da­ne Tor, Odin, Bal­der, Lå­ke, Fr­øy m. fl. var fel­les nord-euro­pe­is­ke, ger­mans­ke. Dei var sam­stun­des my­tis­ke og re­li­giø­se.

Program i NRK: For­eld­ra til je­sus trud­de ikkje på hans bra­va­dar, og lur­te på om han var heilt rik­tig, og vil­le ha han heim før det gjekk gale…

Bla­det Fri­tan­ke: Pa­ven har god­kjent ut­vik­lings­læra med evo­lu­sjo­nen.

Un­der­skriv­ne: Gud har ikkje skapt oss. Det er tvert om vi som har skapt gu­da­ne, masse­vis av gu­dar, og om lag 8000 re­li­gio­nar. Gu­da­ne fins ber­re inni men­nes­kas ho­vud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.