Vi har tro på norsk in­du­stri

Nor­ge har en stolt in­du­stri­his­to­rie som har bi­dratt til sys­sel­set­ting, verdi­ska­ping og ikke minst, ar­beids­plas­ser for folk.

Faedrelandsvennen - - MENING - IN­GUNN FOSS, stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

●● Den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen skyl­des mest av alt of­fen­si­ve og dyk­ti­ge men­nes­ker som har kunn­skap, tid og pen­ger til å sat­se.

Po­li­ti­ker­ne er ikke de ret­te til å pluk­ke vin­ne­re i et mar­ked, men vi må være gode til­rette­leg­ge­re for at næ­rings­liv kan få ramme­be­tin­gel­ser som gjør det mu­lig å sat­se. 31. mars ble re­gje­rin­gens in­du­stri­mel­ding lagt frem. Den inne­hol­der of­fen­si­ve virke­mid­ler for nye job­ber, ny kom­pe­tan­se og en ny grønn hver­dag for norsk in­du­stri.

Til­gang på ka­pi­tal er en vik­tig for­ut­set­ning for ut­vik­ling av næ­rings­liv. Særlig små og mel­lom­sto­re be­drif­ter kan opp­le­ve det som ut­ford­ren­de å få in­ves­te­rings­vil­lig ka­pi­tal. Vi vil der­for inn­føre en Smb-ra­batt i Nor­ge som gjør det mer guns­tig for nors­ke ban­ker og fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner å gi lån til sli­ke be­drif­ter. Vi fore­slår å ut­vi­de GIEK’S ga­ranti­til­bud til også å om­fat­te ga­ran­ti­er for lån til in­ves­te­rin­ger i eks­port­ret­tet in­du­stri i Nor­ge, for ek­sem­pel til pro­duk­sjons­an­legg, ma­ski­ner og ut­styr. Vi vil også ut­ar­bei­de en egen eks­ports­tra­te­gi for å sik­re at nors­ke be­drif­ter har gode og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge ramme­be­tin­gel­ser.

I vårt fyl­ke er det­te vel­dig vik­tig da det mes­te av vår in­du­stri er helt av­hen­gig av eks­port. Av and­re vik­ti­ge til­tak i In­du­stri­mel­din­gen er bl.a. test­sent­re for ny tek­no­lo­gi, en vi­dere­fø­ring av CO2 kom­pen­sa­sjons­ord­nin­gen, som er vik­tig for den kraft­kre­ven­de in­du­stri vår. Vi­dere­ut­vik­ling og styr­king av klyn­ge­ne og Pro­sess 21 for pro­sess­in­du­stri­en.

Vår am­bi­sjon er at Nor­ge skal fort­set­te å være en le­den­de tek­no­lo­gi og in­du­stri­na­sjon. Der­for job­ber vi kon­ti­nu­er­lig for å styr­ke ramme­be­tin­gel­se­ne for norsk næ­rings­liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.