Kan være over 700 år gam­melt

På går­den Sto­p­les­tog i Åraks­bø i Bygland står en li­ten, be­skje­den tøm­mer­byg­ning. Se­tes­dals­lof­tet der kan være over 700 år gam­melt og der­med en av Nor­ges al­ler elds­te tre­byg­nin­ger.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

– Det vil være vel­dig gøy om vi blir med i den eks­klu­si­ve klub­ben som ei­er en 700, ja kan­skje 800 år gam­mel tre­byg­ning. Den vil der­med være en av de elds­te tre­byg­nin­ge­ne i Nor­ge, sier Siv Eline Ja­cob i Åraks­bø be­geist­ret.

Nå er hun og fa­mi­li­en kjempe­spent på om lof­tet – el­ler stab­bu­ret som noen kal­ler det – kan være fra 12–1300-tal­let, slik eks­per­ter som res­tau­rer­te det 800 år gam­le Hau­gen­lof­tet på nabo­går­den har fat­tet mis­tan­ke om.

– Kan­skje er det fra kong Hå­kon Hå­kon­sens tid – 1217 til 1263, sier Siv Eline. De har fak­tisk en Hå­kon på går­den også, eldste­søn­nen på 12 år. Både han og bror Ei­rik (9) og søs­ter Sel­ma (8) sy­nes det er spen­nen­de å ha en byg­ning som tum­le­plass som kan være eldre enn da Svarte­dau­den la mer enn halve Nor­ge øde.

20 BYG­NIN­GER UNDERSØKES

– Om ikke len­ge star­ter vi ar­bei­det med å un­der­sø­ke 20 byg­nin­ger i Se­tes­dal som vi mis­ten­ker å være eldre enn år 1650. Av dis­se er det fire som kan være en­da eldre. De kan være mid­del­al­der­byg­nin­ger fra før 1537, slik som lof­tet på Sto­p­les­tog kan­skje er, sier kul- tur­vern­le­der i Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, Åd­ne Sol­lid, til Fædre­lands­ven­nen.

Fra før har Se­tes­dal 20 and­re byg­nin­ger fra 1537 el­ler tid­li­ge­re. Bare Vest-tele­mark kan skil­te med noe lig­nen­de i lan­det over an­tall mid­del­al­der­byg­nin­ger og fre­de­de byg­nin­ger fra før 1650.

DENDROPRØVER

Den eld­gam­le lafte­tek­nik­ken fin­dals­laft er et av fel­les­trek­ke­ne for byg­nin­ge­ne i Se­tes­dal som er fra før Svarte­dau­den (1347–1351). Det er fun­net lig­nen­de laft på lof­tet i Sto­p­les­tog.

Nå skal dendroprøver av­gjø­re al­de­ren på det­te lof­tet og de 19 and­re byg­nin­ge­ne i Se­tes­dal som kul­tur­vern­eta­ten i Aust-ag­der øns­ker å fore­ta i sam­råd med grunn­ei­er­ne i år.

Prø­ve­ne fore­tas ved at man bo­rer et hul­bor inn til kjer­nen av tøm­mer­stok­ken. Da føl­ger det med en år­rings­prø­ve som så sen­des til Uni­ver­si­te­tet i København til ana­ly­se. Ved hjelp av tu­sen­vis av data over vekst­for­hold gjen­nom år­hund­re­ne og år­rin­ge­ne kan man fast­slå al­de­ren svært nøy­ak­tig.

Kon­ser­va­tor Anders Dal­seg ved Se­tes­dals­mu­se­et i Valle fore­tar jevn­lig sli­ke prø­ver. Han for­tel­ler at det kan ta fle­re må­ne­der å få re­sul­ta­tet av prø­ve­ne og at det­te er re­la­tivt kost­bart. Bare spe­sial­bo­re­ne kan kos­te mel­lom 2000 kro­ner og 20.000 kro­ner styk­ket.

FRIGJØR STATLIGE MID­LER

Kul­tur­vern­le­der Åd­ne Sol­lid for­tel­ler at Riks­an­tik­va­ren har be­vil­get 300.000 kro­ner til årets spen- nen­de le­te­pro­sjekt i Se­tes­dal.

– Nå gjen­står det å gjø­re av­ta­ler med grunn­ei­er­ne til byg­nin­ge­ne. Det­te er helt fri­vil­lig. Kom­mer byg­nin­gen inn på fred­nings­lis­ta, vil det fri­gjø­re statlige mid­ler som gir ei­er­ne sto­re for­de­ler, sier han.

– Da vi kjøp­te Sto­p­les­tog var vi klar over at lof­tet vårt var gam­melt si­den vi fant års­tal­let 1620 her. Vi har hele ti­den øns­ket å set­te det i or­dent­lig stand, blant an­net å få på torv­tak, men vi har hatt mye an­net å gjø­re også. Nå får vi kan­skje statlige pen­ger slik at vi kan set­te det fint i stand, sier Siv Eline Ja­cob.

– I Valle har vi mis­tan­ke om at det er fem byg­nin­ger fra før 1650 og ett mid­del­al­der­bygg vi ikke har kjent al­de­ren på tid­li­ge­re. I Bygland er det ni fra før 1650 og to mid­del­al­der, tror vi, og i Byk­le to fra før 1650 og ett fra mid­del­al­de­ren, sier Sol­lid.

ØNS­KER KON­TAKT MED FLE­RE

– Skul­le noen eie byg­nin­ger de har mis­tan­ke om er gam­le som det­te, er det bare å ta kon­takt. Alt er fri­vil­lig og vi bo­rer bare i sam­råd med ei­er, for­sik­rer Sol­lid.

Sol­lid sier at han og kol­le­ge­ne gjer­ne vil fin­ne byg­nin­ger fra 1400-tal­let.

– Vi har vel­dig få byg­nin­ger fra den tida, og vi har mis­tan­ke om at en av de byg­nin­ge­ne vi nå skal un­der­sø­ke kan være fra den pe­rio­den, sier han.

I til­legg til Se­tes­dal er det også mis­tan­ke om at det kan fin­nes mid­del­al­der­byg­nin­ger i Åm­li.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Ei­rik, Hå­kon, Sel­ma og mor Siv Eline Ja­cob er spen­te på å få vite hvor gam­melt lof­tet de­res på Sto­p­les­tog i Bygland er. Kan­skje er det blant de elds­te tre­byg­nin­ge­ne i lan­det.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Et mid­del­al­der­loft er både leike­plass og opp­be­va­rings­plass for fa­mi­li­en i Åraks­bø. Brød­re­ne Hå­kon og Ei­rik oppe på sval­gan­gen, mor Siv Eline, dat­ter Sel­ma og far Runar (på jobb da bil­det ble tatt) sy­nes det er gildt å ha slik en eld­gam­mel byg­ning på går­den.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Avan­sert data­tek­no­lo­gi av år­rings­prø­ve fra lafte­stok­ken kan fast­slå al­de­ren på byg­nings­de­len.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Kon­ser­va­tor Anders Dal­seg ved Se­tes­dals­mu­se­et tar dend­ro­prø­ve fra stok­ken til et an­tatt 1600-talls loft i Valle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.