Førs­te dag på jobb for Fugle­stad

Reidar Fugle­stad er ikke be­kym­ret over kri­tik­ken mot løn­na hans. Han vil bare få byg­get nytt mu­se­um in­nen fris­ten.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

– Jeg bru­ker ikke tid på å ten­ke på om jeg kan mis­lyk­kes. Vi har ikke god tid, og nå skal jeg bru­ke de nes­te uke­ne på å knyt­te kon­tak­ter og bli kjent med dem vi skal sam­ar­bei­de med, sier Reidar Fugle­stad.

Fædre­lands­ven­nen møt­te ham man­dag etter­mid­dag i et fore­lø­pig svært ryd­dig kon­tor i fjer­de eta­sje på Sør­lan­dets kunst­mu­se­um.

KLART MANDAT

«Vel­kom­men» har en av de an­sat­te skre­vet på tav­la. På pul­ten står en blomst, og i hyl­le­ne er det fore­lø­pig ikke så mye. Den tid­li­ge­re kon­sern­di­rek­tø­ren for Dyre­par­ken er an­satt som di­rek­tør for Sør­lan­dets kunst­mu­se­um med et klokke­klart mandat: Se å få byg­get nytt mu­se­um i Kunst­si­lo­en, lag et at­trak­tivt kon­sept og få det åp­net i lø­pet av 2020!

An­set­tel­sen som ble kjent i be­gyn­nel­sen av mars, ut­løs­te som man vil hus­ke en del uro. En ting var at man an­sat­te en per­son uten for­mell kunst­kom­pe­tan­se, men det som vir­ke­lig skap­te bøl­ger var løn­na på 3 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er klart at det ikke er be­ha­ge­lig med den ty­pen opp­merk­som­het, men det­te er jo noe som de som har valgt å an­set­te meg har måt­tet sva­re på, sier Fugle- stad. Han har ikke tatt seg nær av le­ve­net:

DYNAMISK MED ENGASJEMENT

– Jeg ten­ker at kunst og kri­tikk er noe som hen­ger na­tur­lig sam­men og gir dy­na­mikk. Og vi har selv­sagt også som mål å ska­pe engasjement. Da kan vi ikke reg­ne med at alt en­ga­sje­men­tet skal være for. Når det­te ska­per opp­merk­som­het ska­per det også noe for mu­se­et. Jeg har vel­dig lyst til å bli kjent med skep­ti­ker­ne. Hvis vi kan sam­ar­bei­de kan vi kan­skje byg­ge noe sam­men, sier Fugle­stad.

Sta­ben ved mu­se­et er ikke skep­tis­ke, og de har tatt me­get vel imot ham. Inn på kon­to­ret kom­mer kon­ser­va­tor El­se-brit Krone­berg, og hun sier blant an­net det­te: det­te:

MOTIVASJON

– Vi har på en måte stått og trip- pet for å kom­me i gang med det­te, og Reidar til­fø­rer oss po­si­tiv ener­gi og motivasjon. Vi mer­ker at vår og hans kom­pe­tan­se ut­fyl­ler hver­and­re, og nå ser vi vir­ke­lig fram til å kom­me i gang, sier hun.

Det har lig­get i pre­mis­se­ne for om­or­ga­ni­se­rin­gen av mu­se­et at den kunst­ne­ris­ke sta­ben skal styr­kes. Etter hvert skal det ut­ly­ses en stil­ling som kunst­ne­risk leder ved si­den av Fugle­stad.

– Men først vil vi se på hvil­ken kom­pe­tan­se som al­le­re­de fin­nes her, og hvor­dan den best kan ut­nyt­tes. Sam­ti­dig som vi byg­ger det nye kon­sep­tet på Silo­kaia er det jo også me­nin­gen å styr­ke det ek­sis­te­ren­de til­bu­det her. Det er in­gen li­ten opp­ga­ve med en stab på bare 20 styk­ker., sier Fugle­stad.

KATEDRALSKOLEN

– Når skal førs­te spade­tak fore­tas?

– Det som er klart er at for­pro­sjekt­pe­rio­den skal vare ut det­te året, og det blir vel­dig mye å gjø­re i for­bin­del­se med den, sier Fugle­stad.

Han har el­lers vært her før: – Jeg tror det gam­le klasse­rom­met mitt kan ha vært ak­ku­rat her da jeg gikk på Katedralskolen i 1974. Det fø­les rart å være til­ba­ke, sier han.

Men hvis han kla­rer opp­ga­ven sin vil han alt­så ha kon­tor et helt an­net sted om bare tre år.

– Det er det jeg kom­mer til å bli målt på, og det er det som er opp­ga­ven min.

FOTO: TORGEIR EIKE­LAND

Reidar Fugle­stad skal ha kon­tor et helt an­net sted om tre år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.